အန ၁၀.၉၆: ေကာကႏုဒသုတ္

၉၆။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္ တေပါဒါ႐ုံေက်ာင္း၌ (သီတင္းသုံး) ေန၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ညဥ့္၏မိုးေသာက္ခ်ိန္၌ေစာေစာထကာ တေပါဒါျမစ္သို႔ ကိုယ္လက္တို႔ကို ေရခ်ဳိးသုတ္သင္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏၊ တေပါဒါျမစ္၌ ကိုယ္လက္တို႔ကို ေရခ်ဳိးသုတ္သင္ၿပီး ေနာက္ သကၤန္းတစ္ထည္တည္းျဖင့္ ကိုယ္လက္တို႔ကို ေရွးအတိုင္းျဖစ္ေစလ်က္ ရပ္ေနေတာ္မူ၏။ ေကာကႏုဒပရိဗိုဇ္ သည္လည္း ညဥ့္၏ မိုးေသာက္ခ်ိန္၌ ထကာ တေပါဒါျမစ္သို႔ ကိုယ္လက္တို႔ကို ေရခ်ဳိး သုတ္သင္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္၏၊ ေကာကႏုဒပရိဗိုဇ္သည္ အသွ်င္အာနႏၵာ လာေနသည္ကို အေဝးမွ ျမင္၍-”ငါ့သွ်င္ ဤေနရာ၌ မည္သူနည္း”ဟု ေမး၏။ ”ငါ့သွ်င္ ငါကား ရဟန္းတည္း”ဟု (ဆို၏)။

ငါ့သွ်င္ မည္သည့္ရဟန္းတို႔၏ ရဟန္းနည္းဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ သာကီဝင္မင္းသား ဘုရားသားေတာ္တို႔၏ ရဟန္းတည္းဟု (ဆို၏)။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အကယ္၍ အသွ်င္က ျပႆနာ ေျဖဆိုရန္ ခြင့္ျပဳပါလွ်င္ အသွ်င္ကို တစ္စုံတစ္ရာ အႁမြက္မွ် ေမးလိုပါကုန္၏ဟု (ဆို၏)။ ငါ့သွ်င္ ေမးေလာ့၊ ၾကားနာရလွ်င္ သိၾကပါကုန္အံ့ဟု (ဆို၏ )။

အသွ်င္ ”ေလာကသည္ ျမဲ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း”ဟု အသွ်င္သည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ ”ေလာကသည္ ျမဲ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း”ဟု ငါသည္ဤသို႔ အယူမရွိပါဟု ဆို၏။ အသွ်င္ ”ေလာက သည္ မျမဲ၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း”ဟု အသွ်င္သည္ ဤသို႔ေသာ အယူရွိပါသေလာဟု ေမး၏။ ငါ့သွ်င္ ”ေလာကသည္ မျမဲ၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း”ဟု ငါသည္ ဤသို႔လည္း အယူမရွိပါဟု ဆို၏။ အသွ်င္ ”ေလာကသည္ အဆုံးရွိ၏။ပ။ ေလာကသည္ အဆုံးမရွိ။ ထိုအသက္သည္ပင္ ထိုကိုယ္တည္း။ အသက္တျခား ကိုယ္တျခားတည္း။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္၏။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ မျဖစ္၊ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္း မျဖစ္။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္ လည္း မဟုတ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္းဟု အသွ်င္သည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာဟု” (ေမး၏)။

