၇ – သတၱကနိပါတ္

သတၱကနိပါတ္ – Book of the Sevens

အန ၇.၆: ဝိတၳတဓနသုတ္Treasure [Thanissaro]
ျမတ္စြာဘုရားအလိုေတာ္အရ မဆင္းရဲဘဲ ဥစၥာမ်ားျပားျခင္း ကိုေတြ႕ရပါမည္။

အန ၇.၇: ဥဂၢသုတ္To Ugga [Thanissaro]
မီး၊ ေရ၊ မင္း၊ ခိုးသူ၊ မခ်စ္ မႏွစ္သက္ေသာ အေမြခံတို႔ မဖ်က္ဆီးနိုင္ေသာ ဥစၥာ ၇ မ်ိဳး အေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၇.၁၁: ပဌမ အႏုသယသုတ္Obsessions (1) [Thanissaro]
အကိန္းဓာတ္(ကိန္းေအာင္းေနေသာ အျခင္းအရာ) ‘အႏုသယ’ ၇ မ်ိဳးအေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၇.၁၂: ဒုတိယ အႏုသယသုတ္Obsessions (2) [Thanissaro]
ရဟန္းဘဝ ၿပီးျပည့္စုံရန္ အကိန္းဓာတ္(ကိန္းေအာင္းေနေသာ အျခင္းအရာ) ‘အႏုသယ’ ၇ မ်ိဳးကို ပယ္ရွားရသည္။

အန ၇.၁၅: ဥဒကူပမာသုတ္ The Water Simile [Thanissaro]
သာမန္ပုထုဇဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂ္၊ အနာဂါမ္၊ရဟႏၲာတို႔ ကြဲျပားပုံကို ေရနစ္သူ ဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၇.၂၃: ပဌမ သတၱကသုတ္Conditions for No Decline Among the Monks [Thanissaro]
သံဃာအစည္းအ႐ုံး၏ တိုးတက္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္ ၇ ခ်က္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၇.၃၂: အပၸမာဒဂါရဝသုတ္Heedfulness [Thanissaro]
ရဟန္း၏ တရားတိုးတက္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္ ၇ ခ်က္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၇.၃၃: ဟိရီဂါရဝသုတ္A Sense of Shame [Thanissaro]
ရဟန္း၏တရား တိုးတက္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္ ၇ ခ်က္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၇.၃၄: ပဌမ ေသာဝစႆတာသုတ္Compliance (1) [Thanissaro]
ရဟန္း၏တရား တိုးတက္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္ ၇ ခ်က္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၇.၃၅: ဒုတိယ ေသာဝစႆတာသုတ္ Compliance (2) [Thanissaro]
ရဟန္း၏တရား တိုးတက္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္ ၇ ခ်က္ကို အရွင္သာရိပုၾတာက ေမးေလၽွာက္၍ အက်ယ္ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၇.၃၆: ပဌမ မိတၱသုတ္A Friend [Thanissaro]
ေပါင္းသင္း မွီဝဲသင့္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၏ အရည္အခ်င္း ၇ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၇.၄၄: သတၱဝိညာဏ႒ိတိသုတ္
ဝိညာဏ္တည္နိုင္ေသာ ဘုံ ၇ မ်ိဳး အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အန ၇.၄၉: ဒုတိယသညာသုတ္Perceptions [Thanissaro]
ဤသညာပြားနည္း ၇ နည္းကို က်င့္ႀကံလၽွင္ နိဗၺာန္ရမည္။

အန ၇.၅၁: သံေယာဂသုတ္Bondage [Thanissaro]
ေယာက္က်ားႏွင့္ မိန္းမ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး မည္ကဲ့သို႔ ကာမဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္ မျဖစ္ေပၚနည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၇.၅၂: ဒါနမဟပၹလသုတ္Giving [Thanissaro]
အလွူေပးကမ္းရာတြင္ အလွူခ်င္းတူေသာ္လည္း အက်ိဳးေပးပုံ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြာျခားရျခင္း အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၇.၅၄: အဗ်ာကတသုတ္Undeclared [Thanissaro]
အဘယ္ေၾကာင့္ ေသာတာပန္တြင္ မေဝခြဲနိုင္မွု ‘ဝိစိကိစၧာ’ မရွိသည့္အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။
မွတ္ခ်က္ ( ျမန္မာျပန္တြင္ “တထာေဂတာ” ကို သတၱဝါ ဟု ျပန္ထားပါသည္။ ပညာ႐ုင္မ်ား ျပန္လည္စီစစ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံ ၿပီးလၽွင္ ရွိျခင္း မရွိျခင္း ရွိသည္လည္းမဟုတ္ မရွိသည္လည္းမဟုတ္ စသည့္ ေမးခြန္းမ်ား အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ )

အန ၇.၅၉: ကိမိလသုတ္To Kimila [Thanissaro]
အရွင္ကိမိလက ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မွုၿပီးလၽွင္ သာသနာ ကြယ္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေမးေလၽွာက္ထားပါသည္။ သာသနာကြယ္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ အျခားဘာသာ သာသနာထက္ ရဟန္း၊ ရဟန္းမိန္းမ၊ ဥပါသကာ ၊ဥပါသိကာမတို႔က ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ အက်င့္သိေကၡာ၊ သမာဓိ တို႔၌ မရိုမေသ မေလးမစား ေသာေၾကာင့္ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

အန ၇.၆၁: ပစလာယမာနသုတ္Nodding [Thanissaro]
တရားထိုင္ရင္း ငိုက္မ်ဥ္းေနေသာ အရွင္ေမာဂၢလာန္ကို မငိုက္မ်ဥ္းေစမည့္နည္းမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ ရြာသို႔ဆြမ္းခံႂကြလၽွင္ ထားရမည့္စိတ္ထား၊ ဆန႔္က်င္ဖက္စကားမ်ားေျပာလၽွင္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္တတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ဆုံးမထားသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။ ရဟႏၲာျဖစ္လၽွင္ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အရွင္ေမာဂၢလာန္ ရဟႏၲာ မျဖစ္မီက ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

အန ၇.၆၄: ေကာဓနသုတ္ – The Wretchedness of Anger/An Angry Person [Ñanamoli | Thanissaro]
ေဒါသထြက္ျခင္း၏ ဆုံးရွုံးမွု ၇ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၇.၆၇: နဂေရာပမသုတ္The Fortress [Thanissaro]
သူေတာ္ေကာင္းတရား ၇ ပါးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအက်ိဳးမ်ားကို ၿမိဳ႕တည္ျခင္းဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၇.၆၈: ဓမၼညဴသုတ္ One With a Sense of Dhamma [Thanissaro]
လူအမ်ား၏ ၾကည္ညိဳျခင္းကို ခံယူထိုက္ေသာ ရဟန္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာ အလြန္လက္ေတြ႕က်ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၇.၇၂: အဂၢိကၡေႏၶာပမသုတ္The Mass of Fire Comparison [Yahoo! Pali Group]
ရဟန္းတု ရဟန္းေယာင္ေဆာင္၍ လူအမ်ား၏ ဒါနႏွင့္ ၾကည္ညိဳမွု အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း၏ အႏၲရယ္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၇.၇၄: အရကသုတ္Araka’s Teaching [Thanissaro]
တိုေတာင္းလွေသာ လူဘဝကို အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်ရန္ ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၇.၈၃: သတၳဳသာသနသုတ္ To Upali [Thanissaro]
အရွင္ဥပါလိမေထရ္အား တရားတု တရားစစ္ ခြဲျခားနည္းကို ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။