အန ၁၀.၇: သာရိပုတၱသုတ္

၇။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆို ၿပီးဆုံးေစၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ ရဟန္းအား ေျမ၌ ေျမဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ ေရ၌ ေရဟု အမွတ္မရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ မီး၌ မီးဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ ရာ၊ ေလ၌ ေလဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္တည္ရာ၌ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ အဆုံးမရွိေသာ ဝိညာဏ္တည္ရာ၌ အဆုံးမရွိေသာ ဝိညာဏ္တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ တည္ရာ၌ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ သညာရွိသည္လည္းမဟုတ္ သညာ မရွိသည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ တည္ရာ၌ သညာရွိသည္လည္း မဟုတ္ သညာမရွိသည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ ဤေလာက၌ ဤေလာကဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ တစ္ပါးေသာ ေလာက၌ တစ္ပါးေသာ ေလာကဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ (သို႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း) သညာ ရွိသူကား ျဖစ္ရာ၏ဟူေသာ သေဘာရွိသည့္ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ကို ရျခင္းသည္ ျဖစ္ရာပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ငါ့သွ်င္ အာနႏၵာ ရဟန္းအား ေျမ၌ ေျမဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ။ပ။ တစ္ပါးေသာ ေလာက၌ တစ္ပါးေသာ ေလာကဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ၊ (သို႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း) သညာရွိသူကား ျဖစ္ရာ၏ဟူေသာ သေဘာရွိသည့္ တည္ၾကည္မႈ သမာဓိကို ရျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ရဟန္းအား ေျမ၌ ေျမဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ရာ။ပ။ (သို႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း) သညာရွိသူကား ျဖစ္ရာ၏ဟူေသာ သေဘာရွိသည့္ တည္ၾကည္မႈ သမာဓိကို ရျခင္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ျဖစ္ရာပါသနည္းဟု (ေမး၏)။

ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ အခါတစ္ပါး၌ ငါသည္ သာဝတၳိျပည္ အႏၶဝန္ေတာ၌ပင္ ေန၏။ ထိုအခါ ငါသည္ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ တည္ၾကည္မႈ (သမာဓိ) ကို ဝင္စားၿပီးလွ်င္ ယင္းသည့္ သေဘာကား ေျမ၌ ေျမဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ခဲ့ေပ၊ ေရ၌ ေရဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ခဲ့ေပ၊ မီး၌ မီးဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ခဲ့ေပ၊ ေလ၌ ေလဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ခဲ့ေပ၊ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္တည္ရာ၌ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္ တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ခဲ့ေပ၊ အဆုံးမရွိေသာ ဝိညာဏ္တည္ရာ၌ အဆုံးမရွိေသာ ဝိညာဏ္တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ခဲ့ေပ၊ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ တည္ရာ၌ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ခဲ့ေပ၊ သညာရွိသည္လည္း မဟုတ္ သညာမရွိသည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ တည္ရာ၌ သညာရွိသည္လည္းမဟုတ္ သညာမရွိသည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ တည္ရာဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ခဲ့ေပ၊ ဤေလာက၌ ဤေလာကဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ခဲ့ေပ၊ တစ္ပါးေသာ ေလာက၌ တစ္ပါးေသာ ေလာကဟု အမွတ္ရွိသူ မျဖစ္ခဲ့ေပ၊ (သို႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း) ငါသည္ သညာရွိသူကား ျဖစ္ခဲ့ေပ၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ထိုအခါ အဘယ္သညာရွိသူ ျဖစ္ခဲ့ပါသနည္းဟု (ေမး၏)။

ငါ့သွ်င္ ”ဘဝခ်ဳပ္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္တည္း၊ ဘဝခ်ဳပ္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္တည္း”ဟု ငါ့အား သညာသည္ တစ္မ်ဳိးတစ္ျခားသာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ သညာသည္ တစ္မ်ဳိးတျခားသာလွ်င္ ခ်ဳပ္၏။ ငါ့သွ်င္ ေကာက္႐ိုးမီး ေတာက္ပရာဝယ္ မီးလွ်ံသည္ တစ္မ်ဳိးတျခားသာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ မီးလွ်ံသည္ တစ္မ်ဳိး တျခားသာ ခ်ဳပ္သကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ ”ဘဝခ်ဳပ္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္တည္း၊ ဘဝခ်ဳပ္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္တည္း”ဟု သညာသည္ တစ္မ်ိဳးတျခားသာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ သညာသည္ တစ္မ်ဳိးတျခားသာလွ်င္ ခ်ဳပ္၏။ ငါ့သွ်င္ ငါသည္ ထိုအခါ၌ ဘဝခ်ဳပ္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္တည္းဟု သညာရွိသူကား ျဖစ္ခဲ့၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

သတၱမသုတ္။