အန ၁၀.၅၄: သမထသုတ္

၅၄။ ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ ရဟန္းသည္ သူတစ္ပါးစိတ္ျဖစ္ပံု၌ လိမၼာသူ မျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ”(ငါသည္) မိမိစိတ္ျဖစ္ပံု၌ လိမၼာသူ ျဖစ္ရမည္”ဟု ဤသို႔သာလွ်င္ သင္တို႔ က်င့္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ မိမိစိတ္ျဖစ္ပံု၌ လိမၼာသူ ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိ၍ တန္ဆာဆင္ေလ့ရွိေသာ မိန္းမသည္လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသည္လည္းေကာင္း ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ျဖဴစင္ေသာ ေၾကးမံု (မွန္) ၌ျဖစ္ေစ ၾကည္လင္ေသာ ေရခြက္၌ျဖစ္ေစ မိမိ မ်က္ႏွာရိပ္ကို (ၾကည္႕႐ႈ) ဆင္ျခင္လတ္ေသာ္ ထို(ေၾကးမံု-ေရခြက္)၌ အကယ္၍ ျမဴမႈန္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ (မွဲ႕စေသာ) အညစ္အေၾကးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျမင္ခဲ့မူ ထိုျမဴမႈန္ (မွဲ႕စေသာ) အညစ္အေၾကး ကို ပယ္ရန္အလို႔ငွါ လုံ႔လျပဳ၏၊ ထို (ေၾကးမံု-ေရခြက္) ၌ ျမဴမႈန္ (မွဲ႕စေသာ) အညစ္အေၾကးကို မျမင္ခဲ့မူ ထိုမျမင္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ”ငါ့အား အရေတာ္ေလစြ၊ ငါသည္ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေလစြ”ဟု ဝမ္းေျမာက္မႈ အၾကံျပည့္စံုမႈ ျဖစ္ရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ”(ငါသည္) မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကို ရသူျဖစ္သေလာ၊ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကို မရသူ ျဖစ္သေလာ၊ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာ (အျခားေလာကီပညာတို႔ထက္ သာလြန္ေသာပညာျဖစ္၍ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ အနိစၥစသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး႐ႈတတ္ေသာတရားလည္းျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္)ကို ရသူျဖစ္သေလာ၊ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာကို မရသူ ျဖစ္သေလာ”ဟု ဆင္ျခင္မႈ ‘ပစၥေဝကၡဏာ’သည္ ရဟန္းအား ကုသိုလ္ တရားတို႔ ၌ ေက်းဇူးမ်ား၏။

ရဟန္းတို႔ ဆင္ျခင္ေသာ ရဟန္းသည္ ”(ငါသည္) မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကို ရသူျဖစ္၏၊ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာကို မရသူ ျဖစ္၏”ဟု အကယ္၍ သိပါမူ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထ၌ တည္၍ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာအလို႔ငွါ အားထုတ္မႈကို ျပဳသင့္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အခါတစ္ပါး၌ မိမိသႏၲာန္ဝယ္ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကိုလည္း ရသူျဖစ္၏၊ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာကိုလည္း ရသူျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဆင္ျခင္ေသာ ရဟန္းသည္ ”(ငါသည္) အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာကို ရသူ ျဖစ္၏။ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကို မရသူ ျဖစ္၏”ဟု အကယ္၍ သိပါမူ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာ၌ တည္၍ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထအလို႔ငွါ အားထုတ္မႈကို ျပဳသင့္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အခါတစ္ပါး၌ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာကိုလည္း ရသူျဖစ္၏၊ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကိုလည္း ရသူျဖစ္၏၊

ရဟန္းတို႔ ဆင္ျခင္ေသာ ရဟန္းသည္ ”(ငါသည္) မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကို့မရသူ ျဖစ္၏၊ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာကို မရသူ ျဖစ္၏”ဟု အကယ္၍ သိပါမူ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ ထိုကုသိုလ္တရားတို႔ကိုသာလွ်င္ ရရန္ လြန္ကဲေသာ အလို လုံ႔လ အားထုတ္မႈ အလြန္ အားထုတ္မႈ မဆုတ္နစ္မႈ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ကို ျပဳသင့္၏။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား အဝတ္မီးေလာင္သူသည္လည္းေကာင္း၊ ဦးေခါင္းမီးေလာင္သူသည္ လည္းေကာင္း ထိုအဝတ္,ဦးေခါင္းကိုသာလွ်င္ ၿငိမ္းေစရန္ လြန္ကဲေသာ အလို လုံ႔လ အားထုတ္မႈ အလြန္ အားထုတ္မႈ မဆုတ္နစ္မႈ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ကို ျပဳရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ထိုရဟန္းသည္ ထိုကုသိုလ္တရားတို႔ကိုသာလွ်င္ ရရန္ လြန္ကဲေသာ အလို လုံ႔လ အားထုတ္မႈ အလြန္အားထုတ္မႈ မဆုတ္နစ္မႈ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ကို ျပဳသင့္၏။

