အန ၁၀.၄၈: ပဗၺဇိတအဘိဏွသုတ္

၄၈။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို ရဟန္းသည္ မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္ကုန္၏။

အဘယ္တရား ဆယ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-”ငါသည္ အဆင္းေဖာက္ျပန္သည္၏အျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏”ဟု ရဟန္းသည္ မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္၏။ ”ငါ၏ အသက္ေမြးမႈသည္ သူတစ္ပါးႏွင့္ ဆက္စပ္ေန၏”ဟု မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္၏။
”ငါသည္ (လူအမူအရာ အသြင္အျပင္မွတစ္ပါး) အျခားေသာ အသြင္အျပင္အမူအရာကို ျပဳသင့္၏”ဟု မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္၏။ ”ငါ၏ စိတ္သည္ သီလအားျဖင့္ (မိမိကိုယ္ကို) မစြပ္စဲြဘဲရွိ၏ေလာ”ဟု မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။
”ငါ့ကို သိနားလည္ေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔က ဉာဏ္ျဖင့္ သက္ဝင္၍ သီလအားျဖင့္ မစြပ္စဲြဘဲ ရွိၾက၏ေလာ”ဟု မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္၏။ ”ငါ့အား ခ်စ္ခင္သူ ႏွစ္သက္သူ အားလံုးတို႔ႏွင့္ ရွင္ကဲြ ကဲြမႈ ေသကဲြ ကဲြမႈ (ျဖစ္ရမည္)”ဟု မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္၏။
”ငါသည္ ကံသာလွ်င္ မိမိဥစၥာရွိသူ ကံ၏ အေမြခံသူ ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းရွိသူ ကံသာလွ်င္ မိတ္ေဆြရွိသူ ကံသာလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိသူ ျဖစ္၏၊ ငါျပဳမည့္ ေကာင္းေသာကံ, မေကာင္းေသာကံ၏ အေမြခံျဖစ္ရမည္”ဟု မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္၏။
”ငါသည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္ေနစဥ္ ညဥ့္ေန႔တို႔သည္ ငါ့ကို လြန္ကုန္သနည္း”ဟု မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္၏။
ငါသည္ ”ဆိတ္ၿငိမ္ရာ ေက်ာင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏ေလာ”ဟု မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္၏။
”ငါသည္ လူတို႔၏ ကုသိုလ္ ကမၼပထတရားဆယ္ပါးထက္ လြန္ျမတ္ေသာ ကိေလသာကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ေသာ ျမတ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္အထူးကို ရအပ္ေလသေလာ၊ ငါသည္ ေနာက္ဆံုး (ေသခါနီး) ကာလ၌ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔က ေမးသည္ရွိေသာ္ မ်က္ႏွာမလွ မျဖစ္ရအံ့”ဟု ရဟန္းသည္ မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤ (ဆိုခဲ့ၿပီး) တရားဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို ရဟန္းသည္ မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။