အန ၁၀.၈၀: အာဃာတပဋိဝိနယသုတ္

၈ဝ။ ရဟန္းတို႔ ရန္ၿငဳိးေျဖေၾကာင္းတို႔သည္ ဤဆယ္မ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ဆယ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-”ငါ၏ အက်ဳိးမဲ့ကို ျပဳဖူးၿပီ၊ ထိုအက်ဳိးမဲ့ျပဳျခင္းကို ဤပုဂၢိဳလ္၌ (တားျမစ္ရန္) အဘယ္မွာ ရႏိုင္ မည္နည္း”ဟု ရန္ၿငဳိးကို ေျဖ၏၊ ”ငါ၏ အက်ဳိးမဲ့ကို ျပဳေနဆဲ၊ ထိုအက်ဳိးမဲ့ ျပဳျခင္းကို ဤပုဂၢိဳလ္၌ (တားျမစ္ရန္) အဘယ္မွာ ရႏိုင္မည္နည္း”ဟု ရန္ၿငဳိးကို ေျဖ၏၊ ”ငါ၏ အက်ဳိးမဲ့ကို ျပဳလိမ့္မည္၊ ထိုအက်ဳိးမဲ့ျပဳျခင္းကို ဤပုဂၢိဳလ္၌ (တားျမစ္ရန္) အဘယ္မွာ ရႏိုင္မည္နည္း”ဟု ရန္ၿငဳိးကို ေျဖ၏၊ ငါခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သူ၏ အက်ဳိးမဲ့ကို ျပဳဖူးၿပီ။ပ။ ျပဳေနဆဲ။ပ။ ျပဳလိမ့္မည္၊ ထိုအက်ဳိးမဲ့ျပဳျခင္းကို ဤပုဂၢိဳလ္၌ (တားျမစ္ရန္) အဘယ္မွာ ရႏိုင္မည္နည္း”ဟု ရန္ၿငဳိးကို ေျဖ၏၊ ငါမခ်စ္ခင္ မႏွစ္သက္သူ၏ အက်ဳိးကို ျပဳဖူးၿပီ။ပ။ ျပဳေနဆဲ။ပ။ ျပဳလိမ့္မည္၊ ထိုအက်ဳိးျပဳျခင္းကို ဤပုဂၢိဳလ္၌ (တားျမစ္ရန္) အဘယ္မွာ ရႏိုင္မည္နည္း”ဟု ရန္ၿငဳိးကို ေျဖ၏၊ အရာမဟုတ္သည္၌လည္း အမ်က္မထြက္။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား ရန္ၿငဳိးေျဖေၾကာင္း ဆယ္မ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

သံုးခုေျမာက္ အာကခၤဝဂ္ ၿပီး၏။