အန ၁၀.၂၇: ပဌမ မဟာဉွာသုတ္

၂၇။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန္းမ်ားစြာတို႔သည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္း ကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္ကာ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ကုန္၏။ ထိုအခါ ရဟန္းတို႔ အား ”သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ရန္ အလြန္ေစာေသး၏၊ ငါတို႔သည္ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုသို႔ ၾကံၿပီးေနာက္ ထိုရဟန္းတို႔သည္ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးလွ်င္ ထိုသာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာအယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔ႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆို ၿပီးဆံုးေစကာ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏၊ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ကုန္ေသာ ထိုရဟန္းတို႔အား သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဤသို႔ ေျပာဆိုကုန္၏ –

ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ သာဝကတို႔အား ”ရဟန္းတို႔ သင္တို႔ လာကုန္ေလာ့၊ တရား အားလံုးကို သိကုန္ေလာ့၊ တရားအားလံုးကို သိ၍ ေနကုန္ေလာ့”ဟု ဤသို႔ တရားေဟာ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔သည္လည္း သာဝကတို႔အား ”ငါ့သွ်င္တို႔ သင္တို႔ လာကုန္ေလာ့၊ တရားအားလံုးကို သိကုန္ေလာ့၊ တရားအားလံုးကို သိ၍ ေနကုန္ေလာ့”ဟု ဤသို႔ တရားကို ေဟာကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤငါတို႔ တရား ေဟာရာ၌ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္ ငါတို႔၏ တရားေဟာပံုခ်င္း ဆံုးမပံုခ်င္း အဘယ္သို႔ ထူးသနည္း၊ အဘယ္ သို႔ ပိုလြန္သနည္း အဘယ္သို႔ ျခားနားသနည္း (ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏)။

ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ထိုသာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ စကားကို မႏွစ္သက္ကုန္ မတားျမစ္ကုန္၊ မႏွစ္သက္ကုန္ မတားျမစ္ကုန္ဘဲ ေနရာမွ ထကာ ”ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံ၌ ထိုစကား၏ အနက္ (အဓိပၸါယ္) ကို သိရကုန္အံ့”ဟု ဖဲသြားၾကကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုရဟန္းတို႔သည္ သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲကုန္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ကုန္လ်က္ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္ကာ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ၾကပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္တို႔အား ”သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္ လည္ရန္ေစာေသး၏၊ ငါတို႔သည္ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္ၾကပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သာသနာ ေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးေနာက္ ထိုသာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔ႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆို ၿပီးဆံုးေစကာ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကပါ၏၊ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကကုန္ေသာ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ – ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းေဂါတမ သည္ သာဝကတို႔အား ”ရဟန္းတို႔ သင္တို႔ လာကုန္ေလာ့၊ တရားအားလံုးကို သိကုန္ေလာ့၊ တရား အားလံုးကို သိ၍ ေနကုန္ေလာ့”ဟု ဤသို႔ တရားေဟာ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔သည္လည္း သာဝကတို႔အား ”ငါ့သွ်င္တို႔ သင္တို႔ လာကုန္ေလာ့၊ တရားအားလံုးကို သိကုန္ေလာ့၊ တရားအားလံုးကို သိ၍ ေနကုန္ေလာ့”ဟု ဤသို႔ တရားကို ေဟာကုန္၏။ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ဤငါတို႔ တရားေဟာရာ၌ ရဟန္း ေဂါတမႏွင့္ ငါတို႔၏ တရားေဟာပံုခ်င္း ဆံုးမပံုခ်င္း အဘယ္သို႔ ထူးသနည္း၊ အဘယ္သို႔ ပိုလြန္သနည္း အဘယ္သို႔ ျခားနားသနည္း”ဟု ဤစကားကို ေျပာဆိုၾကပါကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ အကြၽႏု္ပ္တို႔့သည္ ထိုသာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ စကားကို မႏွစ္သက္ပါကုန္ မတားျမစ္ပါကုန္၊ မႏွစ္သက္ကုန္ မတားျမစ္ကုန္ဘဲ ေနရာမွထကာ ”ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံမွ ထိုစကား၏ အနက္ (အဓိပၸါယ္) ကို သိၾကကုန္အံ့”ဟု ဖဲခဲ့ၾကပါကုန္၏ဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ဆိုေလ့ရွိကုန္ေသာ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔ကို ဤသို႔ ေျပာဆို ေမးျမန္းကုန္ရာ၏၊ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ျပႆနာတစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္တစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္တစ္ခု၊ ျပႆနာႏွစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ႏွစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ႏွစ္ခု၊ ျပႆနာသံုးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္သံုးခု ေျဖဆိုခ်က္သံုးခု၊ ျပႆနာေလးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ေလးခု ေျဖဆိုခ်က္ေလးခု၊ ျပႆနာငါးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ငါးခု ေျဖဆိုခ်က္ ငါးခု၊ ျပႆနာေျခာက္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ေျခာက္ခု ေျဖဆိုခ်က္ေျခာက္ခု၊ ျပႆနာခုနစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ခုနစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ခုနစ္ခု၊ ျပႆနာရွစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ရွစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ရွစ္ခု၊ ျပႆနာကိုးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ကိုးခု ေျဖဆိုခ်က္ကိုးခု၊ ျပႆနာဆယ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ဆယ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ဆယ္ခု”ဟု (ဤသို႔ ေျပာဆို ေမးျမန္း ကုန္ရာ၏)။

