အန ၁၀.၉၄: ဝဇၨိယမာဟိတသုတ္

၉၄။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ စမၸာျပည္ ဂဂၢရာေရကန္၏ကမ္းနား၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ဝဇၨိယမာဟိတသူႂကြယ္သည္ ေနမြန္းယိမ္းအခ်ိန္၌ ျမတ္စြာဘုရားအား ဖူးျမင္ရန္ အလို႔ငွါ စမၸာျပည္မွ ထြက္ခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ဝဇၨိယမာဟိတသူႂကြယ္အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏၊ ”ျမတ္စြာဘုရားအား ဖူးျမင္ရန္အခါ မဟုတ္ေသး၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေနေတာ္မူ၏၊ စိတ္ႏွလုံးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔အားလည္း ဖူးျမင္ရန္အခါ မဟုတ္ေသး၊ စိတ္ႏွလုံးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ေသာ ရဟန္တို႔သည္လည္း တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေနေတာ္မူကုန္၏၊ ငါသည္ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာအယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရမူ ေကာင္းေပရာ၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ ဝဇၨိယမာဟိတသူႂကြယ္သည္ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာအယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၏။ ထိုအခါ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ အညီ အၫြတ္ ေပါင္းဆုံလာေရာက္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ ျပင္းျပ က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံရွိကုန္၍ ပဲ့တင္ထပ္ေစလ်က္ မ်ားစြာေသာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) ဖီလာျဖစ္ေသာစကားကို ေျပာဆိုကာ ထိုင္ေနကုန္၏။ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဝဇၨိယမာဟိတသူႂကြယ္လာေနသည္ကို အေဝးမွပင္ ျမင္ၾက့သည္သာတည္း၊ ျမင္ၿပီးေနာက္ အခ်င္းခ်င္း ျပဳျပင္ကုန္၏၊ ”အသွ်င္တို႔ နည္းေသာ အသံရွိၾကကုန္ေလာ့၊ အသွ်င္တို႔ အသံကို မျပဳၾကကုန္လင့္။ ရဟန္းေဂါတမ၏တပည့္ ဤဝဇိၨယမာဟိတသူႂကြယ္သည္ အရံသို႔ လာ၏။ ရဟန္းေဂါတမ၏ စမၸာျပည္ေန အဝတ္ျဖဴဝတ္သူ လူတပည့္တို႔တြင္ ဤဝဇၨိယမာဟိတသူႂကြယ္ သည္ တစ္ေယာက္အပါအဝင္တည္း။ ထိုအသွ်င္တို႔သည္ အသံနည္းမႈကို အလိုရွိကုန္၏၊ အသံနည္းေအာင္ ဆုံးမထားကုန္၏၊ အသံနည္းမႈ၏ ေက်းဇူးကို ဆိုေလ့ရွိကုန္၏၊ ပရိသတ္ အသံနည္းသည္ကို သိ၍ ခ်ဥ္းကပ္သင့္သည္”ဟု မွတ္ထင္ေကာင္း မွတ္ထင္ရာ၏ဟု (အခ်င္းခ်င္းျပဳျပင္ကုန္၏)။

ထို႔ေနာက္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနကုန္၏။ ထိုအခါ ဝဇၨိယမာဟိတသူႂကြယ္သည္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔အထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔ႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆုံးေစၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ ဝဇၨိယ မာဟိတသူႂကြယ္အား သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာအယူရွိၾကသည့္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔က ”သူႂကြယ္ ရဟန္း ေဂါတမသည္ ၿခဳိးျခံေသာ အက်င့္အားလုံးကို ကဲ့ရဲ႕၏။ ၿခိဳးျခံစြာက်င့္သူ ဆင္းရဲစြာက်င့္၍ အသက္ေမြး ေလ့ရွိသူ အားလုံးကို စင္စစ္အားျဖင့္ ျပက္ရယ္ျပဳ၏၊ စြပ္စြဲ၏ဟူသည္ မွန္သေလာ”ဟု ေမးၾကကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရားတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၿခဳိးျခံေသာ အက်င့္အားလုံးကို ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မမူပါ၊ ၿခဳိးျခံစြာ က်င့္ေလ့ရွိသူ ဆင္းရဲစြာက်င့္၍ အသက္ေမြးေလ့ရွိသူ အားလုံးကိုလည္း စင္စစ္အားျဖင့္ ျပက္ရယ္ျပဳေတာ္ မမူပါ၊ စြပ္စြဲေတာ္ မမူပါ။ အသွ်င္ဘုရားတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကဲ့ရဲ႕သင့္သူကိုကား ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူပါ၏၊ ခ်ီမြမ္းသင့္သူကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူပါ၏။ အသွ်င္ဘုရားတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကဲ့ရဲ႕သင့္သူကို ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူ၍ ခ်ီးမြမ္းသင့္သူကို ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူရကား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝဖန္၍ ဆိုေလ့ရွိေတာ္မူပါ၏၊ ဤအရာ၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္ဖက္သတ္ ဆိုေတာ္မမူပါဟု (ေျပာဆို၏ )။

