အန ၁၀.၆၅: ပဌမ သုခသုတ္

၆၅။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ မဂဓတိုင္း နာလကရြာငယ္၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ သာမ႑ကာနိပရိဗိုဇ္သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆုံးေစၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား- ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ခ်မ္းသာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဆင္းရဲဟူသည္ အဘယ္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္ (ဘဝသစ္၌) ျဖစ္ရမႈသည္ ဆင္းရဲတည္း၊ မျဖစ္ရမႈသည္ ခ်မ္းသာတည္း။ ငါ့သွ်င္ (ဘဝသစ္၌) ျဖစ္မႈရွိလွ်င္ ေအးမႈ၊ ပူမႈ၊ စားလိုမႈ၊ ေသာက္လိုမႈ၊ က်င္ႀကီး စြန္႔လိုမႈ၊ က်င္ငယ္စြန္႔လိုမႈ၊ မီးေလာင္မႈ၊ တုတ္လွံတံထိခိုက္မႈ၊ လက္နက္ထိခိုက္မႈ၊ ေဆြမ်ဳိးႏွင့္ မိတ္ေဆြတို႔ စုေဝးလာေရာက္ၾက၍ ျခဳတ္ျခယ္မႈဟူေသာ ဤဆင္းရဲကို (မခြၽတ္ရလိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္၏။ ငါ့သွ်င္ (ဘဝသစ္၌) ျဖစ္မႈ မရွိလွ်င္ မေအးမႈ၊ မပူမႈ၊ မစားလိုမႈ၊ မေသာက္လိုမႈ၊ က်င္ႀကီး မစြန္႔လိုမႈ၊ က်င္ငယ္မစြန္႔လိုမႈ၊ မီးမေလာင္မႈ၊ တုတ္လွံတံ မထိခိုက္မႈ၊ လက္နက္မထိခိုက္မႈ၊ ေဆြမ်ဳိးႏွင့္ မိတ္ေဆြတို႔ စုေဝးလာေရာက္ၾက၍ မျခဳတ္ျခယ္မႈဟူေသာ ဤခ်မ္းသာကို (မခြၽတ္ရလိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ပၪၥမသုတ္။