အန ၁၀.၉၅: ဥတၱိယသုတ္

၉၅။ ထိုအခါ ဥတၱိယပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆို ၿပီးဆုံးေစၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ”အသွ်င္ေဂါတမ ေလာကသည္ ျမဲ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္းဟု ေျဖဆိိုအပ္ပါသေလာ”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ဥတၱိယ ငါသည္ ”ေလာကသည္ ျမဲ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း”ဟု ထိုအရာကို မေျဖဆိုအပ္ဟု (မိန႔္ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ေလာကသည္ မျမဲ၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္းဟု ေျဖဆို အပ္ပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဥတၱိယ ငါသည္ ”ေလာကသည္ မျမဲ၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခား အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း”ဟုလည္း ထိုအရာကို မေျဖဆိုအပ္။ အသွ်င္ေဂါတမ ေလာကသည္ အဆုံး ရွိ၏။ပ။ ေလာကသည္ အဆုံးမရွိ။ ထိုအသက္သည္ပင္ ထိုကိုယ္တည္း။ အသက္တျခား ကိုယ္တျခားတည္း။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ျဖစ္၏။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ မျဖစ္။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီး ေနာက္ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္းမျဖစ္။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္းဟု ေျဖဆိုအပ္ ပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဥတၱိယ ငါသည္ ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္။ ဤအယူသည္ သာမွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း”ဟုလည္း ထိုအရာကို မေျဖဆိုအပ္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ေဂါတမ ေလာကသည္ ျမဲ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္းဟု ေျဖဆိုအပ္ပါသေလာ”ဟု ဤသို႔ေမးလတ္ေသာ္ ”ဥတၱိယ ငါသည္ ေလာကသည္ ျမဲ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း”ဟု ထိုအရာကို မေျဖဆိုအပ္ဟု ဆို၏။ ”အသွ်င္ေဂါတမ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ေလာကသည္ မျမဲ၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္းဟု ေျဖဆိုအပ္ပါသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးလတ္ေသာ္ ”ဥတၱိယ ငါသည္ ေလာကသည္ မျမဲ၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း”ဟုလည္း ထိုအရာကို မေျဖဆိုအပ္ဟု ဆို၏။ အသွ်င္ေဂါတမ ေလာကသည္ အဆုံးရွိ၏။ပ။ ေလာကသည္ အဆုံးမရွိ။ ထိုအသက္ပင္ ထိုကိုယ္တည္း။ အသက္တျခား ကိုယ္တျခားတည္း။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္၏။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ မျဖစ္။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ မျဖစ္လည္း မျဖစ္။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္။ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္းဟု ေျဖဆိုအပ္ပါသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးလတ္ေသာ္ ”ဥတၱိယ ငါသည္ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း”ဟုလည္း ထိုအရာကို မေျဖဆိုအပ္ဟု ဆို၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အဘယ္သို႔ ေျဖဆိုအပ္ပါသနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဥတၱိယ ငါသည္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ သတၱဝါတို႔ စင္ၾကယ္ရန္၊ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈတို႔ကို လြန္ေျမာက္ရန္၊ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလုံးမသာယာျခင္းတို႔ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ရန္၊ နည္းလမ္း (မဂ္) ကို ရရန္၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ တပည့္တို႔အား တရားကို ေဟာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ သတၱဝါတို႔ စင္ၾကယ္ရန္၊ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈတို႔ကို လြန္ေျမာက္ရန္၊ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလုံးမသာယာျခင္းတို႔ ခ်ဳပ္ရန္၊ နည္းလမ္း (မဂ္) ကို ရရန္၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ အၾကင္တရားကို ေဟာ၏။ ထိုတရားျဖင့္ ေလာကအားလုံးကို ထုတ္ေဆာင္အပ္ပါ သေလာ။ ထက္ဝက္၊ သို႔မဟုတ္ သုံးပုံတစ္ပုံကို ထုတ္ေဆာင္အပ္ပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဤသို႔ ဆိုလတ္ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာအား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏၊ ”ဥတၱိယပရိဗိုဇ္သည္ ‘ရဟန္းေဂါတမကို အားလုံးတို႔ထက္ သာလြန္ေသာ ျပႆနာကို ငါေမးလိုက္သျဖင့္ ဆုတ္နစ္၏၊ မေျဖဆိုႏိုင္၊ မေျဖဆိုဝံ့ ေယာင္တကား”ဟု ယုတ္ညံ့ေသာ မိစၧာအယူကို မရပါေစလင့္၊ ထိုအယူသည္ ထိုဥတၱိယပရိဗိုဇ္အား ေန႔ညဥ့္ ရွည္ၾကာစြာ စီးပြါးမဲ့ရန္ ဆင္းရဲရန္ အလို႔ငွါ ျဖစ္ေလရာ၏”ဟု (အၾကံျဖစ္၏ )။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ဥတၱိယပရိဗိုဇ္အား-”ငါ့သွ်င္ဥတၱိယ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ သင့္အား ဥပမာကို ျပဳမည္၊ ဤေလာက၌ သိနားလည္ၾကေသာ ေယာက္်ားအခ်ဳိ႕တို႔သည္ ဥပမာအားျဖင့္ ဆိုလိုရင္း စကား၏ အနက္ကို သိၾကကုန္၏။ ငါ့သွ်င္ဥတၱိယ ဥပမာေသာ္ကား မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာၿမိဳ႕သည္ တံတိုင္းအေျခ ခိုင္ခံ့၏၊ တံတိုင္း၊ နံရံ၊ တု႐ိုဏ္းတိုင္၊ တံခါးေပါင္ ခိုင္ခံ့၏၊ တံခါးတစ္ေပါက္ရွိ၏၊ ထိုၿမိဳ႕၏ တံခါးမွဴးသည္ ပညာရွိ၏၊ ထက္ျမက္၏၊ လိမၼာ၏၊ မသိသူတို႔အား တားျမစ္၍ သိသူတို႔အား သြင္း၏၊ ထိုတံခါးမွဴးသည္ ထိုၿမိဳ႕၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းကို အစဥ္ေလွ်ာက္၏၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းကို အစဥ္ ေလွ်ာက္လတ္ေသာ္ ၿမဳိ႕႐ိုးစပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕႐ိုးေပါက္ကိုလည္းေကာင္း၊ အယုတ္သျဖင့္ ေၾကာင္ထြက္ ေလာက္႐ုံမွ် အေပါက္ကိုလည္း မျမင္ရာ။ ထိုတံခါးမွဴးအား ‘ဤမွ်ေလာက္ သတၱဝါတို႔သည္ ဤၿမဳိ႕ကို ဝင္ကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထြက္ကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း’ ဤသို႔ အသိဉာဏ္ မျဖစ္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ဤအရာ၌ ထိုတံခါးမွဴးအား ‘ဤၿမဳိ႕ကို ဝင္ကုန္ထြက္ကုန္ေသာ ႀကီးမားေသာ သတၱဝါအားလုံးတို႔သည္ ဤတံခါးျဖင့္သာ ဝင္ကုန္၏၊ ထြက္ကုန္၏’ဟု ဤသို႔သာ အသိဉာဏ္ ျဖစ္၏၊