ငါ့သွ်င္ ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း”ဟု ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါဟု ဆို၏။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ အသွ်င္သည္ မသိသေလာ၊ မျမင္သေလာဟု (ေမး၏ )။ ငါ့သွ်င္ ငါသည္ မသိသည္ မဟုတ္၊ မျမင္သည္ မဟုတ္၊ ငါသည္ သိ၏၊ ျမင္၏ဟု ဆို၏။ ”အသွ်င္ ေလာကသည္ ျမဲ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္းဟု အသွ်င္သည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာ”ဟု ေမးလတ္ေသာ္ ”ငါ့သွ်င္ ေလာကသည္ ျမဲ၏၊ ဤအယူသည္ သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီး”ဟု ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါဟု ဆို၏၊ ”အသွ်င္ ေလာက သည္ မျမဲ၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း”ဟု အသွ်င္သည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာ”ဟု ေမးလတ္ေသာ္ ”ငါ့သွ်င္ ေလာကသည္ မျမဲ၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခား အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း”ဟု ငါသည္ ဤသို႔လည္း အယူမရွိပါဟု ဆို၏။ ”အသွ်င္ ေလာကသည္ အဆုံးရွိ၏။ပ။ ေလာကသည္ အဆုံးမရွိ။ ထိုအသက္သည္ ထိုကိုယ္တည္း။ အသက္တျခား ကိုယ္ တျခားတည္း။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္၏။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ မျဖစ္။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္း မျဖစ္။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္းဟု အသွ်င္သည္ ဤသို႔ အယူရွိပါသေလာ”ဟု ေမးလတ္ေသာ္ ”ငါ့သွ်င္ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း”ဟု ငါသည္ ဤသို႔ အယူမရွိပါဟု ဆို၏။ ”ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ အသွ်င္သည္ မသိသေလာ မျမင္သေလာ”ဟု ဤသို႔ေမးလတ္သာ္ ”ငါ့သွ်င္ ငါသည္ မသိသည္ မဟုတ္၊ မျမင္သည္ မဟုတ္၊ ငါ့သွ်င္ ငါသည္ သိ၏၊ ျမင္၏ဟု”ဤသို႔ ဆို၏။ ငါ့သွ်င္ ဤဆိုၿပီး စကား၏ အနက္ကို အဘယ္အျခင္းအရာ အားျဖင့္ မွတ္ရမည္နည္းဟု (ေမး၏)။

”ငါ့သွ်င္ ေလာကသည္ ျမဲ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း”ဟူေသာ ဤစကားသည္ မိစၧာအယူ ျဖစ္၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေလာကသည္ မျမဲ၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း”ဟူေသာ ဤစကားသည္ မိစၧာအယူ ျဖစ္၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေလာကသည္ အဆုံးရွိ၏။ပ။ ေလာကသည္ အဆုံးမရွိ။ ထိုအသက္သည္ပင္ ထိုကိုယ္တည္း။ အသက္တျခား ကိုယ္ တျခားတည္း။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္၏၊ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ မျဖစ္။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္းမျဖစ္။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း”ဟူေသာ ဤစကားသည္ မိစၧာအယူ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ အယူရွိသမွ် အယူအေၾကာင္း’ဌာန’ ရွိသမွ် အယူ၏ တည္ရာရွိသမွ် အယူေသာင္းက်န္းမႈရွိသမွ် အယူျဖစ္ေၾကာင္း ရွိသမွ် အယူပယ္ခြါေၾကာင္းရွိသမွ်ကို ငါသည္ သိ၏၊ ငါသည္ ျမင္၏။ ငါသည္ ထိုအယူကို သိလ်က္ ငါသည္ ထိုအယူကို ျမင္လ်က္ ”ငါသည္ မသိ မျမင္”ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုရမည္နည္း။ ငါ့သွ်င္ ငါသည္ သိ၏၊ ျမင္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္သည္ အဘယ္အမည္ရွိပါသနည္း၊ အဘယ္သို႔လွ်င္ အသွ်င့္ကို သီတင္းသုံးေဖာ္တို႔က သိၾက ပါကုန္သနည္းဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ ငါ၏အမည္ကား ”အာနႏၵာ”တည္း၊ ငါ့ကို သီတင္းသုံးေဖာ္တို႔က ”အာနႏၵာ”ဟုသာ သိၾကကုန္၏ဟု(မိန္႔ဆို၏)။ အခ်င္းတို႔ ဆရာႀကီးႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကရပါလ်က္ ”အသွ်င္အာနႏၵာ”ဟု မသိခဲ့ၾကပါ၊ မွန္ပါ၏၊ ”ဤအသွ်င္သည္ အာနႏၵာ”ဟုသာ အကြၽႏု္ပ္တို႔ သိၾကပါလွ်င္ ဤမွ်ေလာက္ပင္ ေျပာဆိုၾကမည္ မဟုတ္ပါ၊ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ အကြၽႏု္ပ္၏အျပစ္ကို သည္းခံ ေတာ္မူပါေလာ့ဟု ေလွ်ာက္၏။

ဆ႒သုတ္။