၁၁ – ဧကာဒသကနိပါတ္

ဧကာဒသကနိပါတ္ – Book of the Elevens

အန ၁၁. ၁: ကိမတၳိယသုတ္What is the Purpose? [Thanissaro]
အရွင္အာနႏၵာက ျမတ္စြာဘုရားကို သီလ ေဆာက္တည္ျခင္း၏ အက်ိဳးႏွင့္ အာနိသင္ကို ေမးေလၽွာက္ထားေသာသုတ္ ျဖစ္ပါသည္။ သီလ ေဆာက္တည္ျခင္း၏ အက်ိဳးႏွင့္ အာနိသင္ ၁၁ ဆင့္ကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ရွင္းလင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၁. ၂: ေစတနာကရဏီယသုတ္An Act of Will [Thanissaro]
သီလ ေဆာက္တည္သူသည္ အက်ိဳးႏွင့္ အာနိသင္ ၁၁ ဆင့္ကို ေတာင့္တစရာမလို ေစ့ေဆာ္စရာမလို အလြယ္တကူ ရရွိသည့္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

အန ၁၁. ၉: သဒၶသုတ္To Sandha [Thanissaro]
အာဇာနည္ျမင္းကဲ့သို႔ တရားအားထုတ္ရန္ ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

အန ၁၁. ၁၁: ပဌမ မဟာနာမသုတ္ To Mahanama (1) [Thanissaro]
ေဒသစာရီႂကြခ်ီေတာ္မူေတာ့မည့္ ျမတ္စြာဘုရားကို သာကီဝင္မဟာနာမ္မင္းက “ျမတ္စြာဘုရားမရွိခိုက္ သီလရွိေသာ ပုထုဇဥ္တို႔ မည္သို႔ ေနထိုင္ရမည္နည္း”ဟု ေလၽွာက္ထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။ သာကီဝင္မဟာနာမ္မင္းသည္ “မြန္ျမတ္ေသာ ဝတၳဳကို ေပးလွူ တတ္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ဥပါသကာတို႔တြင္ သာကီဝင္မင္းမ်ိဳးျဖစ္ေသာ အၾကင္ မဟာနာမ္သည္ အျမတ္ဆုံးေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ဥပါသကာျဖစ္သည္။

အန ၁၁. ၁၂: ဒုတိယ မဟာနာမသုတ္To Mahanama (2) [Thanissaro] ေဒသစာရီႂကြခ်ီေတာ္မွုေတာ့မည့္ ျမတ္စြာဘုရားကို သာကီဝင္မဟာနာမ္မင္းက “ျမတ္စြာဘုရားမရွိခိုက္ သီလရွိေသာ ပုထုဇဥ္တို႔ မည္သို႔ ေနထိုင္ရမည္နည္း”ဟု ေလၽွာက္ထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၁၁. ၁၅: ေမတၱာသုတ္ – Discourse on Advantages of Loving-kindness/Good Will [Piyadassi | Thanissaro]
ေမတၱာဘာဝနာ ပြားမ်ားျခင္း၏ အက်ိဳး ၁၁ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၁. ၁၆: အ႒ကနာဂရသုတ္To Dasama [Thanissaro]
အရွင္အာနႏၵာက ႐ူပစ်ာန္ အ႐ူပစ်ာန္ ျဗဟၼာဝိဟာရတို႔ျဖင့္ ေယာဂကုန္ရာ နိဗၺာန္ေရာက္ တရားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၁. ၁၇: ေဂါပါလသုတ္The Cowherd [Thanissaro]
တရားတိုးတက္ရန္လိုအပ္ေသာ အေၾကာင္း ၁၁ ခ်က္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။