အန ၁၀.၁၇၇: ဇဏုေႆာႆာဏိသုတ္

၁၇၇။ ထိုအခါ ဇာဏုေႆာဏိပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ပုဏၰားတို႔မည္သည္ကား ”ဤအလွဴသည္ ကြယ္လြန္ေသာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သို႔ ေရာက္ပါေစ၊ ဤအလွဴကို ကြယ္လြန္ကုန္ေသာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ သံုးေဆာင္ၾကပါေစ”ဟု အလွဴတို႔ကို လွဴၾကပါကုန္၏။ ေသသူကို ရည္၍ ျပဳအပ္ေသာ ကုဗ႓ီးထမင္းတို႔ကို ျပဳႀကပါကုန္၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အသို႔နည္း ထိုအလွဴသည္ ကြယ္လြန္ေသာ ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္းတို႔ထံသို႔ ေရာက္ပါသေလာ၊ အသို႔နည္း ထိုကြယ္လြန္ေသာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ ထိုအလွဴကို သံုးေဆာင္ၾကရပါသေလာဟု ေလွ်ာက္၏။ ပုဏၰား ေရာက္သင့္ေသာ အရပ္၌ ေရာက္၏၊ မေရာက္သင့္ေသာ အရပ္၌ မေရာက္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ေရာက္သင့္ေသာအရပ္ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း မေရာက္သင့္ေသာအရပ္ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိ၏၊ မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိ၏၊ ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ မဟုတ္မမွန္ ေျပာေလ့ရွိ၏၊ ကုန္းစကား ရွိ၏၊ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကားရွိ၏၊ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားရွိ၏၊ အဘိဇၩာမ်ား၏၊ ဖ်က္ဆီးလိုေသာ စိတ္ရွိ၏၊ မွားယြင္းေသာ အယူရွိ၏၊ ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွေနာက္၌ ငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏၊ ထိုသူသည္ ငရဲသားသတၱဝါ၏ အစာအာဟာရျဖင့္ ငရဲ၌ မွ်တရ၏၊ ထိုအစာအာဟာရျဖင့္ ထိုသူသည္ ထိုငရဲ၌ တည္ရ၏။ ပုဏၰား ဤသည္လည္း ေရာက္သင့္သည့္အရပ္ မဟုတ္ေသး၊ ယင္းငရဲ၌ တည္သူအား ထိုဒါနသည္ မေရာက္။

ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိ၏။ပ။ မွားယြင္းေသာ အျမင္ ရွိ၏။ ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွေနာက္၌ တိရ စၧာန္မ်ဳိးသို႔ ေရာက္ရ၏၊ ထိုသူသည္ တိရ စၧာန္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ သတၱဝါတို႔၏ အစာျဖင့္ ထိုတိရ စၧာန္မ်ဳိး၌ မွ်တရ၏၊ ထိုအစာျဖင့္ ထိုသတၱဝါသည္ ထိုတိရ စၧာန္မ်ဳိး၌ တည္ရ၏။ ပုဏၰား ဤသည္လည္း ေရာက္သင့္ေသာအရပ္ မဟုတ္ေသး၊ ယင္း တိရ စၧာန္မ်ဳိး၌ တည္သူအား ထိုဒါနသည္ မေရာက္။

ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ မဟုတ္မမွန္ ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ကုန္းစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ အဘိဇၩာမမ်ား၊ မဖ်က္ဆီးလိုေသာ စိတ္ရွိ၏၊ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိ၏၊ ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွေနာက္၌ လူတို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏။ ထိုသူသည္ လူတို႔၏ အစာျဖင့္ ထိုလူ႕ဘံု၌ မွ်တရ၏၊ ထိုအစာျဖင့္ ထိုသူသည္ ထိုဘံု၌ တည္ရ၏။ ပုဏၰား ဤသည္လည္း ေရာက္သင့္ေသာ အရပ္ မဟုတ္ေသး၊ ယင္းလူ႕ဘံု၌ တည္သူအား ထိုဒါနသည္ မေရာက္။

ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ပ။ မွန္ကန္ေသာ အျမင္ရွိ၏။ ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္ စီး၍ ေသသည္မွေနာက္၌ နတ္တို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏။ ထိုသူသည္ နတ္တို႔၏ အစာျဖင့္ ထိုနတ္ဘံု၌ မွ်တရ၏၊ ထိုအစာျဖင့္ ထိုသူသည္ ထိုနတ္ဘံု၌ တည္ရ၏။ ပုဏၰား ဤသည္လည္း ေရာက္သင့္ေသာအရပ္ မဟုတ္ေသး၊ ယင္းနတ္ဘံု၌ တည္သူအား ထိုဒါနသည္ မေရာက္။