ထိုရဟန္းသည္ အခါတစ္ပါး၌ မိမိသႏၲာန္ဝယ္ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကိုလည္း ရသူျဖစ္၏၊ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာကိုလည္း ရသူျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဆင္ျခင္ေသာ ရဟန္းသည္ ”(ငါသည္) မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ သမထကိုလည္း ရသူ ျဖစ္၏၊ အဓိပညာဓမၼဝိပႆနာကိုလည္း ရသူ ျဖစ္၏”ဟု အကယ္၍ သိပါမူ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ ထိုကုသိုလ္တရားတို႔၌သာလွ်င္ တည္၍ ထို႔ထက္အလြန္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရန္အလို႔ငွါ အားထုတ္မႈကို ျပဳသင့္၏။ ရဟန္းတို႔ သကၤန္းကိုလည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ငါဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ဆြမ္းကို လည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ငါဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ေက်ာင္းကိုလည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ငါဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ရြာနိဂံုးကိုလည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ငါဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ဇနပုဒ္ကိုလည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ငါဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ပုဂၢဳိလ္ ကိုလည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ငါဆို၏။ ”ရဟန္းတို႔ သကၤန္းကိုလည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ငါဆို၏”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြြ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ထိုသကၤန္းတို႔တြင္ အၾကင္သကၤန္းကို ”ဤသကၤန္းကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟု သိပါမူ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ သကၤန္းကို မမွီဝဲသင့္။ ထိုသကၤန္းတို႔တြင္ အၾကင္သကၤန္းကို ”ဤသကၤန္းကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏”ဟု သိပါမူ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ သကၤန္းကို မွီဝဲသင့္၏။ ”ရဟန္းတို႔ သကၤန္းကိုလည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ငါဆို၏”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ စကားကို ဤအေၾကာင္းကို စဲြြ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဆြမ္းကိုလည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ငါဆို၏”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထို စကားကို အဘယ္ကို စဲြြ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ထိုဆြမ္းတို႔တြင္ အၾကင္ဆြမ္းကို ”ဤဆြမ္းကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟု သိပါမူ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဆြမ္းကို မမွီဝဲသင့္။ ထိုဆြမ္းတို႔တြင္ အၾကင္ဆြမ္းကို ”ဤဆြမ္းကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြားကုန္၏”ဟု သိပါမူ ဤသို႔ သေဘာ ရွိေသာ ဆြမ္းကို မွီဝဲသင့္၏။ ”ရဟန္းတို႔ ဆြမ္းကိုလည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ငါဆို၏”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ စကားကို ဤအေၾကာင္းကို စဲြြ၍ ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ေက်ာင္းကိုလည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ငါဆို၏”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြြ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ထိုေက်ာင္းတို႔တြင္ အၾကင္ေက်ာင္းကို ”ဤေက်ာင္းကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟု သိပါမူ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ေက်ာင္းကို မမွီဝဲသင့္။ ထိုေက်ာင္းတို႔တြင္ အၾကင္ေက်ာင္းကို ”ဤေက်ာင္းကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏”ဟု သိပါမူ ဤသို႔့သေဘာရွိေသာ ေက်ာင္းကို မွီဝဲသင့္၏။ ”ရဟန္းတို႔ ေက်ာင္းကိုလည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ငါဆို၏”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ စကားကို ဤအေၾကာင္းကို စဲြြ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ရြာနိဂံုးကိုလည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ငါဆို၏”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြြ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ထိုရြာနိဂံုးတို႔တြင္ အၾကင္ရြာနိဂံုးကို ”ဤရြာနိဂံုးကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟု သိပါမူ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ရြာနိဂံုးကို မမွီဝဲသင့္။ ထိုရြာနိဂံုးတို႔တြင္ အၾကင္ရြာနိဂံုးကို ”ဤရြာနိဂံုးကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏”ဟု သိပါမူ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ရြာနိဂံုးကို မွီဝဲသင့္၏။ ”ရဟန္းတို႔ ရြာနိဂံုးကိုလည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိး အားျဖင့္ ငါဆို၏”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ စကားကို ဤအေၾကာင္းကို စဲြြ၍ ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဇနပုဒ္ကိုလည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ငါဆို၏”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြြ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ထိုဇနပုဒ္တို႔တြင္ အၾကင္ဇနပုဒ္ကို ”ဤဇနပုဒ္ကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟု သိပါမူ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဇနပုဒ္ကို မမွီဝဲသင့္။ ထိုဇနပုဒ္တို႔တြင္ အၾကင္ဇနပုဒ္ကို ”ဤဇနပုဒ္ကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏”ဟု သိပါမူ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဇနပုဒ္ကို မွီဝဲသင့္၏။ ”ရဟန္းတို႔ ဇနပုဒ္ကိုလည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ငါဆို၏”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ စကားကို ဤအေၾကာင္းကို စဲြြ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပုဂၢဳိလ္ကိုလည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ငါဆို၏”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြြ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ထိုပုဂၢဳိလ္တို႔တြင္ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္ကို ”ဤပုဂၢဳိလ္ကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏”ဟု သိပါမူ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို မမွီဝဲသင့္။ ထိုပုဂၢဳိလ္တို႔တြင္ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္ကို ”ဤပုဂၢိဳလ္ကို မွီဝဲေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏”ဟု သိပါမူ ဤသို႔ သေဘာ ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို မွီဝဲသင့္၏။ ”ရဟန္းတို႔ ပုဂၢဳိလ္ကိုလည္း မွီဝဲသင့္၊ မမွီဝဲသင့္ဟု ႏွစ္မ်ဳိးအားျဖင့္ ငါဆို၏”ဟု ဆိုခဲ့ေသာ စကားကို ဤအေၾကာင္းကို စဲြြ၍ ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။