အန ၄.၁၅၆: ကပၸသုတ္

၁၅၆။ ရဟန္းတို့ ကမၻာ၏ အသေခၤ်တို့သည္ ဤေလးမို်းတို့တည္း။ အဘယ္ေလးမို်းတို့နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို့ ကမၻာပ်က္ဆဲ ‘သံ၀႗ကပ္’ အခါကို ”ဤမွ်ေလာက္ နွစ္တိုု့”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤမွ် ေလာက္ နွစ္အရာတိုု့”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤမွ်ေလာက္ နွစ္အေထာင္တိုု့”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤမွ် ေလာက္ နွစ္အသိန္းတိုု့”ဟူ၍လည္းေကာင္း ေရတြက္ျခင္းငွါ မလြယ္။

ရဟန္းတို့ ကမၻာပ်က္အတိုင္း တည္ေနဆဲ ‘သံ၀႗႒ာယီကပ္’ အခါကို ”ဤမွ်ေလာက္ နွစ္တိုု့”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤမွ်ေလာက္ နွစ္အရာတိုု့”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤမွ်ေလာက္ နွစ္အေထာင္တိုု့”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤမွ်ေလာက္ နွစ္အသိန္းတိုု့”ဟူ၍လည္းေကာင္း ေရတြက္ျခင္းငွါ မလြယ္။

ရဟန္းတို့ ကမၻာျဖစ္ဆဲ ‘၀ိ၀႗ကပ္’ အခါကို ”ဤမွ်ေလာက္ နွစ္တိုု့”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤမွ်ေလာက္ နွစ္အရာတိုု့”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤမွ်ေလာက္ နွစ္အေထာင္တိုု့”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤမွ်ေလာက္ နွစ္အသိန္းတိုု့”ဟူ၍လည္းေကာင္း ေရတြက္ျခင္းငွါ မလြယ္။

ရဟန္းတို့ ျဖစ္ျပီးကမၻာ၏ တည္ဆဲ ‘၀ိ၀႗႒ာယီကပ္’ အခါကို ”ဤမွ်ေလာက္ နွစ္တို့”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤမွ်ေလာက္ နွစ္အရာတို့”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤမွ်ေလာက္ နွစ္အေထာင္တို့”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤမွ်ေလာက္ နွစ္အသိန္းတိုု့”ဟူ၍လည္းေကာင္း ေရတြက္ျခင္းငွါ မလြယ္။

ရဟန္းတို့ ကမၻာ၏ အသေခၤ်တို့သည္ ဤေလးမို်းတို့တည္းဟု (မိန့္ေတာ္မူ၏)။
ဆ႒သုတ္။