ဤသို႔ဆိုလတ္ေသာ္ ပရိဗိုဇ္တစ္ေယာက္က ဝဇၨိယမာဟိတသူႂကြယ္အား- ”သူႂကြယ္ သင္ဆိုင္း လင့္ဦး၊ သင္သည္ ယင္းရဟန္းေဂါတမ၏ ဂုဏ္ကို ဆို၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဆုံးမထိုက္သူတည္း၊ မပညတ္တတ္သူတည္း”ဟု ဆို၏။ အသွ်င္ဘုရားတို႔ ဤအရာ၌လည္း အကြၽႏု္ပ္က အသွ်င္တို႔ကို အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ဆိုပါအံ့၊ အသွ်င္ဘုရားတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ဤသည္ကား ကုသိုလ္တရားတည္း”ဟု ပညတ္ေတာ္မူပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရားတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ဤသည္ကား အကုသိုလ္တရားတည္း”ဟု ပညတ္ေတာ္မူပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ ကုသိုလ္အကုသိုလ္ကို ပညတ္ေတာ္မူရကား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပညတ္ေတာ္မူတတ္သူပါတည္း၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆုံးမထိုက္သူ မပညတ္တတ္ သူ မဟုတ္ပါဟု (ေျပာဆို၏)။

ဤသို႔ဆိုလတ္ေသာ္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနကုန္ မ်က္ႏွာမသာကုန္၍ ေခါင္းငုံ႔ကုန္ မ်က္ႏွာေအာက္စိုက္ကုန္သည္ျဖစ္၍ မႈိင္ကုန္လ်က္ ၾကံရာမရကုန္ဘဲ ထိုင္ေနကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ ဝဇၨိယ မာဟိတသူႂကြယ္သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနကုန္ မ်က္ႏွာမသာကုန္ ေခါင္းငုံ႔ကုန္ မ်က္ႏွာေအာက္စိုက္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ မႈိင္ကုန္လ်က္ ၾကံရာမရကုန္ဘဲ ထိုင္ေနကုန္ေသာ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔ကိုသိ၍ ေနရာမွ ထကာ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ကာ ထိုသာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔ႏွင့္ အတူ ေျပာဆိုခဲ့သမွ် စကားအားလုံးကို ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ထား၏။ သူႂကြယ္ ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြ၊ သူႂကြယ္ သင္သည္ ဤသို႔ပင္ ထိုအခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက္်ားတို႔ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ေကာင္းစြာ ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္အပ္ကုန္၏။ သူႂကြယ္ ၿခဳိးျခံေသာအက်င့္ အားလုံးကို ”ၿခဳိးျခံစြာ က်င့္ရမည္”ဟု ငါမဆို၊ သူႂကြယ္ ၿခိဳးျခံေသာ အက်င့္အားလုံးကို ”ၿခိဳးျခံစြာ မက်င့္ရ”ဟု လည္း ငါမဆို။ သူႂကြယ္ ေဆာက္တည္မႈအားလုံးကို ”ေဆာက္တည္ရမည္”ဟု ငါမဆို၊ သူႂကြယ္ ေဆာက္တည္မႈအားလုံးကို ”မေဆာက္တည္ရ”ဟုလည္းငါမဆို။ သူႂကြယ္ တရား အားထုတ္မႈအားလုံးကို ”အားထုတ္ရမည္”ဟု ငါမဆို၊ သူႂကြယ္ တရားအားထုတ္မႈအားလုံးကို ”အားမထုတ္ရ”ဟုလည္း ငါမဆို။ သူႂကြယ္ စြန္႔လႊတ္မႈအားလုံးကို ”စြန္႔လႊတ္ရမည္”ဟု ငါမဆို၊ သူႂကြယ္ စြန္႔လႊတ္မႈအားလုံးကို ”မစြန္႔လႊတ္ရ”ဟုလည္း ငါမဆို။ သူႂကြယ္ ႏွလုံးသြင္းမႈအားလုံးကို ”ႏွလုံးသြင္းရမည္”ဟု ငါမဆို၊ သူႂကြယ္ ႏွလုံးသြင္းမႈအားလုံးကို ”ႏွလုံးမသြင္းရ”ဟုလည္း ငါမဆို။

