အန ၄.၈၅: တေမာတမသုတ္

၈၅။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏။ အဘယ္ေလးမ်ဳိး တို႔နည္းဟူမူ- အေမွာင္၌ ျဖစ္၍ အေမွာင္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ အေမွာင္၌ ျဖစ္၍ အလင္း လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ အလင္း၌ ျဖစ္၍ အေမွာင္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ အလင္း ၌ ျဖစ္၍ အလင္းလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ အေမွာင္၌ ျဖစ္၍ အေမွာင္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ယုတ္နိမ့္ေသာ အမ်ဳိးဟုဆိုအပ္ေသာ ဒြန္းစ႑ားမ်ဳိး ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွီးသမားမ်ဳိး၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တံငါမုဆိုးမ်ဳိး၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သားေရ လုပ္သမားမ်ဳိး၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပန္းမႈိက္သြန္မ်ဳိး၌ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္၏၊ ဆင္းရဲ၏၊ ထမင္း အေဖ်ာ္ စားေသာက္ဖြယ္နည္းပါး၏၊ ၿငဳိျငင္သျဖင့္ အသက္ေမြးရ၏၊ ယင္းအမ်ဳိး၌ အစားကို ၿငဳိျငင္စြာ အဝတ္ကို ၿငဳိျငင္စြာ ရ၏၊ ထိုသူသည္ အဆင္းလည္း မလွ၊ ႐ႈခ်င္ဖြယ္လည္း မရွိ၊ ပုကြလည္း ပုကြ၏၊ အနာလည္း မ်ား၏၊ ကန္းသူေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာက္သူေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခြင္သူေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆြံ႕သူေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ရ၏၊ ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ ပန္း နံ႔သာ နံ႔သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ဆီမီး အေဆာက္အဦကို ရသူ မဟုတ္။ ထိုသူသည္ ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္၏၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္၍ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာ ကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ ငရဲ၌ ျဖစ္ရ၏။ ရဟန္း တို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ အေမွာင္၌ ျဖစ္၍ အေမွာင္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာ ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ အေမွာင္၌ ျဖစ္၍ အလင္းလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ယုတ္နိမ့္ေသာ အမ်ဳိးဟု ဆိုအပ္ေသာ ဒြန္းစ႑ားမ်ဳိး ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွီးသမားမ်ဳိး၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တံငါမုဆိုးမ်ဳိး၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သားေရ လုပ္သမားမ်ဳိး၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပန္းမႈိက္သြန္မ်ဳိး၌ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္၏၊ ဆင္းရဲ၏၊ ထမင္း အေဖ်ာ္ စားေသာက္ဖြယ္နည္းပါး၏၊ ၿငဳိျငင္သျဖင့္ အသက္ေမြးရ၏၊ ယင္းအမ်ဳိး၌ အစားကို ၿငဳိျငင္စြာ အဝတ္ကို ၿငဳိျငင္စြာ ရ၏၊ ထိုသူသည္ အဆင္းလည္း မလွ၊ ႐ႈခ်င္ဖြယ္လည္း မရွိ၊ ပုကြလည္း ပုကြ၏၊ အနာလည္း မ်ား၏၊ ကန္းသူေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာက္သူေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခြင္သူေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆြံ႕သူေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ရ၏၊ ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ ပန္း နံ႔သာ နံ႔သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ဆီမီး အေဆာက္အဦကို ရသူ မဟုတ္။ ထိုသူသည္ ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္၏၊ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္၍ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာျဖစ္ေသာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ အေမွာင္၌ ျဖစ္၍ အလင္းလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာ ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ အလင္း၌ ျဖစ္၍ အေမွာင္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢဳိလ္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ဳိးဟု ဆိုအပ္ေသာ ခတၱိယမဟာ သာလမ်ဳိး၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏမဟာသာလမ်ဳိး၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂဟပတိမဟာသာလမ်ဳိး၌ ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ရ၏၊ ႂကြယ္ဝ၏၊ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိ၏၊ မ်ားေသာ စည္းစိမ္ရွိ၏၊ မ်ားေသာ ေရႊေငြရွိ၏၊ မ်ားေသာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ အသံုးအေဆာင္ရွိ၏၊ မ်ားေသာ ဥစၥာစပါးရွိ၏၊ ထိုသူသည္ အဆင္း့လည္း လွ၏၊ ႐ႈခ်င္ဖြယ္လည္း ရွိ၏၊ ၾကည္ၫိုဖြယ္လည္း ရွိ၏၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အဆင္းသဏၭာန္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ ပန္း နံ႔သာ နံ႔သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ဆီမီး အသံုး အေဆာင္ကို ရသူျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္၏၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္၍ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ ငရဲ၌ ျဖစ္ရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ အလင္း၌ ျဖစ္၍ အေမွာင္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိသည္ မည္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ အလင္း၌ ျဖစ္၍ အလင္းလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ျမတ္ေသာ အမ်ဳိးဟု ဆိုအပ္ေသာ ခတၱိယမဟာ သာလမ်ဳိး၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏမဟာသာလမ်ဳိး၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂဟပတိမဟာသာလမ်ဳိး၌ ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ရ၏၊ ႂကြယ္ဝ၏၊ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိ၏၊ မ်ားေသာ စည္းစိမ္ရွိ၏၊ မ်ားေသာ ေရႊေငြရွိ၏၊ မ်ားေသာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ အသံုးအေဆာင္ ရွိ၏၊ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိ၏၊ ထိုသူသည္ အဆင္းလွ၏၊ ႐ႈခ်င္ဖြယ္ ရွိ၏၊ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိ၏၊ ၾကည္ၫိုဖြယ္ရွိ၏၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အဆင္း သဏၭာန္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ ပန္း နံ႔သာ နံ႔သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ဆီမီး အသံုးအေဆာင္ကို ရသူျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္၏၊ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္၍ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ ျဖစ္ေသာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ အလင္း၌ ျဖစ္၍ အလင္းလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။