အန ၁၀.၆: သမာဓိသုတ္

၆။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္။ပ။ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ေလွ်ာက္၏-”အသွ်င္ဘုရား ရဟန္းအား ေျမ၌ ေျမဟု အမွတ္ ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ ေရ၌ ေရဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ မီး၌ မီးဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ ေလ၌ ေလဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္တည္ရာ၌ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ အဆုံးမရွိေသာ ဝိညာဏ္တည္ရာ၌ အဆုံးမရွိေသာ ဝိညာဏ္တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ တည္ရာ၌ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ သညာရွိသည္လည္းမဟုတ္ သညာမရွိသည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ တည္ရာ၌ သညာရွိသည္ လည္းမဟုတ္ သညာမရွိသည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ ဤေလာက၌့ဤေလာကဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ တစ္ပါးေသာ ေလာက၌ တစ္ပါးေသာ ေလာကဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ (သို႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း) သညာရွိသူကား ျဖစ္ရာ၏”ဟူေသာ သေဘာရွိသည့္ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ကို ရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ရာပါသေလာ”ဟု ေလွ်ာက္၏။ အာနႏၵာ ရဟန္းအား ေျမ၌ ေျမဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ ေရ၌ ေရဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ မီး၌ မီးဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ ေလ၌ ေလဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္ တည္ရာ၌ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ အဆုံးမရွိေသာ ဝိညာဏ္ တည္ရာ၌ အဆုံးမရွိေသာ ဝိညာဏ္တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ တည္ရာ၌ တစ္စုံ တစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ သညာရွိသည္လည္း မဟုတ္ သညာ မရွိသည္ လည္း မဟုတ္ဟူေသာ တည္ရာ၌ သညာရွိသည္လည္းမဟုတ္ သညာမရွိသည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ ဤေလာက၌ ဤေလာကဟု အမွတ္ရွိသူမျဖစ္ရာ၊ တစ္ပါးေသာ ေလာက၌ တစ္ပါးေသာ ေလာကဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ (သို႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း) သညာရွိသူကား ျဖစ္ရာ၏ဟူေသာ သေဘာရွိသည့္ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ကို ရျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ရာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ရဟန္းအား ေျမ၌ ေျမဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ ေရ၌ ေရဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ မီး၌ မီးဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ ေလ၌ ေလဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္ တည္ရာ၌ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ အဆုံးမရွိေသာ ဝိညာဏ္ တည္ရာ၌ အဆုံးမရွိေသာ ဝိညာဏ္တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ တည္ရာ ၌ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ သညာရွိသည္လည္း မဟုတ္ သညာ မရွိသည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ တည္ရာ၌ သညာရွိသည္လည္း မဟုတ္ သညာမရွိသည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ ဤေလာက၌ ဤေလာကဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ တစ္ပါးေသာ ေလာက၌ တစ္ပါးေသာ ေလာကဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ (သို႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း) သညာ ရွိသူကား ျဖစ္ရာ၏ဟူေသာ သေဘာရွိသည့္ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ကို ရျခင္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ ရာပါသနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”သခၤါရအားလုံးၿငိမ္းရာ ဥပဓိအားလုံးကို စြန္႔ရာ တဏွာကုန္ရာ တပ္စြန္းျခင္း ကင္းရာ ခ်ဳပ္ရာ ျဖစ္ေသာ ထိုနိဗၺာန္သည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ထိုနိဗၺာန္သည္ မြန္ျမတ္၏”ဟု အမွတ္ရွိသူ ျဖစ္၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းအား ေျမ၌ ေျမဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ ေရ၌ ေရဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ မီး၌ မီးဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ ေလ၌ ေလဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္တည္ရာ၌ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ အဆုံးမရွိေသာ ဝိညာဏ္ တည္ရာ၌ အဆုံးမရွိေသာ ဝိညာဏ္တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ တည္ရာ၌ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ သညာရွိသည္လည္း မဟုတ္ သညာမရွိသည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ တည္ရာ၌ သညာရွိသည္လည္း မဟုတ္ သညာမရွိသည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ ဤေလာက၌ ဤေလာကဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ တစ္ပါးေသာ ေလာက၌ တစ္ပါးေသာ ေလာကဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ (သို႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း) သညာရွိသူကား ျဖစ္ရာ၏ဟူေသာ သေဘာရွိသည့္ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ ကို ရျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။