အန ၁၀.၅၈: မူလကသုတ္

၅၈။ ရဟန္းတို႔ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ”ငါ့သွ်င္တို႔ တရားအားလံုးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ အေျခခံရွိကုန္သနည္း၊ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚကုန္သနည္း၊ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္သနည္း။ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ ေပါင္းဆုံရာရွိကုန္သနည္း။ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ ေရွ႕သြားရွိကုန္ သနည္း။ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ အႀကီးအကဲရွိကုန္သနည္း။ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ လြန္ကဲမႈ ရွိကုန္သနည္း။ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ အႏွစ္ရွိကုန္သနည္း။ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ သက္ဝင္ရာရွိကုန္သနည္း။ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ အဆုံးရွိကုန္သနည္း”ဟု ဤသို႔ ေမးလာၾကကုန္မူ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ အေမးခံၾကရေသာ သင္တို႔သည္ ထိုသာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔အား အဘယ္သို႔ ေျဖၾကကုန္မည္နည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔အား တရားတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားလွ်င္ အရင္း ‘အေျခခံ’ ရွိပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားလွ်င္ ထုတ္ေဆာင္သူ ရွိပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာ ရွိပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ဆိုအပ္ေသာ တရားစကား၏ အနက္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ (ဉာဏ္ေတာ္၌) သာ ထင္ပါေစေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ (အထံမွ) ၾကားနာရ၍ ရဟန္းတို႔သည္ ေဆာင္ထားၾကပါကုန္လိမ့္မည္ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ နာကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလုံးျပဳကုန္ေလာ့၊ ေဟာျပေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- ရဟန္းတို႔ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ငါ့သွ်င္တို႔ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ ‘အေျခခံ’ ရွိကုန္သနည္း။ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚကုန္သနည္း။ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္သနည္း။ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ ေပါင္းဆုံရာရွိကုန္သနည္း။ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ ေရွ႕သြားရွိကုန္သနည္း။ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ အႀကီးအကဲရွိကုန္သနည္း။ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ လြန္ကဲမႈရွိကုန္သနည္း။ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ အႏွစ္ရွိကုန္သနည္း။ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ သက္ဝင္ရာရွိကုန္ သနည္း။ တရားအားလုံးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ အဆုံးရွိကုန္သနည္း”ဟု အကယ္၍ ေမးလာၾကကုန္မူ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ အေမးခံၾကရေသာ သင္တို႔သည္ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔အား ဤသို႔ ေျဖၾကကုန္ေလာ့။

”ငါ့သွ်င္တို႔ တရားအားလုံးတို႔သည္ အလိုဆႏၵလွ်င္ ‘အေျခခံ’ရွိကုန္၏။ တရားအားလုံးတို႔သည့္ႏွလုံးသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ တရားအားလုံးတို႔သည္ ဖႆလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွိကုန္၏။ တရား အားလုံးတို႔သည္ ေဝဒနာလွ်င္ ေပါင္းဆုံရာရွိကုန္၏၊ တရားအားလုံးတို႔သည္ သမာဓိလွ်င္ ေရွ႕သြား ရွိကုန္၏။ တရားအားလုံးတို႔သည္ သတိလွ်င္ အႀကီးအကဲရွိကုန္၏။ တရားအားလုံးတို႔သည္ ပညာလွ်င္ လြန္ကဲမႈရွိကုန္၏။ တရားအားလုံးတို႔သည္ ဝိမုတၱိ ‘အရဟတၱဖိုလ္’လွ်င္ အႏွစ္ရွိကုန္၏။ တရားအားလုံးတို႔သည္ အၿမိဳက္နိဗၺာန္လွ်င္ သက္ဝင္ရာရွိကုန္၏။ တရားအားလုံးတို႔သည္ နိဗၺာန္လွ်င္ အဆုံးရွိကုန္၏”ဟု (ေျဖၾကကုန္ေလာ့)။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔အေမးခံၾကရေသာ သင္တို႔သည္ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔အား ဤသို႔ ေျဖကုန္ေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။