အန ၄.၉၅: ဆဝါလာတသုတ္

၉၅။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏၊ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း မက်င့္, သူတစ္ပါးအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း မက်င့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိး စီးပြါးအလို႔ငွါသာ က်င့္၍ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါ မက်င့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ မိမိ အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါသာ က်င့္၍ သူတစ္ပါးအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါ မက်င့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ မိမိအက်ဳိးစီးပြါး အလို႔ငွါလည္း က်င့္, သူတစ္ပါး အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ အစြန္းႏွစ္ဖက္ မီးေလာင္၍ အလယ္၌ မစင္လူးေသာ သူေကာင္ဖုတ္ ထင္းမီးစသည္ ရြာ၌လည္း သစ္သားျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ကိစၥကို မၿပီးေစႏိုင္၊ ေတာ၌လည္း သစ္သားျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ကိစၥကို မၿပီးေစႏိုင္သကဲ့သို႔၊ အၾကင္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိအက်ဳိးစီးပြါး အလို႔ငွါလည္း မက်င့္, သူတစ္ပါး အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း မက်င့္၊ ဤပုဂၢဳိလ္ကို ထိုသူေကာင္ဖုတ္ ထင္းမီးစႏွင့္ တူ၏ဟူ၍ ငါဆို၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ပုဂၢဳိလ္သည္ သူတစ္ပါး၏ အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါသာ က်င့္၏၊ မိမိအက်ဳိးစီးပြါး အလို႔ငွါကား မက်င့္၊ ထို ႏွစ္ဦးတို႔တြင္ ဤ(ဒုတိယ) ပုဂၢဳိလ္သည္ အထူးသျဖင့္ ေကာင္း၏၊ အထူးသျဖင့္ ျမတ္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါသာ က်င့္၏၊ သူတစ္ပါး၏ အက်ဳိးစီးပြါး အလို႔ငွါကား မက်င့္၊ ထို သံုးဦးတို႔တြင္ ဤ(တတိယ) ပုဂၢဳိလ္သည္ အထူးသျဖင့္ ေကာင္း၏၊ အထူးသျဖင့္ ျမတ္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္၏၊ သူတစ္ပါး၏ အက်ဳိးစီးပြါး အလို႔ငွါလည္း က်င့္၏၊ ထို ေလးဦးတို႔တြင္ ဤ(စတုတၳ) ပုဂၢဳိလ္သည္ ကဲလြန္၏၊ ျမတ္၏၊ အႀကီးအမွဴး ျဖစ္၏၊ ျမင့္ျမတ္၏၊ လြန္ျမတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ႏြားမမွ ႏို႔ရည္ ႏို႔ရည္မွ ႏို႔ဓမ္း ႏို႔ဓမ္းမွ ဆီဦး ဆီဦးမွ ေထာပတ္ ေထာပတ္မွ ေထာပတ္ၾကည္ ျဖစ္၏၊ ထိုသို႔ျဖစ္ရာ၌ (အဆင့္ဆင့္) ျမတ္၏ဟု ဆိုအပ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာ လွ်င္ အၾကင္ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္၏၊ သူတစ္ပါး၏ အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္၏၊ ထို ေလးဦးတို႔တြင္ ဤ(စတုတၳ) ပုဂၢဳိလ္သည္ ကဲလြန္၏၊ ျမတ္၏၊ အႀကီးအမွဴး ျဖစ္၏၊ ျမင့္ျမတ္၏၊ လြန္ျမတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။