အန ၄.၉၉: သိကၡာပဒသုတ္

၉၉။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါ က်င့္၍ သူတစ္ပါး အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါ မက်င့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိးစီးပြါး အလို႔ငွါ က်င့္၍ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါ မက်င့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ မိမိအက်ဳိးစီးပြါး အလို႔ငွါလည္း မက်င့္, သူတစ္ပါး အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း မက်င့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ မိမိအက်ဳိးစီးပြါး အလို႔ငွါလည္း က်င့္, သူတစ္ပါး အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါ က်င့္၍ သူတစ္ပါး အက်ဳိးစီးပြါး အလို႔ငွါ မက်င့္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ သူတစ္ပါးအား သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ မေဆာက္တည္ေစ။ မိမိကိုယ္တိုင္ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ သူတစ္ပါးအား မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ရန္ မေဆာက္တည္ေစ။ မိမိကိုယ္တိုင္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားေသာအားျဖင့္ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ သူတစ္ပါးအား ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားေသာအားျဖင့္ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ မေဆာက္တည္ေစ။ မိမိကိုယ္တိုင္ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ သူတစ္ပါးအား မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ မေဆာက္တည္ေစ။ မိမိကိုယ္တိုင္ ယစ္ျခင္းေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ကို ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ သူတစ္ပါးအား ယစ္ျခင္းေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ကို ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ မေဆာက္တည္ေစ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါ က်င့္၍ သူတစ္ပါး အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါ မက်င့္။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ သူတစ္ပါး အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါ က်င့္၍ မိမိအက်ဳိးစီးပြါး အလို႔ငွါ မက်င့္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္၊ သူတစ္ပါးအား သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏။ မိမိကိုယ္တိုင္ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္၊ သူတစ္ပါးအား မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏။ မိမိကိုယ္တိုင္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားေသာအားျဖင့္ က်င့္ျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္၊ သူတစ္ပါးအား ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားေသာအားျဖင့္ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏။ မိမိကိုယ္တိုင္ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္၊ သူတစ္ပါးအား မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏။ မိမိကိုယ္တိုင္ ယစ္ျခင္းေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ေသာက္ျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္၊ သူတစ္ပါးအား ယစ္ျခင္းေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ သူတစ္ပါး အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါ က်င့္၍ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါ မက်င့္။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း မက်င့္, သူတစ္ပါးအက်ဳိး စီးပြါးအလို႔ငွါလည္း မက်င့္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္၊ သူတစ္ပါးအားလည္း သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ မေဆာက္တည္ေစ။ပ။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ယစ္ျခင္းေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ကို ေသာက္ျခင္းမွ မေရွာင္ၾကဥ္၊ သူတစ္ပါးအားလည္း ယစ္ျခင္းေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသ အရက္ကို ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ မေဆာက္တည္ေစ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း မက်င့္, သူတစ္ပါးအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း မက်င့္။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္, သူတစ္ပါး အက်ဳိး စီးပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ သူတစ္ပါးအားလည္း သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏။ပ။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ယစ္ျခင္းေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ သူတစ္ပါးအားလည္း ယစ္ျခင္းေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသ အရက္ ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မိမိ အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္၏၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္၏။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။