အန ၄.၇၇: အစိေႏၲယ်သုတ္

၇၇။ ရဟန္းတို႔ မၾကံသင့္ေသာ ဤေလးမ်ဳိးတို႔ကို မၾကံအပ္ကုန္၊ ယင္းေလးမ်ဳိးတို႔ကို ၾကံသူသည့္႐ူးသြပ္ရန္ ဆင္းရဲပင္ပန္းရန္သာ ျဖစ္၏၊ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ မၾကံသင့္ေသာ ဘုရားသွ်င္တို႔၏ ဘုရားအရာကို မၾကံအပ္၊ ယင္း (ဘုရားအရာ) ကို ၾကံသူသည္ ႐ူးသြပ္ရန္ ဆင္းရဲ ပင္ပန္းရန္သာ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ မၾကံသင့္ေသာ စ်ာန္ရပုဂၢဳိလ္၏ စ်ာန္အရာကို မၾကံအပ္၊ ယင္း (စ်ာန္အရာ) ကို ၾကံသူသည္ ႐ူးသြပ္ရန္ ဆင္းရဲပင္ပန္းရန္သာ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ မၾကံသင့္ေသာ ကံအက်ဳိးကို မၾကံအပ္။ ယင္း (ကံအက်ဳိး) ကို ၾကံသူသည္ ႐ူးသြပ္ရန္ ဆင္းရဲပင္ပန္းရန္သာ ျဖစ္၏။ မၾကံသင့္ေသာ ေလာကကို ၾကံျခင္းကို မၾကံအပ္၊ ယင္းေလာကကို ၾကံသူသည္ ႐ူးသြပ္ရန္ ဆင္းရဲ ပင္ပန္းရန္သာ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ မၾကံသင့္ေသာ ဤေလးမ်ဳိးတို႔ကို မၾကံအပ္ကုန္။ ယင္းေလးမ်ဳိးတို႔ကို ၾကံသူသည္ ရူးသြပ္ရန္ ဆင္းရဲပင္ပန္းရန္သာ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။