၁ – ဧကကနိပါတ္

ဧကကနိပါတ္ – Book of the Ones

၃ – အကမၼနိယဝဂ္

အန ၁.၂၁-၃၀:A Single Thing [Thanissaro]
က်င့္ႀကံ အားထုတ္ထားေသာစိတ္ႏွင့္ မက်င့္ႀကံ အားမထုတ္ထားေသာစိတ္တို႔၏ ကြဲျပားျခားနားပုံ အမ်ိဳးႏွစ္ဆယ္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁.၃၁-၄၀:A Single Thing [Thanissaro]
က်င့္ႀကံ အားထုတ္ထားေသာစိတ္ႏွင့္ မက်င့္ႀကံ အားမထုတ္ထားေသာစိတ္တို႔၏ ကြဲျပားျခားနားပုံ အမ်ိဳးႏွစ္ဆယ္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

 

၅ – ပဏိဟိတအစၧဝဂ္

အန ၁.၄၅-၄၆A Pool of Water [Thanissaro]
ၾကည္လင္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေနာက္က်ဳေသာစိတ္တို႔ ကြဲျပားျခားနားပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁.၄၇:  Soft [Thanissaro]
က်င့္ႀကံ အားထုတ္ထားေသာစိတ္သည္ ႏြယ္ပင္ကဲ့သို႔ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏူးညံ့ေၾကာင္း  ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁.၄၈:  Quick to Reverse Itself [Thanissaro]
အေျပာင္းအလဲျမန္လြန္းေသာစိတ္ႏွင့္ တူေသာဥပမာကို ရွာရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။ ၆ – အစၧရာသဃၤာတဝဂ္ အန ၁.၄၉-၅၂:  Luminous [Thanissaro] ၾကည္လင္ေတာက္ပေသာစိတ္သည္ ကိေလသာတို႔ေၾကာင့္ ညစ္ညဴးရေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။