ပုဏၰား ေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိ၏။ပ။ မွားယြင္းေသာ အျမင္ရွိ၏။ ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွေနာက္၌ ၿပိတၱာဘံုသို႔ ေရာက္ရ၏၊ ထိုသူသည္ ၿပိတၱာဘံုသားျဖစ္သည့္ သတၱဝါတို႔၏ အစာျဖင့္ ထိုၿပိတၱာဘံု၌ မွ်တရ၏၊ ထိုအစာျဖင့္ ထိုသူသည္ ထိုၿပိတၱာဘံု၌ တည္ရ၏။ သို႔မဟုတ္ ထိုသူအတြက္ အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူတို႔ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္းတို႔ကေသာ္လည္းေကာင္း ေပးလွဴအပ္ေသာ ဒါနျဖင့္ ထိုၿပိတၱာသည္ ထိုၿပိတၱာဘံု၌ မွ်တရ၏။ ထိုဒါနျဖင့္ ထိုၿပိတၱာသည္ ထိုၿပိတၱာဘံု၌ တည္ရ၏။ ပုဏၰား ဤသည္ကား ေရာက္သင့္ေသာ အရပ္တည္း၊ ယင္းၿပိတၱာဘံု၌ တည္သူအား ထိုဒါနသည္ ေရာက္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ အကယ္၍ ထိုကြယ္လြန္သူ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ ထိုဘံုဌာနသို႔ မေရာက္ပါလွ်င္ အဘယ္သူသည္ ထိုဒါနကို သံုးေဆာင္ပါမည္နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ပုဏၰား ထိုဌာနသို႔ ေရာက္ကုန္ေသာ အျခားေသာ ကြယ္လြန္သူ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ ထိုဒါနကို သံုးေဆာင္ခံစားရ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ အကယ္၍ ထိုကြယ္လြန္ေသာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းသည္ ထိုဘံုဌာနသို႔ မေရာက္လွ်င္ အျခားေသာ ကြယ္လြန္သူ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔လည္း ထိုဌာနသို႔ မေရာက္ၾကပါလွ်င္ ထိုဒါနကို မည္သူ သံုးေဆာင္မည္နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰား ဤမွ်ရွည္လ်ားေသာ အခ်ိန္အခါဝယ္ ကြယ္လြန္သူ ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္းတို႔မွ ကင္းဆိတ္ရာ ဌာနရွိရာ၏ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ အရာမဟုတ္၊ အခြင့္မဟုတ္ေပ၊ ပုဏၰား အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ အလွဴရွင္သည္လည္း အက်ဳိးမဲ့ မျဖစ္ႏိုင္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ေသသူသည္ မျဖစ္သင့္ရာ၌ ျဖစ္ေသာ္လည္း အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဒါန၏အက်ဳိးကို ပညတ္ေတာ္မူပါသေလာဟု ေလွ်ာက္၏။

ပုဏၰား ေသသူသည္ မျဖစ္သင့္ရာ၌ ျဖစ္ေသာ္လည္း ငါသည္ ဒါန၏ အက်ဳိးကို ပညတ္၏။ ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိ၏၊ မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိ၏၊ ကာမတို႔၌ မွား ယြင္းစြာ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ မဟုတ္မမွန္ေျပာေလ့ရွိ၏၊ ကုန္းစကား ရွိ၏၊ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကား ရွိ၏၊ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားရွိ၏၊ အဘိဇၩာမ်ား၏၊ ဖ်က္ဆီးလိုေသာ စိတ္ရွိ၏၊ မွားယြင္းေသာ အယူရွိ၏၊ ထိုသူသည္ သမဏအားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏအားေသာ္လည္းေကာင္း ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ ပန္း နံ႔သာ နံ႔သာ ေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ဆီမီးကို လွဴ၏။ ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ဆင္တို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏၊ ထိုသူသည္ ထိုဆင္ဘဝ၌ အစား အေသာက္ ပန္း အထူးထူးေသာ အဆင္ တန္ဆာကို ရျခင္းရွိ၏။ ပုဏၰား ဤဘဝ၌ အသက္ကို သတ္ျခင္း၊ မေပးသည္ကို ယူျခင္း၊ ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ ေျပာျခင္း၊ ကုန္းစကား ရွိျခင္း၊ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကားရွိျခင္း၊ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားရွိျခင္း၊ အဘိဇၩာမ်ားျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးလိုေသာ စိတ္ရွိျခင္း၊ မွားယြင္းေသာ အယူရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွေနာက္၌ ဆင္တို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏၊ သမဏအားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏအားေသာ္လည္းေကာင္း ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ ပန္း နံ႔သာ နံ႔သာေပ်ာင္း အိပ္ရာေနရာ ဆီမီးကို လွဴေသာေၾကာင့္ကား ထိုသူသည္ ထိုဆင္ဘဝ၌ အစား အေသာက္ ပန္း အထူးထူးေသာ အဆင္တန္ဆာကို ရျခင္းရွိ၏။

ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ အသက္ကို သတ္ျခင္းရွိ၏။ပ။ မွားယြင္းေသာ အယူ ရွိ၏။ ထိုသူသည္ သမဏအားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏအားေသာ္လည္းေကာင္း ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ ပန္းနံ႔သာ နံ႔သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ဆီမီးကို လွဴ၏။ ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျမင္းတို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏။ပ။ ႏြားတို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏။ပ။ ေခြးတို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏။ ထိုသူသည္ ထိုေခြးဘဝ၌ ထမင္း အေဖ်ာ္ ပန္း အထူးထူးေသာ အဆင္တန္ဆာကို ရျခင္း ရွိ၏။ ပုဏၰား ဤဘဝ၌ အသက္ သတ္ျခင္း။ပ။ မွားယြင္းေသာ အယူရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ေခြးတို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏၊ ထိုသူသည္ သမဏအားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏ့အားေသာ္လည္းေကာင္း ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ ပန္း နံ႔သာ နံ႔သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ဆီမီးကို လွဴေသာေၾကာင့္ကား ထိုသူသည္ ထိုေခြးဘဝ၌ အစား အေသာက္ ပန္း အထူးထူးေသာ အဆင္ တန္ဆာကို ရျခင္းရွိ၏။

ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ပ။ မွန္ကန္ေသာ အျမင္ရွိ၏။ ထိုသူသည္ သမဏအားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏအားေသာ္လည္းေကာင္း ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ ပန္း နံ႔သာ နံ႔သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ဆီမီးကို လွဴ၏။ ထိုသူသည္ ကိုယ္ႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွေနာက္၌ လူတို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏၊ ထိုသူသည္ ထိုလူ႕ဘဝ၌ လူ၌ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို ရျခင္းရွိ၏။ ပုဏၰား ဤေလာက၌ သူ႕အသက္ သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။ပ။ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွေနာက္၌ လူတို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏။ သမဏအားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏအားေသာ္လည္းေကာင္း ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ ပန္း နံ႔သာ နံ႔သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ဆီမီးကို လွဴေသာေၾကာင့္ကား ထိုသူသည္ ထိုလူ႕ဘဝဝယ္ လူ၌ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို ရျခင္းရွိ၏။

ပုဏၰား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ပ။ မွန္ကန္ေသာ အယူရွိ၏။ ထိုသူသည္ သမဏအားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏအားေသာ္လည္းေကာင္း ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ ပန္း နံ႔သာ နံ႔သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ဆီမီးကို လွဴ၏။ ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွေနာက္၌ နတ္တို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏၊ ထိုသူသည္ ထိုနတ္ဘဝ၌ ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို ရျခင္း ရွိ၏။ ပုဏၰား ဤေလာက၌ သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။ပ။ မွန္ကန္ေသာ အျမင္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ နတ္တို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏။ သမဏအားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏ အားေသာ္လည္းေကာင္း ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ ပန္း နံ႔သာ နံ႔သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ဆီမီးကို လွဴေသာေၾကာင့္ကား ထိုသူသည္ ထိုနတ္ဘဝဝယ္ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို ရျခင္းရွိ၏။ ပုဏၰား အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ အလွဴရွင္သည္ အက်ဳိးမဲ့ မျဖစ္ႏိုင္ေပဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ၊ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ အလွဴရွင္သည္လည္း အက်ဳိးမဲ့ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလွဴတို႔ကို လွဴရန္ အလြန္ပင္သင့္သည္သာတည္း၊ ကုဗ႓ီးထမင္းတို႔ကို ျပဳရန္သင့္သည္သာတည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ပုဏၰား ဤအရာသည္ ဤသို႔ပင္တည္း၊ ပုဏၰား အလွဳရွင္ သည္ အက်ဳိးမဲ့ မျဖစ္ႏိုင္သည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိပါေပစြ။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ယေန႔မွစ၍ အသက္ ထက္ဆံုး (ရတနာသုံးပါးကို) ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟု မွတ္ေတာ္မူပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဧကာဒသမသုတ္။

ႏွစ္ခုေျမာက္ ဇာဏကေႆာဏိဝဂ္ ၿပီး၏။