အန ၁၀.၉၂: ဘယသုတ္

၉၂။ ထိုအခါ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အနာထပိဏ္သူေဌးအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ – သူႂကြယ္ အၾကင္အခါ၌ အရိယာတပည့္အား ေဘးရန္ငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ၿငိမ္းကုန္၏၊ ေသာတာပတၱိအဂၤါေလးပါးတို႔ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ျမတ္ေသာ နည္းလမ္းကိုလည္း ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္အပ္၏၊ ထိုးထြင္း၍ သိအပ္၏၊။ ထိုအခါ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ေျပာၾကား လိုခဲ့ေသာ္ ”(ငါသည္) ငရဲ၌ ျဖစ္မႈ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္မႈ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္မႈ အပါယ္ဒုဂၢတိသို႔ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္မႈ ကုန္ဆံုးၿပီ၊ ငါသည္ ေသာတာပန္ ျဖစ္၏၊ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ျခင္း သေဘာမရွိ၊ ဂတိျမဲ၏၊ အထက္မဂ္ဖိုလ္သာလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိ၏”ဟု မိမိသည္ပင္လွ်င္ မိမိကိုယ္ကို ေျပာဆိုႏိုင္ရာ၏။

အဘယ္ေဘးရန္ငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ၿငိမ္းကုန္သနည္းဟူမူ – သူႂကြယ္ အသက္သတ္ေလ့ရွိသူသည္ အသက္သတ္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္သည္လည္း ပြါး၏၊ တမလြန္ဘဝ၌ ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္သည္လည္း ပြါး၏၊ စိတ္၌ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္းကို့လည္း ခံစားရ၏။ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူအား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္သည္ လည္း မတိုးပြါး၊ တမလြန္၌ ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္သည္လည္း မတိုးပြါး၊ စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္းကိုလည္း မခံစားရ၊ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူအား ထိုေဘးရန္သည္ ၿငိမ္း ေအး၏။ သူႂကြယ္ မေပးအပ္ေသာ ဥစၥာကို ယူသူသည္။ပ။ ကာမတို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္သူသည္။ မဟုတ္ မမွန္ေျပာေလ့ရွိသူသည္။ ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ကို ေသာက္ေလ့ရွိသူသည္ ေမ့ေလ်ာ့ ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ကို ေသာက္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္သည္လည္း ပြါး၏၊ တမလြန္ဘဝ၌ ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္သည္လည္း ပြါး၏၊ စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္းကိုလည္း ခံစားရ၏။ ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ကို ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူအား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္သည္လည္း မတိုးပြါး၊ တမလြန္ဘဝ၌ ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္သည္လည္း မတိုးပြါး၊ စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္းကိုလည္း မခံစားရ၊ ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ကို ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူအား ထိုေဘးရန္သည္ ၿငိမ္းေအး၏။ ဤငါးမ်ဳိးကုန္ေသာ ေဘးရန္တို႔သည္ ၿငိမ္းေအးကုန္၏။

အဘယ္ေသာတာပတၱိအဂၤါေလးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္းဟူမူ – သူႂကြယ္ ဤေလာက၌ အရိယာ တပည့္သည္ ”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။ပ။ (သစၥာေလးပါးကို) သိတတ္, သိေစေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္း တန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ မည္ေတာ္မူ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား၌ သက္ဝင္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

”ျမတ္စြာဘုရားေဟာေသာ တရားေတာ္သည္ ေကာင္းစြာေဟာထားေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ အခါမလင့္ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ လာလွည့္ ႐ႈလွည့္ဟု ဖိတ္ေခၚျပထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ မိမိ၏ ကိုယ္ထဲစိတ္ထဲ၌ ေဆာင္ယူထားထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ (အရိယာ) ပညာရွိတို႔သာ ကိုယ္စီ ကိုယ္င သိႏိုင္ခံစား ႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း”ဟု တရား၌ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

”ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသံဃာေတာ္သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသံဃာေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ သား သံဃာေတာ္သည္ မွန္ကန္ေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာ ေတာ္သည္ ေလ်ာ္ကန္ေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ အစံုအားျဖင့္ ေလးစံု, ပုဂၢဳိလ္အားျဖင့္ ရွစ္ပါးအေရ အတြက္ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသံဃာေတာ္သည္ (အရပ္ေဝးမွ ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္တန္ေတာ္မူပါေပ၏၊ ဧည့္သည္တို႔အလို႔ငွါ စီမံထားေသာ ဝတၳဳကို ခံေတာ္မူထိုက္ ပါေပ၏၊ တမလြန္အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကို ခံေတာ္မူထိုက္ပါေပ၏၊ လက္အုပ္ခ်ီရန္ ထိုက္ေတာ္မူပါေပ၏၊ သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုးလယ္ေျမ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏”ဟု သံဃာေတာ္၌ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ အရိယာတို႔ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ၊ မက်ဳိး မေပါက္ မေျပာက္ မက်ားကုန္ေသာ၊ တဏွာကြၽန္ အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ကုန္ေသာ၊ ပညာရွိတို႔ခ်ီးမြမ္းအပ္ကုန္ေသာ၊ မွားေသာအားျဖင့္ မသံုးသပ္အပ္ကုန္ေသာ၊ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ကိုျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ သီလတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ဤေသာတာပတၱိ အဂ ၤါ ေလးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ထိုအရိယာတပည့္သည္ အဘယ္ျမတ္ေသာ နည္းလမ္းကို ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္အပ္ထိုးထြင္း၍ သိအပ္သနည္းဟူမူ – သူႂကြယ္ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ဤသို႔ ေကာင္းစြာ့ဆင္ျခင္၏ –

”ဤသို႔ ဤအေၾကာင္းသည္ ရွိလတ္ေသာ္ ဤအက်ဳိးသည္ ျဖစ္၏။ ဤအေၾကာင္း၏ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤအက်ဳိးသည္ ျဖစ္၏။ ဤအေၾကာင္းသည္ မရွိလတ္ေသာ္ ဤအက်ဳိးသည္ မျဖစ္။ ဤ အေၾကာင္းခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤအက်ဳိးသည္ ခ်ဳပ္၏။ ယင္းတို႔ဟူသည္ကား။ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝိညာဥ္ျဖစ္၏၊ ဝိညာဥ္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ နာမ္ ႐ုပ္၊ နာမ္ ႐ုပ္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အာယတနေျခာက္မ်ဳိး၊ အာယတနေျခာက္မ်ဳိးဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’၊ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’၊ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’၊ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ျဖစ္ေၾကာင္းကံ’ဘဝ’၊ ျဖစ္ေၾကာင္း ကံ ‘ဘဝ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶတည္ေနျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’၊ ပဋိသေႏၶ တည္ေနျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ေသျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း ျဖစ္ကုန္၏။ ဤနည္းျဖင့္ ဆင္းရဲအစု သက္သက္၏ ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ထင္ရွား၏။ မသိမႈ အဝိဇၨာ၏သာလွ်င္ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ခ်ဳပ္ကုန္၏။ပ။ ဤနည္းျဖင့္ ဆင္းရဲအစု သက္သက္၏ ခ်ဳပ္ျခင္း သည္ ထင္ရွား၏”။ ဤသည္ကား ထိုအရိယာတပည့္သည္ ျမတ္ေသာ နည္းလမ္းကို ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္ျခင္း ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းတည္း။

သူႂကြယ္ အၾကင္အခါ၌ အရိယာတပည့္အား ဤေဘးရန္ငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ၿငိမ္းကုန္၏၊ ဤေသာတာ ပတၱိအဂၤါေလးပါးတို႔ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ဤျမတ္ေသာ နည္းလမ္းကို ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္အပ္၏။ ထိုးထြင္း၍ သိအပ္၏၊ ထိုအခါ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ေျပာၾကားလိုခဲ့ေသာ္ ငါသည္ ”ငရဲ၌ ျဖစ္မႈ တိရစ ၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္မႈ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္မႈ အပါယ္ဒုဂၢတိသို႔ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္မႈ ကုန္ဆံုးၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ ငါသည္ ေသာတာပန္ျဖစ္၏၊ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ျခင္းသေဘာ မရွိ၊ ဂတိျမဲ၏၊ အထက္မဂ္ဖိုလ္သာလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာ ရွိ၏”ဟု မိမိသည္ပင္လွ်င္ မိမိကိုယ္ကို ေျပာၾကားႏိုင္ရာ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဒုတိယသုတ္။