အန ၁၀.၂၄: မဟာစုႏၵသုတ္

၂၄။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္မဟာစုႏၵသည္ေစတီတိုင္း သဟဇာတိၿမိဳ႕၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္မဟာစုႏၵသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ငါ့သွ်င္ ရဟန္းတို႔”ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔က”ငါ့သွ်င္”ဟု အသွ်င္မဟာစုႏၵအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ အသွ်င္မဟာစုႏၵသည္ ဤစကား ကို (မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ငါ့သွ်င္တို႔ ဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏ဟူေသာ စကား”ဉာဏဝါဒ’ ကို ဆိုေသာ ရဟန္းသည္ ”ဤတရားကို (ငါ) သိ၏၊ ဤတရားကို (ငါ) ျမင္၏”ဟု (ဆို၏)။ ငါ့သွ်င္တို႔ အကယ္၍ ထိုရဟန္းကို ေလာဘသည္ လႊမ္းမိုး၍ တည္ပါမူ ေဒါသ။ ေမာဟ။ အမ်က္ထြက္မႈ။ ရန္ျငဳိးဖြဲ႕မႈ။ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ။ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ။ ဝန္တိုမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ ျငဴစူမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုသည္ လႊမ္းမိုး၍ တည္ပါမူ ”ဤအသွ်င္သည္ ေလာဘ မျဖစ္မည့္ အျခင္းအရာကို မသိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကို ေလာဘသည္ လႊမ္းမိုး၍ တည္၏၊ ဤအသွ်င္သည္ ေဒါသ။ ေမာဟ။ အမ်က္ထြက္မႈ။ ရန္ျငဳိးဖြဲ႕မႈ။ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ။ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ။ ဝန္တိုမႈ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ ျငဴစူမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုမျဖစ္မည့္ အျခင္းအရာကို မသိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကို ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုသည္ လႊမ္းမိုး၍ တည္၏”ဟု ထိုရဟန္းကို သိအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဘာဝနာႏွင့္ ျပည့္စံု၏ဟူေသာ စကား ‘ဘာဝနာဝါဒ’ ကို ဆိုေသာ ရဟန္းသည္ ”(ငါသည္) ကာယကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ သီလကိို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ စိတ္ (သမာဓိ) ကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ ပညာကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏”ဟု (ဆို၏)။ ငါ့သွ်င္တို႔ အကယ္၍ ထိုရဟန္းကို ေလာဘသည္ လႊမ္းမိုး၍ တည္ပါမူ ေဒါသ။ ေမာဟ။ အမ်က္ထြက္မႈ။ ရန္ျငဳိးဖြဲ႕မႈ။ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ။ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ။ ဝန္တိုမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ ျငဴစူမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုသည္ လႊမ္းမိုး၍ တည္ပါမူ ”ဤအသွ်င္သည္ ေလာဘ မျဖစ္ မည့္ အျခင္းအရာကို မသိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကို ေလာဘသည္ လႊမ္းမိုး၍ တည္၏၊ ဤအသွ်င္သည္ ေဒါသ။ ေမာဟ။ အမ်က္ထြက္မႈ။ ရန္ျငဳိးဖြဲ႕မႈ။ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ။ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ။ ဝန္တိုမႈ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ ျငဴစူမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ အလို မျဖစ္မည့္ အျခင္းအရာကို မသိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကို ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုသည္ လႊမ္းမိုး၍ တည္၏”ဟု ထိုရဟန္းကို သိအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဉာဏဝါဒကိုလည္းေကာင္း၊ ဘာဝနာဝါဒကိုလည္းေကာင္း ဆိုေသာ ရဟန္းသည္ ”ဤတရားကို (ငါ) သိ၏၊ ဤတရားကို (ငါ) ျမင္၏၊ (ငါသည္) ကာယကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ သီလကိို ပြါးၿပီး ျဖစ္၏၊ စိတ္ (သမာဓိ)ကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ ပညာကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏”ဟု (ဆို၏)။ ငါ့သွ်င္တို႔ အကယ္၍ ထိုရဟန္းကို ေလာဘသည္ လႊမ္းမိုး၍ တည္ပါမူ ေဒါသ။ ေမာဟ။ အမ်က္ထြက္မႈ။ ရန္ျငဳိးဖြဲ႕မႈ။ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ။ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ။ ဝန္တိုမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ ျငဴစူမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုသည္ လႊမ္းမိုး၍ တည္ပါမူ ”ဤအသွ်င္သည္ ေလာဘ မျဖစ္မည့္ အျခင္းအရာကို မသိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကို ေလာဘသည္ လႊမ္းမိုး၍ တည္၏၊ ဤအသွ်င္သည္ ေဒါသ။ ေမာဟ။ အမ်က္ထြက္မႈ။ ရန္ျငဳိးဖြဲ႕မႈ။ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ။ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ။ ဝန္တိုမႈ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ ျငဴစူမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုမျဖစ္မည့္ အျခင္းအရာကို မသိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကို ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုသည္ လႊမ္းမိုး၍ တည္၏”ဟု ထိုရဟန္းကို သိအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ ဆင္းရဲသူသာ ျဖစ္လ်က္ ႂကြယ္ဝ၏ဟူေသာ စကားကို ဆိုရာ၏၊ ဥစၥာမဲ့သူသာ ျဖစ္လ်က္ ဥစၥာရွိ၏ဟူေသာ စကားကို ဆိုရာ၏၊ စည္းစိမ္မဲ့သူသာ ျဖစ္လ်က္ စည္းစိမ္ ရွိ၏ဟူေသာ စကားကို ဆိုရာ၏၊ ထိုသူသည္ ဥစၥာျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာ ျပဳဖြယ္ကိစၥ ျဖစ္လတ္ေသာ့္ဥစၥာ စပါး ေရႊ ေငြကို ထုတ္ေဆာင္ေပးျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ရာ၊ ထိုသူကို ”ဤအသွ်င္သည္ ဆင္းရဲသူသာ ျဖစ္လ်က္ ႂကြယ္ဝ၏ဟူေသာ စကားကို ဆို၏၊ ဤအသွ်င္သည္ ဥစၥာမဲ့သူသာ ျဖစ္လ်က္ ဥစၥာရွိ၏ဟူေသာ စကားကို ဆို၏၊ ဤအသွ်င္သည္ စည္းစိမ္မဲ့သူသာ ျဖစ္လ်က္ စည္းစိမ္ရွိ၏ဟူေသာ စကားကို ဆို၏”ဟု သိကုန္ရာ၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ဤအသွ်င္သည္ ဥစၥာျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာ ျပဳဖြယ္ကိစၥ ျဖစ္လတ္ေသာ္ ဥစၥာ စပါး ေရႊ ေငြကို ထုတ္ေဆာင္ေပးျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအတူပင္ ဉာဏဝါဒကိုလည္းေကာင္း၊ ဘာဝနာဝါဒကိုလည္းေကာင္း ဆိုေသာ ရဟန္း သည္ ”ဤတရားကို (ငါ) သိ၏၊ ဤတရားကို (ငါ) ျမင္၏၊ (ငါသည္) ကာယကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ သီလကိို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ စိတ္ (သမာဓိ) ကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ ပညာကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏”ဟု (ဆို၏)။ ငါ့သွ်င္တို႔ အကယ္၍ ထိုရဟန္းကို ေလာဘသည္ လႊမ္းမိုး၍ တည္ပါမူ ေဒါသ။ ေမာဟ။ အမ်က္ထြက္မႈ။ ရန္ျငဳိးဖြဲ႕မႈ။ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ။ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ။ ဝန္တိုမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ ျငဴစူမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုသည္ လႊမ္းမိုး၍ တည္ပါမူ ”ဤအသွ်င္သည္ ေလာဘ မျဖစ္မည့္ အျခင္းအရာကို မသိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကို ေလာဘသည္ လႊမ္းမိုး၍ တည္၏၊ ဤအသွ်င္သည္ ေဒါသ။ ေမာဟ။ အမ်က္ထြက္မႈ။ ရန္ျငဳိးဖြဲ႕မႈ။ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ။ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ။ ဝန္တိုမႈ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ ျငဴစူမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုမျဖစ္မည့္အျခင္းအရာကို မသိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကို ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုသည္ လႊမ္းမိုး၍ တည္၏”ဟု ထိုရဟန္းကို သိအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဉာဏဝါဒကိုဆိုေသာ ရဟန္းသည္ ”ဤတရားကို (ငါ) သိ၏၊ ဤတရားကို (ငါ) ျမင္၏”ဟု (ဆို၏)။ ငါ့သွ်င္တို႔ အကယ္၍ ထိုရဟန္းကို ေလာဘသည္ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ပါမူ ေဒါသ။ ေမာဟ။ အမ်က္ထြက္မႈ။ ရန္ျငဳိးဖြဲ႕မႈ။ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ။ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ။ ဝန္တိုမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ ျငဴစူမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုသည္ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ပါမူ ”ဤအသွ်င္သည္ ေလာဘမျဖစ္မည့္ အျခင္း အရာကို သိ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကို ေလာဘသည္ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ႏိုင္၊ ဤအသွ်င္သည္ ေဒါသ။ ေမာဟ။ အမ်က္ထြက္မႈ။ ရန္ျငဳိးဖြဲ႕မႈ။ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ။ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ။ ဝန္တိုမႈ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ ျငဴစူမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုမျဖစ္မည့္ အျခင္းအရာကို သိ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကို ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုသည္ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ႏိုင္”ဟု ထိုရဟန္းကို သိအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဘာဝနာဝါဒကိုဆိုေသာ ရဟန္းသည္ ”(ငါသည္) ကာယကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ သီလကိို ပြါးၿပီး ျဖစ္၏၊ စိတ္ (သမာဓိ) ကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ ပညာကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏”ဟု (ဆို၏)။ ငါ့သွ်င္တို႔ အကယ္၍ ထိုရဟန္းကို ေလာဘသည္ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ပါမူ ေဒါသ။ ေမာဟ။ အမ်က္ထြက္မႈ။ ရန္ျငဳိးဖြဲ႕မႈ။ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ။ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ။ ဝန္တိုမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ ျငဴစူမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုသည္ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ပါမူ ”ဤအသွ်င္သည္ ေလာဘ မျဖစ္မည့္ အျခင္းအရာကို သိ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကို ေလာဘသည္ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ႏိုင္၊ ဤအသွ်င္သည္ ေဒါသ။ ေမာဟ။ အမ်က္ထြက္မႈ။ ရန္ျငဳိးဖြဲ႕မႈ။ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ။ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ။ ဝန္တိုမႈ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ ျငဴစူမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုမျဖစ္မည့္အျခင္းအရာကို သိ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကို ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုသည္ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ႏိုင္”ဟု ထိုရဟန္းကို သိအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဉာဏဝါဒကိုလည္းေကာင္း၊ ဘာဝနာဝါဒကိုလည္းေကာင္း ဆိုေသာ ရဟန္းသည္ ”ဤတရားကို (ငါ) သိ၏၊ ဤတရားကို (ငါ) ျမင္၏၊ (ငါသည္) ကာယကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ သီလကိို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ စိတ္ (သမာဓိ) ကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ ပညာကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏”ဟု (ဆို၏)။ ငါ့သွ်င္တို႔ အကယ္၍ ထိုရဟန္းကို ေလာဘသည္ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ပါမူ ေဒါသ။ ေမာဟ။ အမ်က္ထြက္မႈ။ ရန္ျငဳိးဖြဲ႕မႈ။ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ။ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ။ ဝန္တိုမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ ျငဴစူမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုသည္ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ပါမူ ”ဤအသွ်င္သည္ ေလာဘ မျဖစ္မည့္ အျခင္းအရာကို သိ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကို ေလာဘသည္ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ႏိုင္၊ ဤအသွ်င္ သည္ ေဒါသ။ ေမာဟ။ အမ်က္ထြက္မႈ။ ရန္ျငဳိးဖြဲ႕မႈ။ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ။ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ။ ဝန္တိုမႈ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ ျငဴစူမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုမျဖစ္မည့္ အျခင္းအရာကို သိ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကို ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုသည္ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ႏိုင္”ဟု ထိုရဟန္းကို သိအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ ႂကြယ္ဝသူ ျဖစ္၍သာလွ်င္ ႂကြယ္ဝ၏ဟူေသာ စကားကို ဆိုရာ၏၊ ဥစၥာရွိသူျဖစ္၍သာလွ်င္ ဥစၥာရွိ၏ဟူေသာ စကားကို ဆိုရာ၏၊ စည္းစိမ္ရွိသူျဖစ္၍ သာလွ်င္ စည္းစိမ္ရွိ၏ဟူေသာ စကားကို ဆိုရာ၏၊ ထိုသူသည္ ဥစၥာျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာ ျပဳဖြယ္ကိစၥ ျဖစ္လတ္ေသာ္ ဥစၥာ စပါး ေရႊ ေငြကို ထုတ္ေဆာင္ေပးရန္ စြမ္းႏိုင္ရာ၏၊ ထိုသူကို ”ဤအသွ်င္သည္ ႂကြယ္ဝသူျဖစ္၍သာလွ်င္ ႂကြယ္ဝ၏ဟူေသာ စကားကို ဆို၏၊ ဤအသွ်င္သည္ ဥစၥာရွိသူျဖစ္၍သာလွ်င္ ဥစၥာရွိ၏ဟူေသာ စကားကို ဆို၏၊ ဤအသွ်င္သည္ စည္းစိမ္ရွိသူျဖစ္၍သာလွ်င္ စည္းစိမ္ရွိ၏ဟူေသာ စကားကို ဆို၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ဤအသွ်င္သည္ ဥစၥာျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာ ျပဳဖြယ္ကိစၥျဖစ္လတ္ေသာ္ ဥစၥာ စပါး ေရႊ ေငြကို ထုတ္ေဆာင္ေပးရန္ စြမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္တည္း”ဟု သိကုန္ရာ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအတူပင္ ဉာဏဝါဒကိုလည္းေကာင္း၊ ဘာဝနာဝါဒကိုလည္းေကာင္း ဆိုေသာ ရဟန္း သည္ ”ဤသို႔ (ငါ) သိ၏၊ ဤသို႔ (ငါ) ျမင္၏၊ (ငါသည္) ကာယကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ သီလကိို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ စိတ္ (သမာဓိ) ကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ ပညာကို ပြါးၿပီး ျဖစ္၏”ဟု (ဆို၏)။ ငါ့သွ်င္တို႔ အကယ္၍ ထိုရဟန္းကို ေလာဘသည္ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ပါမူ ေဒါသ။ ေမာဟ။ အမ်က္ထြက္မႈ။ ရန္ျငဳိးဖြဲ႕မႈ။ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ။ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ။ ဝန္တိုမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ ျငဴစူမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုသည္ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ပါမူ ”ဤအသွ်င္သည္ ေလာဘမျဖစ္မည့္ အျခင္းအရာကို သိ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကို ေလာဘသည္ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ႏိုင္၊ ဤအသွ်င္သည္ ေဒါသ။ ေမာဟ။ အမ်က္ထြက္မႈ။ ရန္ျငဳိးဖြဲ႕မႈ။ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ။ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ။ ဝန္တိုမႈ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ ျငဴစူမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုမျဖစ္မည့္ အျခင္းအရာကို သိ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤအသွ်င္ကို ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုသည္ လႊမ္းမိုး၍ မတည္ႏိုင္”ဟု ထိုရဟန္းကို သိအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။