အန ၄.၆၂: အာနဏ်သုတ္

၆၂။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အနာထပိဏ္သူေဌးအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ဒါယကာ ကာမဂုဏ္ခံစားေသာ လူသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္အခါကို စြဲ၍ ရအပ္ေသာ ခ်မ္းသာ တို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ အဘယ္ေလး မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရွိမႈ ခ်မ္းသာ ‘အတၱိသုခ’၊ သံုးေဆာင္မႈ ခ်မ္းသာ ‘ေဘာဂသုခ’၊ ေႂကြးၿမီ မရွိမႈ ခ်မ္းသာ ‘အာနဏ်သုခ’၊ အျပစ္မရွိမႈ ခ်မ္းသာ ‘အနဝဇၨသုခ’တို႔တည္း။

ဒါယကာ ရွိမႈ ခ်မ္းသာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဒါယကာ ဤေလာက၌ အမ်ဳိးေကာင္းသားအား လက္႐ံုးအားကိုး ဆည္းပူး၍ ေခြၽးဒီးဒီးက် ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ၊ တရားႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ၊ တရားသျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ၊ ထႂကြလုံ႔လျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ထို အမ်ဳိးေကာင္း သားသည္ ”လက္႐ံုးအားကိုး ဆည္းပူး၍ ေခြၽးဒီးဒီးက် ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ၊ တရားႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ၊ တရားသျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ၊ ထႂကြလုံ႔လျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္တို႔သည္ ငါ႕အား ရွိ၏”ဟု ခ်မ္းသာမႈကို ရ၏၊ ဝမ္းေျမာက္မႈကို ရ၏။ ဒါယကာ ဤသည္ကို ရွိမႈ ခ်မ္းသာ ‘အတၳိသုခ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ဒါယကာ သံုးေဆာင္မႈ ခ်မ္းသာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဒါယကာ ဤေလာက၌ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ လက္႐ံုးအားကိုး ဆည္းပူး၍ ေခြၽးဒီးဒီးက် ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ၊ တရားႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ၊ တရား သျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ၊ ထႂကြလုံ႔လျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္တို႔ကို သံုးေဆာင္၏။ ယင္းတို႔ျဖင့္ ေကာင္းမႈတို႔ကိုလည္း ျပဳ၏၊ ထို အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ”လက္႐ံုးအားကိုး ဆည္းပူး၍ ေခြၽးဒီးဒီးက် ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ၊ တရားႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ၊ တရားသျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ၊ ထႂကြလုံ႔လျဖင့္ ရအပ္ ကုန္ေသာ စည္းစိမ္တို႔ကို ငါသည္ သံုးေဆာင္ရ၏၊ ယင္းတို႔ျဖင့္ ေကာင္းမႈတို႔ကိုလည္း ျပဳရ၏”ဟု ခ်မ္းသာမႈကို ရ၏၊ ဝမ္းေျမာက္မႈကို ရ၏။ ဒါယကာ ဤသည္ကို သံုးေဆာင္မႈ ခ်မ္းသာ ‘ေဘာဂသုခ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ဒါယကာ ေႂကြးၿမီမရွိမႈ ခ်မ္းသာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဒါယကာ ဤေလာက၌ အမ်ဳိးေကာင္း သားသည္နည္းသည္ျဖစ္ေစ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူအား တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေႂကြးၿမီကို မေပးမဆပ္ရ၊ ”နည္းသည္ျဖစ္ေစ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူအား တစ္စံု တစ္ခုေသာ ေႂကြးၿမီကို ငါသည္ မေပးဆပ္ရ”ဟု ခ်မ္းသာမႈကို ရ၏၊ ဝမ္းေျမာက္မႈကို ရ၏။ ဒါယကာ ဤသည္ကို ေႂကြးၿမီမရွိမႈခ်မ္းသာ ‘ေဘာဂ သုခ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ဒါယကာ အျပစ္မရွိမႈ ခ်မ္းသာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဒါယကာ ဤေလာက၌ အရိယာတပည့္သည္ အျပစ္မရွိေသာ ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ထို အရိယာတပည့္သည္ ”ငါသည္ အျပစ္မရွိေသာ ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံႏွင့္ ျပည့္စံု၏”ဟု ခ်မ္းသာမႈကို ရ၏၊ ဝမ္းေျမာက္မႈကို ရ၏။ ဒါယကာ ဤသည္ကို အျပစ္မရွိမႈခ်မ္းသာ ‘အနဝဇၨသုခ’ဟု ဆိုအပ္၏။ ဒါယကာ ကာမဂုဏ္ခံစားေသာ လူသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္အခါကို စြြဲ၍ ရအပ္ေသာ ခ်မ္းသာတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု့ (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱဝါသည္ သံုးေဆာင္မႈခ်မ္းသာကို ခံစားလ်က္ ေႂကြးၿမီမရွိမႈခ်မ္းသာ, ထိုမွတစ္ပါးရွိမႈခ်မ္းသာကိုလည္း သိ၍ ထို႔ေနာက္ ပညာျဖင့္ အထူး႐ႈ၏။ အထူးအားျဖင့္ ႐ႈျမင္ေသာ ေကာင္းေသာ ပညာရွိသည္ သံုးေဆာင္မႈ ႏွစ္မ်ဳိး တို႔ကို သိ၏၊ ဤခ်မ္းသာသံုးမ်ဳိးသည္ အျပစ္မရွိမႈခ်မ္းသာ၏ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္ တစ္စိတ္ကိုမွ် မမွီႏိုင္ျဖစ္ေပသတည္း။

ဒုတိယသုတ္။