အန ၁၀.၂၁၉: ကရဇကာယသုတ္

၂၁၉။ ရဟန္းတို႔ေစ့ေဆာ္အပ္ အားထုတ္အပ္ ျပဳလုပ္အပ္ ဆည္းပူးအပ္ကုန္ေသာ ကံတို႔၏ (အက်ဳိးကို) မခံစားရပဲ ကင္းေပ်ာက္မႈကို ငါမဆို၊ ထိုအက်ဳိးကိုလည္း မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားမဲ့ (ဒုတိယ) ဘဝ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဘဝအဆက္ဆက္၌ေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရ၏။ ရဟန္းတို႔ေစ့ေဆာ္အပ္ အားထုတ္အပ္ ျပဳလုပ္အပ္ ဆည္းပူးအပ္ကုန္ေသာ ကံတို႔၏ (အက်ဳိးကို) မခံစားရပဲ ဆင္းရဲကုန္ဆုံးရန္ ျပဳႏိုင္မႈကို ငါမဆိုသည္သာတည္း။

ရဟန္းတို႔ အရိယာတပည့္သည္ အဘိဇၩာႏွင့္ဗ်ာပါဒကင္း၍ မေတြေဝပဲ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ရွိသည္ ထင္ေသာ သတိရွိသည္ ျဖစ္၍ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ သုံးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ဤနည္းျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အလုံးစုံေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ရွိေသာ သတၱဝါအားလုံးကို မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလုံးပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ရန္မရွိေသာ ၿငဳိျငင္ျခင္းမရွိေသာ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ေန၏။ ထိုသူသည္ ”ငါ၏ ဤစိတ္သည္ ေရွးက ေသးငယ္၏၊ မပြါးရေသး၊ ယခုမူကား ငါ၏ ဤစိတ္သည္ အတိုင္းအရွည္မရွိ ေကာင္းစြာ ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ တစ္စုံတစ္ရာ ပမာဏျပဳအပ္ေသာ (ကာမာဝစရ) ကံသည္ ထို(မဟဂၢဳတ္ကံ)၌ မႂကြင္းက်န္၊ ထို(မဟဂၢဳတ္ကံ)၌ မတည္”ဟု ဤသို႔ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ဤသူငယ္သည္ ကေလးအရြယ္မွစ၍ ေမတၱာဟူေသာ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္မႈကို ပြါးမ်ားခဲ့လွ်င္ မေကာင္းမႈကို ျပဳလုပ္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္ဘုရား ဤျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ”။

