အန ၁၀.၂၀: ဒုတိယ အရိယာဝါသသုတ္

၂ဝ။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကု႐ုတိုင္း ကမၼာသဓမၼမည္ေသာ ကု႐ုတိုင္းသူတို႔၏ နိဂုံး၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ အရိယာတို႔၏ ေနျခင္းတို႔သည္ ဤဆယ္မ်ဳိးတို႔တည္း၊ ယင္းအရိယာတို႔၏ေနျခင္း ဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို အရိယာတို႔သည္ (ေရွးကလည္း) မွီ၍ ေနၾကကုန္ၿပီ၊ (ယခုလည္း) မွီ၍ ေနၾကကုန္ဆဲ၊ (ေနာင္လည္း) မွီ၍ ေနၾကကုန္လတၱံ႕။

အဘယ္ဆယ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အဂၤါငါးမ်ဳိးကို ပယ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ အဂၤါေျခာက္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စုံ၏၊ အေစာင့္အေရွာက္တစ္ခုရွိ၏၊ မွီရာေလးခုရွိ၏၊ ပယ္ႏုတ္ၿပီး သီးျခားသစၥာ ရွိ၏၊ ရွာမွီးျခင္းအားလုံးကို ေကာင္းစြာစြန္႔ၿပီး ျဖစ္၏၊ မေနာက္က်ဳေသာ အၾကံရွိ၏၊ ကိုယ္ကို ျပဳျပင္မႈ ‘ကာယသခၤါရ’ ၿငိမ္းၿပီး ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ စိတ္ရွိ၏၊ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ပညာရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ အဂၤါငါးမ်ဳိးကို ပယ္ၿပီး ျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔၌ လိုခ်င္မႈ ‘ကာမစၧႏၵ’ကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ပ်က္စီးေစလိုမႈ ‘ဗ်ာပါဒ’ကို ပယ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ပ်ံ႕လြင့္မႈ ေနာင္တ တဖန္ပူပန္မႈ ‘ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥ’ကို ပယ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ယုံမွားမႈ ‘ဝိစိကိစၧာ’ကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အဂၤါငါးမ်ဳိးကို ပယ္ၿပီး ျဖစ္၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ အဂၤါေျခာက္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စုံသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္းကို ျမင္ေသာ္ ဝမ္းလည္းမသာ ဝမ္းလည္းမနည္း သတိ,သမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေန၏။ နားျဖင့္ အသံကို ၾကားေသာ္။ပ။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႔ကိုနံေသာ္။ လွ်ာျဖင့္ အရသာကို လ်က္ေသာ္။ ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕အထိကို ေတြ႕ထိေသာ္။ စိတ္ျဖင့္ သေဘာတရားကို သိေသာ္ ဝမ္းလည္းမသာ ဝမ္းလည္းမနည္း သတိ,သမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အဂၤါေျခာက္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စုံ၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ အေစာင့္အေရွာက္တစ္ခု ရွိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သတိတည္းဟူေသာ အေစာင့္အေရွာက္ရွိေသာ စိတ္ႏွင့္ ျပည့္စုံ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အေစာင့္အေရွာက္တစ္ခု ရွိ၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ မွီရာ ေလးခုရွိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆင္ျခင္၍ အခ်ဳိ႕ကို မွီဝဲ၏၊ ဆင္ျခင္၍ အခ်ဳိ႕ကို သည္းခံ၏၊ ဆင္ျခင္၍ အခ်ဳိ႕ကို ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ဆင္ျခင္၍ အခ်ဳိ႕ကို ပယ္ေဖ်ာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ မွီရာ ေလးခုရွိ၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး သီးျခားသစၥာ ရွိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မ်ားစြာေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ သီးျခားသစၥာ မ်ားစြာရွိကုန္၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္တို႔နည္း၊ ”ေလာကသည္ ျမဲ၏”ဟုလည္းေကာင္း၊ ”ေလာကသည္ မျမဲ”ဟု လည္းေကာင္း၊ ”ေလာကသည္ အဆုံးရွိ၏”ဟုလည္းေကာင္း၊ ”ေလာကသည္ အဆုံးမရွိ”ဟုလည္းေကာင္း၊ ”ထိုအသက္သည္ ထိုကိုယ္ျဖစ္၏”ဟု လည္းေကာင္း၊ ”အသက္တျခား ကိုယ္တျခား”ဟုလည္းေကာင္း၊ ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ရွိ၏”ဟု လည္းေကာင္း၊ ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ မရွိ”ဟုလည္းေကာင္း၊ ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ရွိလည္းရွိ မရွိလည္းမရွိ”ဟုလည္းေကာင္း၊ ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ရွိသည္လည္း မဟုတ္ မရွိသည္လည္းမဟုတ္”ဟု လည္းေကာင္း ဤသည္တို႔တည္း။ ထိုအလုံးစုံေသာ သစၥာတို႔ကို ႏုတ္အပ္ကုန္၏၊ ပယ္ႏုတ္အပ္ကုန္၏၊ စြန္႔အပ္ကုန္၏၊ ေထြးအန္အပ္ကုန္၏၊ လႊတ္အပ္ကုန္၏၊ ပယ္အပ္ကုန္၏၊ တစ္ဖန္စြန္႔အပ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ပယ္ႏုတ္ၿပီး သီးျခားသစၥာရွိ၏။ (၅)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရွာမွီးျခင္း အားလုံးကို ေကာင္းစြာ စြန္႔အပ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ရွာမွီးျခင္းကို ပယ္အပ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ဘဝ၌ ရွာမွီးျခင္းကို ပယ္အပ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ျမတ္ေသာအက်င့္၌ ရွာမွီးျခင္းသည္ ၿငိမ္း၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ရွာမွီးျခင္း အားလုံးကို ေကာင္းစြာ စြန္႔အပ္၏။ (၆)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ မေနာက္က်ဳေသာ အၾကံရွိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္၌ ၾကံစည္မႈကို ပယ္အပ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ပ်က္စီးေစလိုျခင္းဟူေသာ ၾကံစည္မႈကို ပယ္အပ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ညႇဥ္းဆဲလိုျခင္းဟူေသာ ၾကံစည္မႈကို ပယ္အပ္ၿပီး ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ မေနာက္က်ဳေသာ အၾကံရွိ၏။ (၇)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ကိုယ္ကိုျပဳျပင္မႈ ‘ကာယသခၤါရ’ၿငိမ္းၿပီး ျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရွးဦး ကပင္လွ်င္ ဝမ္းသာျခင္း ႏွလုံးမသာျခင္းတို႔၏ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ကိုယ္ကိုျပဳျပင္မႈ ‘ကာယသခၤါရ’ ၿငိမ္းၿပီး ျဖစ္၏။ (၈)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ စိတ္ရွိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’မွ စိတ္သည္ လြတ္ေျမာက္၏၊ အမ်က္ ထြက္မႈ ‘ေဒါသ’မွ စိတ္သည္ လြတ္ေျမာက္၏၊ ေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’မွ စိတ္သည္ လြတ္ေျမာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ စိတ္႐ိွ၏။ (၉)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ပညာရွိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”ငါသည္ တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’ကို ပယ္အပ္ၿပီ၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္အပ္ၿပီ (ႏုတ္ၿပီးေသာ) ထန္းပင္ရာကဲ့ဲ့သို႔ျပဳအပ္ၿပီ၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳအပ္ၿပီ၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိၿပီ”ဟု သိ၏။ ”ငါသည္ အမ်က္ထြက္မႈ ‘ေဒါသ’ကို ပယ္အပ္ၿပီ။ပ။ ငါသည္ ေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’ကို ပယ္အပ္ၿပီ၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္အပ္ၿပီ၊ (ႏုတ္ၿပီးေသာ) ထန္းပင္ရာကဲ့ဲ့သို႔ျပဳအပ္ၿပီ၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳအပ္ၿပီ၊ ေနာင္အခါ၌ မျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိၿပီ”ဟု သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ပညာရွိ၏။ (၁ဝ)

