အန ၄.၉၄: တတိယ သမာဓိသုတ္

၉၄။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းကို ရ၏၊ သခၤါရတရားတို႔ကို ႐ႈျမင္တတ္ေသာ လြန္ျမတ္ေသာ ပညာကိုကား မရ။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ သခၤါရတရားတို႔ကို ႐ႈျမင္တတ္ေသာ လြန္ျမတ္ေသာ ပညာကို ရ၏၊ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းကိုကား မရ။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းကိုလည္း မရ၊ သခၤါရတရားတို႔ကို ႐ႈျမင္တတ္ေသာ လြန္ျမတ္ေသာ ပညာကိုလည္း မရ။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိ သႏၲာန္၌ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းကိုလည္း ရ၏၊ သခၤါရတရားတို႔ကို ႐ႈျမင္တတ္ေသာ လြန္ျမတ္ေသာ ပညာကိုလည္း ရ၏။

ရဟန္းတို႔ ထို ပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔တြင္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းကို ရ၍ သခၤါရတရားတို႔ကို ႐ႈျမင္တတ္ေသာ လြန္ျမတ္ေသာ ပညာကို မရေသာပုဂၢဳိလ္သည္ သခၤါရတရားတို႔ကို ႐ႈျမင္တတ္ ေသာ လြန္ျမတ္ေသာ ပညာကို ရေသာ ပုဂၢဳိလ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”ငါ့သွ်င္ အဘယ္သို႔လွ်င္ သခၤါရတရားတို႔ကို မွတ္အပ္ကုန္သနည္း၊ သံုးသပ္အပ္ကုန္သနည္း၊ ႐ႈအပ္ကုန္သနည္း”ဟု ဆိုရာ၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္အား ထို (ဝိပႆနာပညာကို ရေသာ) ပုဂၢဳိလ္သည္ ”ငါ့သွ်င္ သခၤါရတရားတို႔ကို ဤသို႔ မွတ္အပ္ကုန္၏၊ ဤသို႔ သံုးသပ္အပ္ကုန္၏၊ ဤသို႔ ႐ႈအပ္ကုန္၏”ဟု ျမင္ေသာအတိုင္း သိေသာအတိုင္း ေျပာၾကား၏၊ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ေနာင္အခါ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းကိုလည္း ရ၏၊ သခၤါရတရားတို႔ကို ႐ႈျမင္ တတ္ေသာ လြန္ျမတ္ေသာ ပညာကိုလည္း ရ၏။

ရဟန္းတို႔ ထို ပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔တြင္ သခၤါရတရားတို႔ကို ႐ႈျမင္တတ္ေသာ လြန္ျမတ္ေသာ ပညာကို ရ၍ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းကို မရေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းကိုရေသာ ပုဂၢဳိလ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”ငါ့သွ်င္ အဘယ္သို႔လွ်င္ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ထားအပ္သနည္း၊ အနည္ထိုင္ေစအပ္သနည္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည့္အျဖစ္ကို ျပဳအပ္သနည္း၊ ေကာင္းစြာ တည္ေစ အပ္သနည္း”ဟု ဆိုရာ၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္အား ထို (စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းကို ရေသာ) ပုဂၢဳိလ္သည္ ”ငါ့သွ်င္ စိတ္ကို ဤသို႔ ေကာင္းစြာ ထားအပ္၏၊ ဤသို႔ အနည္ထိုင္ေစအပ္၏၊ ဤသို႔ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည့္ အျဖစ္ကို ျပဳအပ္၏၊ ဤသို႔ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ တည္ေစအပ္၏”ဟု သိေသာအတိုင္း ျမင္ေသာအတိုင္း ေျပာၾကား၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ေနာင္အခါ သခၤါရတရားတို႔ကို ႐ႈျမင္တတ္ေသာ လြန္ျမတ္ ေသာ ပညာကိုလည္း ရ၏၊ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္၏ တည္ ၾကည္ျခင္းကိုလည္း ရ၏။

ရဟန္းတို႔ ထို ပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔တြင္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းကိုလည္း မရ သခၤါရတရားတို႔ကို ႐ႈျမင္တတ္ေသာ လြန္ျမတ္ေသာ ပညာကိုလည္း မရေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္၏ တည္ ၾကည္ျခင္းကိုလည္း ရ၍ သခၤါရတရားတို႔ကို ႐ႈျမင္တတ္ေသာ လြန္ျမတ္ေသာ ဝိပႆနာပညာ ကိုလည္းရေသာ ပုဂၢဳိလ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”ငါ့သွ်င္ အဘယ္သို႔လွ်င္ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ထားအပ္ သနည္း၊ အနည္ထိုင္ေစအပ္သနည္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည့္အျဖစ္ကို ျပဳအပ္သနည္း၊ ေကာင္းစြာ တည္ေစအပ္သနည္း၊ အဘယ္သို႔လွ်င္ သခၤါရတရားတို႔ကို မွတ္အပ္သနည္း၊ သံုးသပ္အပ္သနည္း၊ ႐ႈအပ္သနည္း”ဟု ဆိုရာ၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္အား ထို (စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ) ပုဂၢဳိလ္သည္ ”ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ထားအပ္၏၊ ဤသို႔ အနည္ထိုင္ေစအပ္၏၊ ဤသို႔ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည့္ အျဖစ္ကို ျပဳအပ္၏၊ ဤသို႔ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ တည္ေစအပ္၏၊ ဤသို႔ သခၤါရတရားတို႔ကို မွတ္အပ္ကုန္၏၊ ဤသို႔ သံုးသပ္အပ္ကုန္၏၊ ဤသို႔ ႐ႈအပ္ကုန္၏”ဟု ျမင္ေသာအတိုင္း သိေသာအတိုင္း ေျပာၾကား၏။ ထို ပုဂၢဳိလ္သည္ ေနာင္အခါ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းကိုလည္း ရ၏၊ သခၤါရတရားတို႔ကို ႐ႈျမင္တတ္ေသာ လြန္ျမတ္ေသာ ပညာကိုလည္း ရ၏။

ရဟန္းတို႔ ထို ပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔တြင္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းကိုလည္း ရ၍ သခၤါရတရားတို႔ကို ႐ႈျမင္တတ္ေသာ လြန္ျမတ္ေသာ ပညာကိုလည္း ရေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ယင္းကုသိုလ္တရားတို႔၌ပင္ တည္၍ အာသေဝါတရားတို႔ကုန္ရန္ အတိုင္းထက္အလြန္ အားထုတ္ျခင္းကို ျပဳအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။