မေကာင္းမႈမျပဳလုပ္သူသို႔ ဆင္းရဲျခင္းသည္ ထိေရာက္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္ဘုရား ဤထိေရာက္ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ၊ အသွ်င္ဘုရား အမွန္အားျဖင့္ မေကာင္းမႈမျပဳသူသို႔ ဆင္းရဲ သည္ အဘယ္မွာ ထိေရာက္ပါအံ့နည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤေမတၱာဟူေသာ စိတ္၏လြတ္ေျမာက္မႈကို မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ ပြါးမ်ား အပ္သည္သာတည္း၊ ရဟန္းတို႔ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ ဤခႏၶာကိုယ္ကို ယူေဆာင္၍ မသြားႏိုင္၊ ရဟန္းတို႔ ဤသတၱဝါအေပါင္းသည္ စုတိစိတ္ဟူေသာ အေၾကာင္းရွိ၏၁။ ထိုသူသည္ ”ေရွးက ငါ၏့ဤကရဇကာယေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ငါသည္ မေကာင္းမႈ တစ္စုံတစ္ခုကို ျပဳခဲ့၏၊ ထိုမေကာင္းမႈကံ အားလုံးကို ဤဘဝ၌ ခံစားအပ္၏၊ ထိုကံသည္ ဘဝတစ္ပါးသို႔ အစဥ္လိုက္ေတာ့မည္ မဟုတ္”ဟု ဤသို႔ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ပြါးမ်ားအပ္ေသာ ေမတၱာဟူေသာ စိတ္၏လြတ္ေျမာက္မႈသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ပညာရွိေသာ ရဟန္းအား လြတ္ေျမာက္မႈ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ကို ထိုးထြင္း၍ မသိေသးလွ်င္ အနာဂါမ္ျဖစ္ရန္ အလို႔ငွါ ျဖစ္၏။ က႐ုဏာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ မုဒိတာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ ဥေပကၡာႏွင့္ယွဥ္ျဖစ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ေန၏၊ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ သုံးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ေန၏။ ဤနည္းအားျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အလုံးစုံေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ရွိေသာ သတၱဝါအားလုံးကို မိမိႏွင့္အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလုံး ပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ရန္မရွိေသာ ၿငဳိျငင္ျခင္း မရွိေသာ ဥေပကၡာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထိုသူသည္ ”ငါ၏ ဤစိတ္သည္ ေရွးက ေသးငယ္၏၊ မပြါးမ်ားရေသး၊ ယခုမူကား ငါ၏ ဤ စိတ္သည္ အတိုင္းအရွည္မရွိ ေကာင္းစြာ ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ တစ္စုံတစ္ရာ ပမာဏျပဳအပ္ေသာ (ကာမာဝစရ) ကံသည္ ထို(မဟဂၢဳတ္ကံ)၌ မႂကြင္းက်န္၊ ထို(မဟဂၢဳတ္ကံ)၌ မတည္”ဟု ဤသို႔ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ဤသူငယ္သည္ ကေလးအရြယ္မွစ၍ ဥေပကၡာဟူေသာ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္မႈကို ပြါးခဲ့လွ်င္ မေကာင္းမႈကို ျပဳလုပ္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္ဘုရား ဤျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ”။

မေကာင္းမႈမျပဳလုပ္သူသို႔ ဆင္းရဲျခင္းသည္ ထိေရာက္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္ဘုရား ဤထိေရာက္ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ၊ အသွ်င္ဘုရား အမွန္အားျဖင့္ မေကာင္းမႈမျပဳသူသို႔ ဆင္းရဲ သည္ အဘယ္မွာ ထိေရာက္ပါအံ့နည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤဥေပကၡာဟူေသာ စိတ္၏လြတ္ေျမာက္မႈကို မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ ပြါးမ်ား အပ္သည္သာတည္း။ ရဟန္းတို႔ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ ဤခႏၶာကိုယ္ကို ယူေဆာင္၍ မသြားႏိုင္၊ ရဟန္းတို႔ ဤသတၱဝါသည္ စုတိစိတ္ဟူေသာ အေၾကာင္းရွိ၏။ ထိုသူသည္ ”ေရွးက ငါ၏ ဤကရဇ ကာယေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ငါသည္ မေကာင္းမႈ တစ္စုံတစ္ခုကို ျပဳခဲ့၏၊ ထိုမေကာင္းမႈကံ အားလုံး ကို ဤဘဝ၌ ခံစားအပ္၏၊ ထိုကံသည္ ဘဝတစ္ပါးသို႔ အစဥ္လိုက္ေတာ့မည္ မဟုတ္”ဟု ဤသို႔ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ပြါးမ်ားအပ္ေသာ ဥေပကၡာဟူေသာ စိတ္၏လြတ္ေျမာက္မႈသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ပညာရွိေသာ ရဟန္းအား လြတ္ေျမာက္မႈ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ကို ထိုးထြင္း၍ မသိေသးလွ်င္ အနာဂါမ္ျဖစ္ရန္ အလို႔ငွါ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။

၁။ စုတိစိတ္က်ၿပီးမွသာ ဘဝတစ္ခုခု၌ ပဋိသေႏၶစိတ္ျဖစ္ႏိုင္ခြင့္ရ၍ လူ နတ္ စေသာ သတၱဝါ ျဖစ္လာရသည္ကို ရန္ၫႊန္း သည္။