အန ၁၀.၆၁: အဝိဇၨာသုတ္

၆၁။ ”ရဟန္းတို႔ ‘ဤအခါမွ ေရွ႕၌ အဝိဇၨာ မျဖစ္ဖူးေသး၊ ထိုမွ ေနာက္၌ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ’ဟု အဝိဇၨာ၏ ေရွ႕အစြန္းသည္ မထင္ရွား”၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ပင္ မထင္ရွားေသာ္လည္း စင္စစ္ ”ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ အဝိဇၨာ ျဖစ္၏”ဟူ၍ကား ထင္ရွား၏ဟု ဤသို႔ ထိုစကားကို ဆိုသင့္၏။

ရဟန္းတို႔ အဝိဇၨာကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏ဟု ငါဆို၏။ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ အဝိဇၨာ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ ”နီဝရဏငါးပါးတို႔တည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ နီဝရဏငါးပါးတို႔ကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိကုန္ဟု ငါမဆို။ နီဝရဏငါးပါးတို႔၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ ”ဒုစ႐ိုက္သုံးပါးတို႔တည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဒုစ႐ိုက္သုံးပါးတို႔ကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိကုန္ဟု ငါမဆို။ ဒုစ႐ိုက္သုံးပါးတို႔၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ ”ဣေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းမႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဣေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းမႈကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ ဣေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းမႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ ”သတိမရွိွိမႈ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ မရွိမႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သတိမရွိမႈ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ မရွိမႈကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ သတိမရွိမႈ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ မရွိမႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ ”မသင့္မတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ မသင့္မတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ မသင့္မတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ ”မယုံၾကည္မႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ မယုံၾကည္မႈကိုလည္း အေၾကာင္း ႏွင့္တကြ ျဖစ္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ မယုံၾကည္မႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ ”သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မနာၾကားမႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မနာၾကားမႈကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ သူေတာ္ေကာင္း တရားကို မနာၾကားမႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ ”သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို မမွီဝဲမႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို မမွီဝဲရမႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းတရား မနာ ၾကားရမႈကို ျပည့္ေစ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား မနာၾကားရမႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ မယုံၾကည္မႈကို ျပည့္ေစ၏၊ မယုံၾကည္မႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ မသင့္မတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈကို ျပည့္ေစ၏၊ မသင့္မတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ သတိမရွိမႈ ဆင္ျခင္ဉာဏ္မရွိမႈကို ျပည့္ေစ၏၊ သတိမရွိမႈ ဆင္ျခင္ဉာဏ္မရွိမႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ ဣေႁႏၵ မေစာင့္စည္းမႈကို ျပည့္ေစ၏၊ ဣေႁႏၵမေစာင့္စည္းမႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ ဒုစ႐ိုက္သုံးပါးတို႔ကို ျပည့္ေစ၏၊ ဒုစ႐ိုက္ သုံးပါးတို႔ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ နီဝရဏငါးပါးကို ျပည့္ေစ၏၊ နီဝရဏငါးပါးတို႔ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ အဝိဇၨာကို ျပည့္ေစ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုအဝိဇၨာ၏ အေၾကာင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ အဆင့္ဆင့္ ျပည့္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေတာင္ထိပ္၌ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသည္ရွိေသာ္ ထိုေရသည္ နိမ့္ရာ နိမ့္ရာသို႔ စီးသြား၍ ေတာင္, ေခ်ာက္, ပပ္ၾကားကြဲ, ေျမာင္းငယ္တို႔ကို ျပည့္ေစ၏၊ ေတာင္ေခ်ာက္ ပပ္ၾကားကြဲ ေျမာင္းငယ္တို႔ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ အိုင္ငယ္တို႔ကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ အိုင္ငယ္တို႔ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ အိုင္ႀကီးတို႔ကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ အိုင္ႀကီးတို႔ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ ျမစ္ငယ္တို႔ကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ ျမစ္ငယ္တို႔ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ ျမစ္ႀကီးတို႔ကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ ျမစ္ႀကီးတို႔ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ သာဂရေခၚ မဟာသမုဒၵရာကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ ဤသို႔ သာဂရေခၚ ထိုမဟာသမုဒၵရာ၏ အေၾကာင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ အဆင့္ဆင့္ ျပည့္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို မမွီဝဲရမႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းတရား မနာၾကားရမႈကို ျပည့္ေစ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား မနာၾကားရမႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ မယုံၾကည္မႈကို ျပည့္ေစ၏၊ မယုံၾကည္မႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ မသင့္မတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈကို ျပည့္ေစ၏၊ မသင့္မတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ သတိမရွိမႈ ဆင္ျခင္ဉာဏ္မရွိမႈကို ျပည့္ေစ၏၊ သတိမရွိမႈ ဆင္ျခင္ဉာဏ္မရွိမႈျပည့္ခဲ့လွ်င္ ဣေႁႏၵ မေစာင့္ စည္းမႈကို ျပည့္ေစ၏၊ ဣေႁႏၵမေစာင့္စည္းမႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ ဒုစ႐ိုက္သုံးပါးတို႔ကို ျပည့္ေစ၏၊ ဒုစ႐ိုက္သုံးပါးတို႔ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ နီဝရဏငါးပါးတို႔ကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ နီဝရဏငါးပါးတို႔ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ အဝိဇၨာကို ျပည့္ေစကုန္၏။ ဤသို႔ ထိုအဝိဇၨာ၏အေၾကာင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ အဆင့္ဆင့္ ျပည့္၏။

ရဟန္းတို႔ ဝိဇၨာဝိမုတၱိကို၁လည္း အေၾကာင္းရွိ၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ ဝိဇၨာဝိမုတၱိ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ ”ေဗာဇၥ်င္ခုနစ္ပါးတို႔တည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ေဗာဇၥ်ုင္ခုနစ္ပါးတို႔ကိုလည္း အေၾကာင္းရွိကုန္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ ေဗာဇၥ်င္ခုနစ္ပါးတို႔၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ ”သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔တည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကိုလည္း အေၾကာင္းရွိကုန္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ ”သုစ႐ိုက္သုံးပါးတို႔တည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သုစ႐ိုက္သုံးပါးတို႔ကိုလည္း အေၾကာင္းရွိကုန္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ သုစ႐ိုက္သုံးပါးတို႔၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ ”ဣေႁႏၵကိုေစာင့္စည္းမႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဣေႁႏၵကိုေစာင့္စည္းမႈကိုလည္း အေၾကာင္းရွိ၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ ဣေႁႏၵကိုေစာင့္စည္းမႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ ”ေအာက္ေမ့မႈ ဆင္ျခင္မႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ေအာက္ေမ့မႈ ဆင္ျခင္မႈကိုလည္း အေၾကာင္းရွိ၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္း မရွိဟု ငါမဆို။ ေအာက္ေမ့မႈ ဆင္ျခင္မႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ ”အသင့္အတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ အသင့္အတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈကိုလည္း အေၾကာင္းရွိ၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္း မရွိဟု ငါမဆို။ အသင့္အတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ ”ယုံၾကည္မႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ယုံၾကည္မႈကိုလည္း