အန ၁၀.၁၀၃: မိစၧတၱသုတ္

၁ဝ၃။ ရဟန္းတို႔ မွားယြင္းမႈကို စဲြ၍ ခြၽတ္ယြင္းမႈ ျဖစ္၏၊ ျပည့္စံုမႈ မျဖစ္။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မွားယြင္းမႈကို စဲြ၍ ခြၽတ္ယြင္းမႈ ျဖစ္သနည္း၊ ျပည့္စံုမႈ မျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ မွားယြင္းေသာ အျမင္ရွိသူအား မွားယြင္းေသာ အၾကံအစည္ ျဖစ္ႏိုင္၏၊ မွားယြင္းေသာ အၾကံအစည္ရွိသူ အား မွားယြင္းေသာ စကားျဖစ္ႏိုင္၏၊ မွားယြင္းေသာ စကားရွိသူအား မွားယြင္းေသာ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္၏၊ မွားယြင္းေသာ အလုပ္ရွိသူအား မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြးမႈ ျဖစ္ႏိုင္၏၊ မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြးမႈ ရွိသူအား မွားယြင္းေသာ လုံ႔လ ျဖစ္ႏိုင္၏၊ မွားယြင္းေသာ လုံ႔လရွိသူအား မွားယြင္းေသာ သတိျဖစ္ ႏိုင္၏၊ မွားယြင္းေသာ သတိရွိသူအား မွားယြင္းေသာ သမာဓိ ျဖစ္ႏိုင္၏၊ မွားယြင္းေသာ သမာဓိရွိသူအား မွားယြင္းေသာ ဉာဏ္ျဖစ္ႏိုင္၏၊ မွားယြင္းေသာ ဉာဏ္ရွိသူအား မွားယြင္းေသာ လြတ္ေျမာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မွားယြင္းမႈကို စဲြ၍ ခြၽတ္ယြင္းမႈ ျဖစ္၏၊ ျပည့္စံုမႈ မျဖစ္။

ရဟန္းတို႔ မွန္ကန္မႈကို စဲြ၍ ျပည့္စံုမႈ ျဖစ္၏၊ ခြၽတ္ယြင္းမႈ မျဖစ္။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မွန္ကန္မႈကို စဲြ၍ ျပည့္စံုမႈ ျဖစ္သနည္း၊ ခြၽတ္ယြင္းမႈ မျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ မွန္ကန္ေသာ အျမင္ ရွိသူအား မွန္ကန္ေသာ အၾကံအစည္ ျဖစ္ႏိုင္၏၊ မွန္ကန္ေသာ အၾကံအစည္ရွိသူအား မွန္ကန္ေသာ စကားျဖစ္ႏိုင္၏၊ မွန္ကန္ေသာ စကားရွိသူအား မွန္ကန္ေသာ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္၏၊ မွန္ကန္ေသာ အလုပ္ ရွိသူအား မွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြးမႈ ျဖစ္ႏိုင္၏၊ မွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြးမႈရွိသူအား မွန္ကန္ေသာ လုံ႔လျဖစ္ႏိုင္၏၊ မွန္ကန္ေသာ လုံ႔လရွိသူအား မွန္ကန္ေသာ သတိျဖစ္ႏိုင္၏၊ မွန္ကန္ေသာသတိရွိသူအား မွန္ကန္ေသာ သမာဓိျဖစ္ႏိုင္၏၊ မွန္ကန္ေသာ သမာဓိရွိသူအား မွန္ကန္ေသာ ဉာဏ္ျဖစ္ႏိုင္၏၊ မွန္ကန္ေသာ ဉာဏ္ရွိသူအား မွန္ကန္ေသာ လြတ္ေျမာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မွန္ကန္မႈကို စဲြ၍ ျပည့္စံုမႈ ျဖစ္၏၊ ခြၽတ္ယြင္းမႈ မျဖစ္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။