အန ၁၀.၇၀: ဒုတိယ ကထာ၀တၳဳသုတ္

၇ဝ။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန္းမ်ားစြာတို႔သည္ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခဲ့ၾကကာ အညီအၫြတ္စုေဝးထိုင္ေနၾကကုန္လ်က္ မ်ားစြာေသာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) ဖီလာျဖစ္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုလ်က္ ေနကုန္၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္တို႔နည္း။ မင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား ခိုးသူႏွင့္ စပ္ေသာစကား အမတ္ႀကီးႏွင့္ စပ္ေသာစကား။ပ။ ႀကီးပြါးမႈ ဆုတ္ယုတ္မႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအရာတို႔သည္ ဤဆယ္မ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ဆယ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မိမိသည္လည္း အလိုနည္း၏၊ ရဟန္းတို႔အား လည္း အလိုနည္းမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာေဟာတတ္၏။ ”အလိုနည္းေသာ ရဟန္း၊ ရဟန္းတို႔အား လည္း အလိုနည္းမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာေဟာတတ္ေသာ ရဟန္း”ဟူေသာ ဤအရာသည္ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္တည္း။

မိမိသည္လည္း ေရာင့္ရဲလြယ္၏၊ ရဟန္းတို႔အားလည္း ေရာင့္ရဲလြယ္မႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာ ေဟာတတ္၏၊ ”ေရာင့္ရဲလြယ္ေသာ ရဟန္း၊ ရဟန္းတို႔အားလည္း ေရာင့္ရဲလြယ္မႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာေဟာတတ္ေသာ ရဟန္း”ဟူေသာ ဤအရာသည္ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္တည္း။

မိမိသည္လည္း ကင္းဆိတ္၏၊ ရဟန္းတို႔အားလည္း ကင္းဆိတ္မႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာေဟာ တတ္၏၊ ”ကင္းဆိတ္ေသာ ရဟန္း၊ ရဟန္းတို႔အားလည္း ကင္းဆိတ္မႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာ ေဟာတတ္ေသာ ရဟန္း”ဟူေသာ ဤအရာသည္ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္တည္း။

မိမိသည္လည္း မေရာေႏွာ၊ ရဟန္းတို႔အားလည္း မေရာေႏွာမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာေဟာ တတ္၏၊ ”မေရာေႏွာေသာ ရဟန္း၊ ရဟန္းတို႔အားလည္း မေရာေႏွာမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာေဟာ တတ္ေသာ ရဟန္း”ဟူေသာ ဤအရာသည္ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္တည္း။

မိမိသည္လည္း ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔အားလည္း ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိမႈႏွင့္ စပ္ေသာ စကားကို ေျပာေဟာတတ္၏၊ ”ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိေသာ ရဟန္း၊ ရဟန္းတို႔အားလည္း ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာေဟာတတ္ေသာ ရဟန္း”ဟူေသာ ဤအရာသည္ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္တည္း။

မိမိသည္လည္း သီလျပည့္စံု၏။ ရဟန္းတို႔အားလည္း သီလျပည့္စံုမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာ ေဟာတတ္၏၊ ”သီလျပည့္စံုေသာ ရဟန္း၊ ရဟန္းတို႔အားလည္း သီလျပည့္စံုမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာေဟာတတ္ေသာ ရဟန္း”ဟူေသာ ဤအရာသည္ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္တည္း။

မိမိသည္လည္း သမာဓိျပည့္စံု၏၊ ရဟန္းတို႔အားလည္း သမာဓိျပည့္စံုမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာေဟာတတ္၏၊ ”သမာဓိျပည့္စံုေသာ ရဟန္း၊ ရဟန္းတို႔အားလည္း သမာဓိျပည့္စံုမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာေဟာတတ္ေသာ ရဟန္း”ဟူေသာ ဤအရာသည္ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္တည္း။

မိမိသည္လည္း ပညာျပည့္စံု၏၊ ရဟန္းတို႔အားလည္း ပညာျပည့္စံုမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာ ေဟာတတ္၏၊ ”ပညာျပည့္စံုေသာ ရဟန္း၊ ရဟန္းတို႔အားလည္း ပညာျပည့္စံုမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာေဟာတတ္ေသာ ရဟန္း”ဟူေသာ ဤအရာသည္ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္တည္း။

မိမိသည္လည္း လြတ္ေျမာက္မႈ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ႏွင့္ျပည့္စံု၏၊ ရဟန္းတို႔အားလည္း လြတ္ေျမာက္မႈ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ျပည့္စံုမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာေဟာတတ္၏၊ ”လြတ္ေျမာက္မႈ အရဟတၱဖိုလ္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္း၊ ရဟန္းတို႔အားလည္း လြတ္ေျမာက္မႈ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ျပည့္စံုမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာေဟာတတ္ေသာ ရဟန္း”ဟူေသာ ဤအရာသည္ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္တည္း။

မိမိသည္လည္း လြတ္ေျမာက္မႈ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ကို ဆင္ျခင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ျပည့္စံု၏၊ ရဟန္းတို႔ အားလည္း လြတ္ေျမာက္မႈ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ကို ဆင္ျခင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ျပည့္စံုမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို့ေျပာေဟာတတ္၏၊ ”လြတ္ေျမာက္မႈ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ကို ဆင္ျခင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ျပည့္စံုေသာ ရဟန္း၊ ရဟန္းတို႔အားလည္း လြတ္ေျမာက္မႈ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ကို ဆင္ျခင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ျပည့္စံုမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားကို ေျပာေဟာတတ္ေသာ ရဟန္း”ဟူေသာ ဤအရာသည္ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအရာတို႔သည္ ဤဆယ္မ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

ႏွစ္ခုေျမာက္ ယမကဝဂ္ ၿပီး၏။