အန ၁၀.၁၁၈: ၾသရိမ တီရသုတ္

၁၁၈။ ရဟန္းတို႔ ဤမွာဘက္ကမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုမွာဘက္ကမ္းကိုလည္းေကာင္း ေဟာၾကား ေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤမွာဘက္ကမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ထိုမွာဘက္ကမ္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မွားယြင္းေသာ အျမင္သည္ ဤမွာဘက္ကမ္းတည္း၊ မွန္ကန္ေသာ အျမင္သည္ ထိုမွာဘက္ကမ္းတည္း။ပ။ မွားယြင္းေသာ လြတ္ေျမာက္မႈသည္ ဤမွာဘက္ကမ္းတည္း မွန္ကန္ေသာ လြတ္ေျမာက္မႈသည္ ထိုမွာဘက္ကမ္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ဤမွာဘက္ကမ္းတည္း၊ ဤသည္ကား ထိုမွာဘက္ကမ္းတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

လူတို႔တြင္ အၾကင္လူတို႔သည္ ထိုမွာဘက္ကမ္း (နိဗၺာန္) သို႔ သြားေရာက္ကုန္၏၊ ထိုလူတို႔သည္ကား နည္းပါးလွကုန္၏၊ ထို႔ျပင္ (ထိုမွာဘက္ကမ္းသို႔သြားေရာက္ သူတို႔မွ) တစ္ပါးေသာ ဤသတၱဝါအေပါင္းသည္ ဤမွာဘက္ကမ္း (သကၠာယဒိ႒ိ) သို႔သာလွ်င္ အဖန္ဖန္ ေျပးသြား၏။ အၾကင္သူတို႔သည္ကား ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ေတာ္မူအပ္ေသာ တရား၌ တရားအားေလ်ာ္စြာ က်င့္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္သာ ကူးတက္ႏိုင္ခဲေသာ ေသမင္း၏ တည္ရာ (ဝဋ္တရား) ကို (ကူးတက္ကာ) ထိုမွာဘက္ကမ္း (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ကုန္ လတၱံ႕။ ပညာရွိသည္ မည္းညစ္ေသာ (အကုသိုလ္) တရားကို ပယ္၍ ျဖဴစင္ေသာ (ကုသိုလ္) တရားကို ပြါးရာ၏၊ ကပ္ၿငိရာ (ဝဋ္) မွ မကပ္ၿငိရာ (နိဗၺာန္) ကို အာ႐ံု ျပဳ၍ အၾကင္ကင္းဆိတ္ရာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ႏိုင္ခဲ၏၊ ထိုကင္းဆိတ္ရာ၌ ကာမတို႔ကို ပယ္စြန္႔၍ ေၾကာင့္ၾကမရွိဘဲ အလြန္ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို အလိုရွိရာ၏၊ ပညာရွိသည္ စိတ္ညစ္ညဴးျခင္းတို႔မွ မိမိကိုယ္ကို ျဖဴစင္ေစရာ၏။ အၾကင္သူတို႔၏ စိတ္သည္ သေမၺာဓိ၏အဂၤါ (ေဗာဇၩင္)တို႔၌ ေကာင္းစြာ ပြါးၿပီး ျဖစ္၏၊ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ စြဲလမ္းမႈ မရွိဘဲ စြဲလမ္းမႈကို စြန္႔ရာ (နိဗၺာန္) ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏၊ အာသေဝါတရားကုန္ၿပီးကုန္ေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ ထို(ရဟႏၲာ) ပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ ေလာက၌ ထက္ဝန္းက်င္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ျဖစ္ကုန္၏။

ဆ႒သုတ္။