အန ၁၀.၁၀၈: တိကိစၧကသုတ္

၁ဝ၈။ ရဟန္းတို႔ ေဆးသမားတို႔သည္ သည္းေျခေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အနာတို႔ကို ေပ်ာက္ေစျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ သလိပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အနာတို႔ကို ေပ်ာက္ေစျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ေလေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အနာတို႔ကို ေပ်ာက္ေစျခင္းငွါလည္းေကာင္း ဝမ္းႏုတ္ေဆးကို ေပးကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုဝမ္းႏုတ္ေဆးသည္ ရွိသည္သာတည္း၊ ထိုေဆး မရွိဟု ငါမဆို။ ရဟန္းတို႔ ထိုဝမ္းႏုတ္ေဆးသည္ (ကိစၥ) ၿပီးသည္လည္း ရွိ၏၊ မၿပီးသည္လည္း ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ကား အျပစ္ကို ပယ္ထုတ္တတ္ေသာ ျမတ္ေသာ တရားဟူေသာ ဝမ္းႏုတ္ေဆးကို ေဟာေပအံ့၊ ယင္းဝမ္းႏုတ္ေဆးသည္ (ကိစၥ) ၿပီးသည္သာတည္း၊ မၿပီးသည္ မဟုတ္။ ယင္းဝမ္းႏုတ္ ေဆးကို စဲြ၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္းသေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ပဋိသေႏၶေနျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏၊ အိုျခင္းသေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ အိုျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏၊ ေသျခင္းသေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေသျခင္းမွ လြတ္ ေျမာက္ကုန္၏၊ စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းသေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏။ ထိုတရားတို႔ကို နာကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုး သြင္းကုန္ေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည့္ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုျမတ္ေသာ ဝမ္းႏုတ္ေဆးသည္ အဘယ္နည္း၊ ယင္းဝမ္းႏုတ္ေဆးသည္ (ကိစၥ) ၿပီးသည္သာတည္း၊ မၿပီးသည္ မဟုတ္။ ယင္းဝမ္းႏုတ္ေဆးကို စဲြ၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္းသေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ပဋိသေႏၶေနျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏၊ အိုျခင္းသေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ အိုျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏၊ ေသျခင္းသေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေသျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏၊ စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းသေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ မွန္ကန္ေသာ အျမင္ရွိသူအား မွားယြင္းေသာ အျမင္သည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ မွားယြင္းေသာ အျမင္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မ်ားစြာကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထိုသူအား ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္ကုန္၏။ မွန္ကန္ေသာ အျမင္ဟူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း မ်ားစြာကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ပြါးမ်ားျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ မွန္ကန္ေသာ အၾကံအစည္ရွိသူအား မွားယြင္းေသာ အၾကံအစည္သည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ပ။

ရဟန္းတို႔ မွန္ကန္ေသာ စကားရွိသူအား မွားယြင္းေသာ စကားသည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ မွန္ကန္ေသာ အလုပ္ရွိသူအား မွားယြင္းေသာ အလုပ္သည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ မွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြးမႈရွိသူအား မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြးမႈသည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ မွန္ကန္ေသာ လုံ႔လရွိသူအား မွားယြင္းေသာ လုံ႔လသည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ မွန္ကန္ေသာ သတိရွိသူအား မွားယြင္းေသာ သတိသည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ မွန္ကန္ေသာ သမာဓိရွိသူအား မွားယြင္းေသာ သမာဓိသည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ မွန္ကန္ေသာ ဉာဏ္ရွိသူအား မွားယြင္းေသာ ဉာဏ္သည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ပ။

ရဟန္းတို႔ မွန္ကန္ေသာ လြတ္ေျမာက္မႈရွိသူအား မွားယြင္းေသာ လြတ္ေျမာက္မႈသည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္၏။ မွားယြင္းေသာ လြတ္ေျမာက္မႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မ်ားစြာကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထိုသူအား ပယ္ႏုတ္ၿပီး ျဖစ္ကုန္၏။ မွန္ကန္ေသာ လြတ္ေျမာက္ မႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မ်ားစြာကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ပြါးမ်ား ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤကား ျမတ္ေသာ ဝမ္းႏုတ္ေဆးတည္း။ ယင္းဝမ္းႏုတ္ေဆးသည္ (ကိစၥ) ၿပီးသည္ သာတည္း၊ ကိစၥမၿပီးသည္ မဟုတ္။ ယင္းဝမ္းႏုတ္ေဆးကို စဲြ၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္းသေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ပဋိသေႏၶေနျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏။ပ။ စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုး မသာယာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း သေဘာရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။