ငါ့သွ်င္ဥတၱိယ ဤအတူပင္ ျမတ္စြာဘုရားအား ‘ထိုတရားျဖင့္ သတၱဝါအားလုံးကို ထက္ဝက္၊ သို႔မဟုတ္ သုံးပုံတစ္ပုံကို ထုတ္ေဆာင္သည္’ဟု ေၾကာင့္ၾကမႈသည္ မျဖစ္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ‘ဤအရာ၌ ျမတ္စြာဘုရားအား ေလာကမွ ထုတ္ေဆာင္ၿပီး ထုတ္ေဆာင္ဆဲ ထုတ္ေဆာင္လတၱံ႕ေသာ သတၱဝါအားလုံးတို႔သည္ စိတ္ညစ္ညဴးေၾကာင္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ပညာအားနည္းမႈကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ နီဝရဏငါးပါးတို႔ကို ပယ္ကာ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔၌ စိတ္တည္ၾက၍ ေဗာဇၥ်င္ခုႏွစ္ပါးတို႔ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ပြါးေစၿပီး ေနာက္ ဤသို႔ ထိုတရားျဖင့္ ေလာကမွ ထုတ္ေဆာင္ၿပီး ထုတ္ေဆာင္ဆဲ ထုတ္ေဆာင္လတၱံ႕’ဟု ဤသို႔သာ ေၾကာင့္ၾကမႈ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါ့သွ်င္ဥတၱိယ ျမတ္စြာဘုရားအား ယခင္ေမးၿပီး ျပႆနာကိုသာလွ်င္ နည္း တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေမး၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏ ထိုျပႆနာကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေျဖေတာ္မမူ”ဟု မိန္႔ဆို၏။

ပၪၥမသုတ္။