သူႂကြယ္ မွန္၏၊ အၾကင္ၿခိဳးျခံေသာ အက်င့္ကို ၿခဳိးျခံစြာ က်င့္သူအား အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ၿခဳိးျခံေသာ အက်င့္ကို ”ၿခိဳးျခံစြာ မက်င့္ရ”ဟု ငါဆို၏။ သူႂကြယ္ အၾကင္ၿခဳိးျခံေသာ အက်င့္ကို ၿခဳိးျခံစြာ က်င့္သူအား အကုသိုလ္ တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ၿခဳိးျခံေသာ အက်င့္ကို ၿခဳိးျခံစြာ က်င့္ရမည္”ဟု ငါဆို၏။ သူႂကြယ္ အၾကင္ေဆာက္တည္မႈကို ေဆာက္တည္သူအား အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ေဆာက္တည္မႈကို ”မေဆာက္တည္ရ”ဟု ငါဆို၏။ သူႂကြယ္ အၾကင္ေဆာက္တည္မႈကို ေဆာက္တည္သူအားကား အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ေဆာက္တည္မႈကို ”ေဆာက္ တည္ရမည္”ဟု ငါဆို၏။ သူႂကြယ္ အၾကင္တရားအားထုတ္မႈကို အားထုတ္သူအား အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ တရားအားထုတ္မႈကို ”အားမထုတ္ရ”ဟု ငါဆို၏။ သူႂကြယ္ အၾကင္တရားအားထုတ္မႈကို အားထုတ္သူအားကား အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ တရားအားထုတ္မႈကို ”အားထုတ္ရမည္”ဟု ငါဆို၏။ သူႂကြယ္ အၾကင္စြန္႔လႊတ္မႈကို စြန္႔လႊတ္သူအား အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္ တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ စြန္႔လႊတ္မႈကို ”မစြန္႔လႊတ္ရ”ဟု ငါဆို၏။ သူႂကြယ္ အၾကင္စြန္႔လႊတ္မႈကို စြန္႔လႊတ္သူအား အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္ တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ စြန္႔လႊတ္မႈကို ”စြန္႔လႊတ္ရမည္”ဟု ငါဆို၏။

သူႂကြယ္ အၾကင္ႏွလုံးသြင္းမႈကို ႏွလုံးသြင္းသူအား အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ႏွလုံးသြင္းမႈကို ”ႏွလုံးမသြင္းရ”ဟု ငါဆို၏။ သူႂကြယ္ အၾကင္ႏွလုံးသြင္းမႈကို ႏွလုံးသြင္းသူအားကား အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ႏွလုံးသြင္းမႈကို”ႏွလုံးသြင္းရမည္”ဟု ငါဆို၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ဝဇၨိယမာဟိတသူႂကြယ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားက တရားႏွင့္စပ္ေသာ စကားျဖင့္ (အက်ဳိး စီးပြါးကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သုံးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစအပ္သည္ျဖစ္၍ ေနရာမွ ထကာ ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳၿပီးလွ်င္ ဖဲသြားေလ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝဇၨိယမာဟိတ သူႂကြယ္ ဖဲသြား၍ မၾကာမီ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’၌ ၾကာျမင့္စြာ ကိေလသာျမဴနည္းေသာ ရဟန္းသည္လည္း သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔ကို ဝဇၨိယမာဟိတသူႂကြယ္က ႏွိပ္အပ္ကုန္ဘိသကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ေကာင္းစြာ ႏွိပ္ျခင္းကို ႏွိပ္ၾကရာ၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

စတုတၳသုတ္။