ရဟန္းတို႔ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဤသို႔ အေမးခံၾကရ သည္ ရွိေသာ္ က်က်နန ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေျဖဆိုႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္၊ အလြန္ပင္ပန္းျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ အရာမဟုတ္ေသာ ေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူေလာက၌ ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ကိုလည္းေကာင္း ဤသာသနာေတာ္မွ ၾကားနာရ၍ (ေျပာဆိုသူကိုလည္းေကာင္း) ၾကဥ္ထား၍ ဤျပႆနာတို႔ကို ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ စိတ္ကို ႏွစ္သိမ့္ေစႏိုင္မည့္ အျခားသူကို ငါမျမင္။

”ျပႆနာတစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္တစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္တစ္ခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားတစ္ခု၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္း ကင္းသည္ ေကာင္းစြာလြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္ သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ အဘယ္တရားတစ္ခုနည္း၊ သတၱဝါအားလံုးတို႔သည္ အာဟာရလွ်င္ တည္ရာရွိကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤ (အာဟာရ) တရားတစ္ခု၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ ”ျပႆနာတစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္တစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္တစ္ခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။

”ျပႆနာႏွစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ႏွစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ႏွစ္ခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားႏွစ္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္း ကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္ သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ အဘယ္ ႏွစ္မ်ဳိးတို႔နည္း၊ ႐ုပ္၊ နာမ္တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ (႐ုပ္၊ နာမ္) တရားႏွစ္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာ အနက္သေဘာကို သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ ”ျပႆနာႏွစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ႏွစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ႏွစ္ခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။

”ျပႆနာသံုးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္သံုးခု ေျဖဆိုခ်က္သံုးခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍့ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားသံုးမ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ု ေကာင္းစြာ အနက္သေဘာကို သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္း၊ ေဝဒနာသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ (ေဝဒနာ) တရားသံုးမ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္ သေဘာကို ေကာင္းစြာသိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡ အဆံုးကို ျပဳ၏။ ”ျပႆနာသံုးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္သံုးခု ေျဖဆိုခ်က္သံုးခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။

”ျပႆနာေလးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ေလးခု ေျဖဆိုခ်က္ေလးခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားေလးမ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ အဘယ္တရား ေလးမ်ဳိးတို႔နည္း၊ အာဟာရေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ (အာဟာရ) တရားေလးမ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္း သည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ ”ျပႆနာေလးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ေလးခု ေျဖဆိုခ်က္ေလးခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။

”ျပႆနာငါးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ငါးခု ေျဖဆိုခ်က္ငါးခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားငါးမ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္း၊ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ (ဥပါဒါနကၡႏၶာ) တရား ငါးမ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္း သည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ ”ျပႆနာငါးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ငါးခု ေျဖဆိုခ်က္ငါးခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။

”ျပႆနာေျခာက္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ေျခာက္ခု ေျဖဆိုခ်က္ေျခာက္ခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ အဘယ္ ေျခာက္မ်ဳိးတို႔နည္း၊ အတြင္း ‘အဇၩတၱိက’ အာယတနေျခာက္မ်ဳိးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ (အဇၩတၱိက အာယတန) တရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ ”ျပႆနာေျခာက္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ ေျခာက္ခု ေျဖဆိုခ်က္ေျခာက္ခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။
”ျပႆနာခုနစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ခုနစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ခုနစ္ခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍့အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔နည္း၊ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာ ‘ဝိညာဏ႒ိတိ’ ခုနစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ (ဝိညာဏ႒ိတိ) တရား ခုနစ္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ ”ျပႆနာခုနစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ခုနစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ ခုနစ္ခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။

”ျပႆနာရွစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ရွစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ရွစ္ခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားရွစ္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ အဘယ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္း၊ ေလာကဓံတရား ရွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ(ေလာကဓံ)တရားရွစ္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုး အပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡ အဆံုးကို ျပဳ၏။ ”ျပႆနာရွစ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ရွစ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ရွစ္ခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။

”ျပႆနာကိုးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ကိုးခု ေျဖဆိုခ်က္ကိုးခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားကိုးမ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ အဘယ္ကိုးမ်ဳိးတို႔နည္း၊ သတၱဝါတို႔၏ တည္ရာ ‘သတၱာဝါသ’ ကိုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ (သတၱာဝါသ) တရား ကိုးမ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္း ကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ ”ျပႆနာကိုးခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ကိုးခု ေျဖဆိုခ်က္ ကိုးခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ စကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။

”ျပႆနာဆယ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ဆယ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ဆယ္ခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ တရားဆယ္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္း ကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္ သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ အဘယ္ဆယ္မ်ဳိးတို႔နည္း၊ အကုသိုလ္ကမၼပထဆယ္မ်ဳိးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ (အကုသလကမၼပထ) တရားဆယ္မ်ဳိးတို႔၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ၿငီးေငြ႕သည္ ေကာင္းစြာ တပ္ျခင္းကင္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ ေကာင္းစြာ အဆံုးအပိုင္းအျခားကို ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ အနက္သေဘာကို ေကာင္းစြာ သိၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ဒုကၡအဆံုးကို ျပဳ၏။ ”ျပႆနာဆယ္ခု ရည္ၫႊန္းခ်က္ဆယ္ခု ေျဖဆိုခ်က္ဆယ္ခု”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။