အန ၄.၉၆: ရာဂဝိနယသုတ္

၉၆။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါသာ က်င့္၍ သူတစ္ပါးအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါ မက်င့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိးစီးပြါး အလို႔ငွါသာ က်င့္၍ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါ မက်င့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ မိမိအက်ဳိး စီးပြါးအလို႔ငွါလည္း မက်င့္, သူတစ္ပါး အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း မက်င့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ မိမိအက်ဳိးစီးပြါး အလို႔ငွါလည္း က်င့္, သူတစ္ပါးအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိ၏ အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါသာ က်င့္၍ သူတစ္ပါးအက်ဳိး စီးပြါးအလို႔ငွါ မက်င့္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢဳိလ္သည္ ကိုယ္တိုင္ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ က်င့္၏၊ သူတစ္ပါးအား တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ မေဆာက္တည္ေစ။ ကိုယ္တိုင္ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ က်င့္၏၊ သူတစ္ပါးအား့အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ မေဆာက္တည္ေစ။ ကိုယ္တိုင္ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ က်င့္၏၊ သူတစ္ပါးအား ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ မေဆာက္တည္ေစ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိအက်ဳိးစီးပြါး အလို႔ငွါသာ က်င့္၍ သူတစ္ပါး၏ အက်ဳိးစီးပြါး အလို႔ငွါ မက်င့္။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ သူတစ္ပါးအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါသာ က်င့္၍ မိမိအက်ဳိး စီးပြါးအလို႔ငွါ မက်င့္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ကိုယ္တိုင္ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ မက်င့္၊ သူတစ္ပါးအား တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏။ ကိုယ္တိုင္ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ မက်င့္၊ သူတစ္ပါးအား အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏။ ကိုယ္တိုင္ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ မက်င့္၊ သူတစ္ပါးအား ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ သူတစ္ပါးအက်ဳိး စီးပြါးအလို႔ငွါသာ က်င့္၍ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါ မက်င့္။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း မက်င့္, သူတစ္ပါး၏ အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း မက်င့္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ကိုယ္တိုင္လည္း တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ မက်င့္၊ သူတစ္ပါးအားလည္း တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ မေဆာက္တည္ေစ။ ကိုယ္တိုင္လည္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ မက်င့္၊ သူတစ္ပါးအားလည္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ မေဆာက္ တည္ေစ။ ကိုယ္တိုင္လည္း ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ မက်င့္၊ သူတစ္ပါးအားလည္း ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ မေဆာက္တည္ေစ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိ အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း မက်င့္, သူတစ္ပါး အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း မက်င့္။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္, သူတစ္ပါးအက်ဳိး စီးပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ကိုယ္တိုင္လည္း တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ က်င့္၏၊ သူတစ္ပါးအားလည္း တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏။ ကိုယ္တိုင္လည္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ ရန္ က်င့္၏၊ သူတစ္ပါးအားလည္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏။ ကိုယ္တိုင္လည္း ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ က်င့္၏၊ သူတစ္ပါးအားလည္း ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိအက်ဳိး စီးပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္၏၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္၏။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။