အန ၁၀.၁၀၄: ဗီဇသုတ္

၁ဝ၄။ ရဟန္းတို႔ မွားယြင္းေသာ အျမင္ရွိသူ မွားယြင္းေသာ အၾကံအစည္ရွိသူ မွားယြင္းေသာ စကားရွိသူ မွားယြင္းေသာ အလုပ္ရွိသူ မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြးမႈရွိသူ မွားယြင္းေသာ လုံ႔လရွိသူ မွားယြင္းေသာ သတိရွိသူ မွားယြင္းေသာ သမာဓိရွိသူ မွားယြင္းေသာ ဉာဏ္ရွိသူ မွားယြင္းေသာ လြတ္ေျမာက္မႈရွိသူ ေယာက်္ားပုဂၢဳိလ္အား အယူအားေလ်ာ္စြာ အျပည့္အစံု ေဆာက္တည္အပ္ေသာ ကာယကံ၊ အယူအားေလ်ာ္စြာ အျပည့္အစံု ေဆာက္တည္အပ္ေသာ ဝစီကံ၊ အယူအားေလ်ာ္စြာ အျပည့္အစံု ေဆာက္တည္အပ္ေသာ မေနာကံ၊ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’၊ ဆုေတာင္းမႈ ‘ပတၳနာ’၊ ေတာင့္တမႈ ‘ပဏိဓိ’၊ ျပဳျပင္မႈ ‘သခၤါရ’ဟူကုန္ေသာ တရားအားလံုးတို႔သည္ မလိုလားရန္ မႏွစ္သက္ရန္ ႏွလံုးကို မပြါးေစရန္ စီးပြါးမဲ့ရန္ ဆင္းရဲရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူ၏ အယူသည္ မေကာင္း ယုတ္မာေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား စိုစြတ္ေသာ ေျမ၌ခ်ထားအပ္ေသာ တမာေစ့သည္လည္းေကာင္း၊ သဗြတ္ခါးေစ႕သည္လည္းေကာင္း၊ ဘူးခါးေစ့သည္လည္းေကာင္း ေျမအရသာကိုလည္း စုတ္ယူ၏၊ ေရ အရသာကိုလည္း စုတ္ယူ၏၊ ထိုအရသာအားလံုးသည္ ခါးရန္ စပ္ရန္ မသာယာရန္ အလို႔ငွါ ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ရဟန္းတို႔ မ်ဳိးေစ့သည္ မေကာင္းေသာေၾကာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ မွားယြင္းေသာ အျမင္ရွိသူ မွားယြင္းေသာ အၾကံအစည္ရွိသူ မွားယြင္းေသာ စကားရွိသူ မွားယြင္းေသာ အလုပ္ရွိသူ မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြးမႈရွိသူ မွားယြင္းေသာ လုံ႔လရွိသူ မွားယြင္းေသာ သတိရွိသူ မွားယြင္းေသာ သမာဓိရွိသူ မွားယြင္းေသာ ဉာဏ္ရွိသူ မွားယြင္းေသာ လြတ္ေျမာက္မႈရွိသူ ေယာက်္ားပုဂၢဳိလ္အား အယူအားေလ်ာ္စြာ အျပည့္အစံု ေဆာက္တည္အပ္ေသာ ကာယကံ၊ အယူအားေလ်ာ္စြာ အျပည့္အစံု ေဆာက္တည္အပ္ေသာ ဝစီကံ၊ အယူအားေလ်ာ္စြာ အျပည့္အစံု ေဆာက္တည္အပ္ေသာ မေနာကံ၊ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’၊ ဆုေတာင္းမႈ ‘ပတၳနာ’၊ ေတာင့္တမႈ ‘ပဏိဓိ’၊ ျပဳျပင္မႈ ‘သခၤါရ’ဟူကုန္ေသာ တရားအားလံုးတို႔သည္ မလိုလားရန္ မႏွစ္သက္ရန္ ႏွလံုးကို မပြါးေစရန္ စီးပြါးမဲ့ရန္ ဆင္းရဲရန္ အလို႔ငွါ ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူ၏ အယူသည္ မေကာင္း ယုတ္မာေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ မွန္ကန္ေသာ အျမင္ရွိသူ မွန္ကန္ေသာ အၾကံအစည္ရွိသူ မွန္ကန္ေသာ စကားရွိသူ မွန္ကန္ေသာ အလုပ္ရွိသူ မွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြးမႈရွိသူ မွန္ကန္ေသာ လုံ႔လရွိသူ မွန္ကန္ေသာ သတိရွိသူ မွန္ကန္ေသာ သမာဓိရွိသူ မွန္ကန္ေသာ ဉာဏ္ရွိသူ မွန္ကန္ေသာ လြတ္ေျမာက္မႈရွိသူ ေယာက်္ားပုဂၢဳိလ္အား အယူအားေလ်ာ္စြာ အျပည့္အစံု ေဆာက္တည္အပ္ေသာ ကာယကံ၊ အယူ အားေလ်ာ္စြာ အျပည့္အစံု ေဆာက္တည္အပ္ေသာ ဝစီကံ၊ အယူအားေလ်ာ္စြာ အျပည့္အစံု ေဆာက္တည္ အပ္ေသာ မေနာကံ၊ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’၊ ဆုေတာင္းမႈ ‘ပတၳနာ’၊ ေတာင့္တမႈ ‘ပဏိဓိ’၊ ျပဳျပင္မႈ ‘သခၤါရ’ဟူကုန္ေသာ တရားအားလံုးတို႔သည္ လိုလားရန္ ႏွစ္သက္ရန္ ႏွလံုးကို ပြါးေစရန္ ပြါးစီးရန္ ခ်မ္းသာရန္ အလို႔ငွါ ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူ၏ အယူသည္ ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား စိုစြတ္ေသာ ေျမ၌ ခ်ထားအပ္ေသာ ၾကံမ်ဳိးေစ့သည္လည္းေကာင္း၊ သေလးမ်ဳိးေစ့သည္လည္းေကာင္း၊ မုဒရက္ (သပ်စ္) မ်ဳိးေစ့သည္လည္းေကာင္း ေျမအရသာကိုလည္း စုတ္ယူ၏၊ ေရအရသာကိုလည္း စုတ္ယူ၏၊ ထိုအရသာအားလံုးသည္ သာယာရန္ ခ်ဳိၿမိန္ရန္ (အျခား) သြန္းေလာင္းဖြယ္ မရွိရန္ အလို႔ငွါ ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ရဟန္းတို႔ မ်ဳိးေစ့သည္ ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိသူ။ပ။ မွန္ကန္ေသာ လြတ္ေျမာက္မႈရွိသူ ေယာက်္ားပုဂၢဳိလ္အား အယူအားေလ်ာ္စြာ အျပည့္အစံု ေဆာက္တည္အပ္ေသာ ကာယကံ၊ အယူအားေလ်ာ္စြာ အျပည့္အစံု ေဆာက္တည္အပ္ေသာ ဝစီကံ၊ အယူအားေလ်ာ္စြာ အျပည့္အစံု ေဆာက္တည္အပ္ေသာ မေနာကံ၊ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’၊ ဆုေတာင္းမႈ ‘ပတၳနာ’၊ ေတာင့္တမႈ ‘ပဏိဓိ’၊ ျပဳျပင္မႈ ‘သခၤါရ’ဟူကုန္ေသာ တရားအားလံုးတို႔သည္ လိုလားရန္ ႏွစ္သက္ရန္ ႏွလံုးကို ပြါးေစရန္ ပြါးစီးရန္ ခ်မ္းသာရန္ အလို႔ငွါ ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူ၏ အယူသည္ ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။