အေၾကာင္းရွိ၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ ယုံၾကည္မႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ ”သူေတာ္ေကာင္းတရား နာၾကားရမႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းတရား နာၾကားမႈကိုလည္း အေၾကာင္းရွိ၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ သူေတာ္ ေကာင္းတရား နာၾကားရမႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊”သူေတာ္ေကာင္းကို မွီဝဲမႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သူေတာ္ေကာင္းကို မွီဝဲမႈျပည့္ခဲ့လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းတရား နာၾကားရမႈကို ျပည့္ေစ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား နာၾကားရမႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ ယုံၾကည္မႈကို ျပည့္ေစ၏၊ ယုၾံကည္မႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ အသင့္အတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈကို ျပည့္ေစ၏၊ အသင့္အတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ ေအာက္ေမ့မႈ ဆင္ျခင္မႈကို ျပည့္ေစ၏၊ ေအာက္ေမ့မႈ ဆင္ျခင္မႈျပည့္ခဲ့လွ်င္ ဣေႁႏၵေစာင့္စည္းမႈကို ျပည့္ေစ၏၊ ဣေႁႏၵကိုေစာင့္စည္းမႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ သုစ႐ိုက္သုံးပါးတို႔ကို ျပည့္ေစ၏၊ သုစ႐ိုက္သုံးပါးတို႔ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ သတိပ႒ာန္ ေလးပါးတို႔ကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ ေဗာဇၥ်င္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ျပည့္ေစ၏၊ ေဗာဇၥ်င္ခုနစ္ပါးတို႔ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ ဝိဇၨာဝိမုတၱိကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ဤသို႔လွ်င္ ထိုဝိဇၨာဝိမုတၱိ၏အေၾကာင္းသည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔လွ်င္ အဆင့္ဆင့္ ျပည့္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေတာင္ထိပ္၌ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသည္ရွိေသာ္ ထိုေရသည္ နိမ့္ရာ နိမ့္ရာသို႔ စီးသြား၍ ေတာင္, ေခ်ာက္, ပပ္ၾကားကဲြ, ေျမာင္းငယ္တို႔ကို ျပည့္ေစ၏၊ ေတာင္ ေခ်ာက္ ပပ္ၾကားကြဲ ေျမာင္းငယ္တို႔ ျပည့္ၾကလွ်င္ အိုင္ငယ္တို႔ကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ အိုင္ငယ္တို႔ ျပည့္ၾကလွ်င္ အိုင္ႀကီးတို႔ကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ အိုင္ႀကီးတို႔ ျပည့္ၾကလွ်င္ ျမစ္ငယ္တို႔ကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ ျမစ္ငယ္တို႔ ျပည့္ၾကလွ်င္ ျမစ္ႀကီးတို႔ကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ ျမစ္ႀကီးတို႔ ျပည့္ၾကလွ်င္ သာဂရေခၚ မဟာသမုဒၵရာကို ျပန့္ေစကုန္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ သာဂရေခၚ ထိုမဟာသမုဒၵရာ၏ အေၾကာင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ အဆင့္ဆင့္ျပည့္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ သူေတာ္ေကာင္းကို မွီဝဲမႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းတရား နာၾကားရမႈကို ျပည့္ေစ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား နာၾကားရမႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ ယုံၾကည္မႈကို ျပည့္ေစ၏၊ ယုံၾကည္မႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ အသင့္အတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈကို ျပည့္ေစ၏၊ အသင့္အတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ ေအာက္ ေမ့မႈ ဆင္ျခင္မႈကို ျပည့္ေစ၏၊ ေအာက္ေမ့မႈ ဆင္ျခင္မႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ ဣေႁႏၵေစာင့္စည္းမႈကို ျပည့္ေစ၏၊ ဣေႁႏၵေစာင့္စည္းမႈ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ သုစ႐ိုက္သုံးပါးတို႔ကို ျပည့္ေစ၏၊ သုစ႐ိုက္သုံးပါးတို႔ ျပည့္ခဲ့လွ်င္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို ျပည့္ေစကုန္၏၊ သတိပ႒ာန္ေလးပါး ျပည့္ခဲ့လွ်င္ ေဗာဇၥ်င္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ျပည့္ေစ၏၊ ေဗာဇၥ်င္ခုနစ္ပါး ျပည့္ခဲ့လွ်င္ ဝိဇၨာဝိမုတၱိကို ျပည့္ေစကုန္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုဝိဇၨာဝိမုတၱိ၏ အေၾကာင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ အဆင့္ဆင့္ ျပည့္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။