အန ၁၀.၁၃: သံေယာဇနသုတ္

၁၃။ ရဟန္းတို႔ သံေယာဇဥ္တို႔သည္ ဤဆယ္မ်ဳိးတို႔တည္း။ ဆယ္မ်ဳိးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔ နည္း၊ ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ငါးမ်ဳိး အထက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ ငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ ငါးမ်ဳိးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း၊ ပရမတၳအားျဖင့္ ထင္ရွားရွိေသာ ခႏၶာ ငါးဝကိုယ္ကာယ၌ အယူမွားမႈ ‘သကၠာယဒိ႒ိ’၊ ယုံမွားမႈ ‘ဝိစိကိစၧာ’၊ ႏြားေခြးအေလ့အက်င့္စသည္ကို ကိေလသာစင္ၾကယ္ေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္းဟု အမွားစြဲယူသုံးသပ္မႈ ‘သီလဗၺတပရာမာသ’၊ ကာမ၌ လိုခ်င္မႈ ‘ကာမစၧႏၵ’၊ ပ်က္စီးေစလိုမႈ ‘ဗ်ာပါဒ’တို႔တည္း။ ဤသည္တို႔ကား ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ ငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အထက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ ငါးမ်ဳိးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း၊ ႐ူပဘုံ၌ တပ္စြန္းမႈ ‘႐ူပရာဂ’၊ အ႐ူပ ဘုံ၌ တပ္စြန္းမႈ ‘အ႐ူပရာဂ’၊ ေထာင္လႊားမႈ ‘မာန’၊ ပ်ံ႕လြင့္မႈ ‘ဥဒၶစၥ’၊ မသိမႈ အဝိဇၨာတို႔တည္း၊ ဤသည္တို႔ကား အထက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား သံေယာဇဥ္ ဆယ္မ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္၊