ရဟန္းတို႔ လြန္ခဲ့ၿပီး အဓြန္႔ (ကာလ)၌ အရိယာအားလုံးတို႔သည္ အရိယာတို႔၏ ဤေနျခင္း ဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို သာလွ်င္ မွီ၍ ေနခဲ့ၾကကုန္ၿပီ။ ရဟန္းတို႔ လာလတၱံ႕ အဓြန္႔ (ကာလ)၌ အရိယာတို႔သည္ အရိယာတို႔၏ ဤေနျခင္းဆယ္မ်ဳိးတို႔ကိုသာလွ်င္ မွီ၍ ေနၾကကုန္လတၱံ႕။ ရဟန္းတို႔ ယခုအခါ၌လည္း အရိယာအားလုံးတို႔သည္ အရိယာတို႔၏ ေနျခင္းဆယ္မ်ဳိးတို႔ကိုသာလွ်င္ မွီ၍ ေနကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား အရိယာတို႔၏ ေနျခင္းဆယ္မ်ဳိးတို႔ေပတည္း၊ ယင္းဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို အရိယာတို႔သည္ (ေရွးကလည္း) မွီ၍ ေနၾကကုန္ၿပီ၊ (ယခုလည္း) မွီ၍ ေနၾကကုန္ဆဲ၊ (ေနာင္လည္း) မွီ၍ ေနၾကကုန္ လတၱံ႕ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

ႏွစ္ခုေျမာက္ နာထဝဂ္ ၿပီး၏။