အန ၁၀.၁၇: ပဌမ နာထသုတ္

၁၇။ ရဟန္းတို႔ မွီခိုရာရွိသည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ မွီခိုရာမရွိမူ၍ မေနၾကကုန္လင့္။ ရဟန္းတို႔ မွီခိုရာ မရွိသူသည္ ဆင္းရဲစြာ ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ မွီခိုရာကို ျပဳတတ္ေသာ တရားတို႔သည္ ဤဆယ္မ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ဆယ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သီလရွိ၏၊ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကိုေစာင့္စည္းလ်က္ ေန၏၊ အက်င့္’အာစာရ’ က်က္စားရာ’ေဂါစရ’ႏွင့္ ျပည့္စုံ၏၊ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အျပစ္တို႔၌ေသာ္လည္း ေဘးဟု႐ႈေလ့ရွိ၏၊ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေကာင္းစြာေဆာက္တည္၍ က်င့္၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ သီလရွိ၏။ပ။ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေကာင္းစြာေဆာက္တည္၍ က်င့္၏ဟူေသာ ဤတရားသည္လည္း မွီခိုရာကို ျပဳတတ္ေသာ တရားတည္း။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အၾကားအျမင္မ်ား၏၊ အၾကားအျမင္ကို ေဆာင္ႏိုင္၏၊ အၾကားအျမင္ကို ဆည္းပူး၏၊ အစ၏ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ေကာင္းျခင္း အဆုံး၏ေကာင္းျခင္းရွိၾက၍ အနက္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ သဒၵါႏွင့္ျပည့္စုံေသာ အလုံးစုံျပည့္စုံေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ျပတတ္ေသာ သေဘာရွိေသာ တရားတို႔ကို ထိုရဟန္းသည္ မ်ားစြာသင္ၾကားအပ္ကုန္၏၊ ေဆာင္အပ္ကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေလ့လာအပ္ကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ မွတ္သားအပ္ကုန္၏၊ ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ထိုးထြင္း၍ သိအပ္ကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ အၾကားအျမင္မ်ား၏။ပ။ ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ထိုးထြင္း၍ သိအပ္ကုန္၏ဟူေသာ ဤတရားသည္လည္း မွီခိုရာကို ျပဳတတ္ေသာတရားတည္း။ (၂)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းရွိ၏၊ အေပါင္းအေဖာ္ေကာင္း ရွိ၏၊ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတို႔၌ ကိုင္းၫြတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္း ရွိ၏၊ အေပါင္းအေဖာ္ေကာင္းရွိ၏၊ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတို႔၌ ကိုင္းၫြတ္၏ဟူေသာ ဤတရားသည္လည္း မွီခိုရာကို ျပဳတတ္ေသာ တရားတည္း။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဆိုဆုံးမလြယ္၏၊ ဆိုဆုံးမလြယ္ေၾကာင္း တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံ၏၊ သည္းခံႏိုင္၏၊ အဆုံးအမကို အ႐ိုအေသခံယူတတ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ ဆိုဆုံးမလြယ္၏။ပ။ အဆုံးအမကို အ႐ိုအေသခံယူတတ္၏ဟူေသာ ဤတရားသည္လည္း မွီခိုရာကို ျပဳတတ္ေသာ တရားတည္း။ (၄)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ သီတင္းသုံးေဖာ္တို႔၏ အသို႔ျပဳရမည္နည္းဟုဆို၍ ျပဳအပ္ေသာ ႀကီးမားကုန္ေသးငယ္ကုန္ေသာ အမႈကိစၥတို႔၌ လိမၼာ၏၊ ပ်င္းရိျခင္းမရွိ၊ ထိုထိုအမႈကိစၥတို႔၌ အေၾကာင္းကို စူးစမ္းေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံ၏၊ ျပဳလုပ္ရန္ စြမ္းႏိုင္၏၊ စီရင္ရန္ စြမ္းႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ သီတင္းသုံးေဖာ္တို႔၏။ပ။ ျပဳလုပ္ရန္ စြမ္းႏိုင္၏၊ စီရင္ရန္ စြမ္းႏိုင္၏ဟူေသာ ဤတရားသည္လည္း မွီခိုရာကို ျပဳတတ္ေသာ တရားတည္း။ (၅)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ တရားေတာ္ကို အလိုရွိ၏၊ ခ်စ္ဖြယ္ကို ေျပာဆိုတတ္၏၊ လြန္ျမတ္ေသာ သုတ္ အဘိဓမၼာ ဝိနည္း၌ မ်ားစြာ ျမတ္ႏိုးျခင္းရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ယင္းသို႔့တရားေတာ္ကို အလိုရွိ၏၊ ခ်စ္ဖြယ္ကို ေျပာဆိုတတ္၏၊ လြန္ျမတ္ေသာ သုတ္ အဘိဓမၼာ ဝိနည္းတရား၌ မ်ားစြာ ျမတ္ႏိုးျခင္းရွိ၏ဟူေသာ ဤတရားသည္လည္း မွီခိုရာကို ျပဳတတ္ေသာ တရားတည္း။ (၆)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရန္ ကုသိုလ္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေစရန္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ အားအစြမ္း ရွိ၏၊ ျမဲျမံေသာ ဝီရိယရွိ၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ တာဝန္ကို ပစ္ခ်ထားျခင္း မရွိ။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရန္ ကုသိုလ္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေစရန္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ေန၏၊ အား အစြမ္း ရွိ၏၊ ျမဲျမံေသာ ဝီရိယရွိ၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ တာဝန္ကို ပစ္ခ်ထားျခင္းမရွိဟူေသာ ဤတရား သည္လည္း မွီခိုရာကို ျပဳတတ္ေသာ တရားတည္း။ (၇)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ရတတ္သမွ်ေသာ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးဟူေသာ အေဆာက္အဦျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ ရတတ္ သမွ်ေသာ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးဟူေသာ အေဆာက္အဦျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏ဟူေသာ ဤတရားသည္လည္း မွီခိုရာကို ျပဳတတ္ေသာ တရားတည္း။ (၈)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ သတိႏွင့္ျပည့္စုံ၏။ လြန္ကဲရင့္က်က္ေသာ သတိႏွင့္ ျပည့္စုံ၏၊ ၾကာျမင့္စြာက ျပဳၿပီးေသာ အလုပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၾကာျမင့္စြာက ေျပာၿပီးေသာ စကားကို လည္းေကာင္း ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ သတိႏွင့္ ျပည့္စုံ၏၊ လြန္ကဲ ရင့္က်က္ေသာ သတိႏွင့္ ျပည့္စုံ၏၊ ၾကာျမင့္စြာက ျပဳၿပီးေသာ အလုပ္ကို လည္းေကာင္း၊ ၾကာျမင့္စြာက ေျပာၿပီးေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏ဟူေသာ ဤတရားသည္လည္း မွီခိုရာကို ျပဳတတ္ေသာ တရားတည္း။ (၉)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ပညာရွိ၏၊ အျဖစ္အပ်က္ကို သိေသာ၊ ကိေလသာကို ေဖာက္ခြဲႏိုင္ေသာ၊ ဆင္းရဲကုန္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္ေစတတ္ေသာ၊ ျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံ၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ ပညာရွိ၏၊ အျဖစ္အပ်က္ကို သိေသာ၊ ကိေလသာကို ေဖာက္ခြဲႏိုင္ေသာ၊ ဆင္းရဲကုန္ရာနိဗၺာန္သို႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္ေစတတ္ေသာ၊ ျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံ၏ဟူေသာ ဤတရားသည္လည္း မွီခိုရာကို ျပဳတတ္ေသာ တရားတည္း။ (၁ဝ)

ရဟန္းတို႔ မွီခိုရာ ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ မွီခိုရာ မရွိဘဲ မေနၾကကုန္လင့္။ ရဟန္းတို႔ မွီခိုရာ မရွိသူသည္ ဆင္းရဲစြာ ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား မွီခိုရာကို ျပဳတတ္ေသာတရား ဆယ္မ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။