အန ၁၁. ၁၇: ေဂါပါလသုတ္

၁၇။ ရဟန္းတို႔ အဂၤါတစ္ဆယ့္တစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႏြားအေပါင္းကို ထိန္းေက်ာင္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ တိုးပြါးေအာင္ ျပဳရန္ မထိုက္။ အဘယ္တစ္ဆယ့္တစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႐ုပ္ပံုသဏၭာန္ကို မသိ၊ လကၡဏာ၌ မလိမၼာ၊ ယင္ ေခ်းဥကို မခြါတတ္၊ အနာကို မဖံုးလႊမ္းတတ္၊ မီးခိုး မတိုက္တတ္၊ ဆိပ္ကမ္းကို မသိ၊ (ေရ) ေသာက္ ၿပီး (မေသာက္ရေသး) ကို မသိ၊ လမ္းခရီးကို မသိ၊ စားက်က္၌ မလိမၼာ၊ အႂကြင္းမဲ့ (ႏို႔) ညႇစ္ေလ့ရွိ၏၊ ႏြားတို႔၏ မိဘ ႏြားတို႔၏ အႀကီးအကဲ ေရွ႕ေဆာင္ျဖစ္ၾကေသာ ႏြားလားတို႔ကို ပိုလြန္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ မပူေဇာ္တတ္။ ရဟန္းတို႔ ဤအဂၤါတစ္ဆယ့္တစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႏြား အေပါင္းကို ထိန္းေက်ာင္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ တိုးပြါးေအာင္ ျပဳရန္ မထိုက္။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ တရားတစ္ဆယ့္တစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ ဤဓမၼဝိနယ ့’သာသနာေတာ္’ ၌ ႀကီးပြါးျခင္း စည္ပင္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ရန္ မထိုက္။ အဘယ္တစ္ဆယ့္ တစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္ကို မသိ၊ လကၡဏာ၌ မလိမၼာ၊ ယင္ေခ်းဥကို မခြါတတ္ (မပယ္ရွားတတ္)၊ အနာကို မဖံုးလႊမ္းတတ္၊ အခိုးကို မျပဳတတ္၊ ဆိပ္ကမ္းကို မသိ၊ ေသာက္ရၿပီးကို မသိ၊ လမ္းကို မသိ၊ စားက်က္၌ မလိမၼာ၊ အႂကြင္းမဲ့ညႇစ္ေလ့ရွိ၏၊ ရဟန္း ဝါရင့္သူ ရဟန္းသက္ရွည္သူျဖစ္ကုန္ေသာ သံဃာ၏မိဘ သံဃာ၏ေရွ႕ေဆာင္ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို ပိုလြန္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ မပူေဇာ္တတ္။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္ကို မသိသူျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာ ေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”မဟာဘုတ္ေလးပါးႏွင့္ မဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔ကို မွီေသာ ဥပါဒါ႐ုပ္”ဟူေသာ ႐ုပ္အားလံုးကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္ကို မသိသူ ျဖစ္၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ လကၡဏာ၌ မလိမၼာသူ ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”လူမိုက္သည္ (အကုသိုလ္) ကံဟူေသာ လကၡဏာရွိ၏၊ ပညာရွိသည္ (ကုသိုလ္) ကံဟူေသာ လကၡဏာရွိ၏”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ လကၡဏာ၌ မလိမၼာသူ ျဖစ္၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ယင္ေခ်းဥကို မခြါတတ္သူ (မပယ္ရွားတတ္သူ) ျဖစ္ သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာမအၾကံအစည္ ”ကာမဝိတက္” ကို လက္ခံထား၏၊ မပယ္စြန္႔၊ မေဖ်ာက္ဖ်က္၊ ကင္းေအာင္မျပဳ၊ ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ျခင္း သို႔ မေရာက္ေစ၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဖ်က္ဆီးလိုေသာ အၾကံအစည္ ‘ဗ်ာပါဒဝိတက္’ ကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ညႇဥ္းဆဲလိုေသာ အၾကံအစည္ ‘ဝိဟႎသာဝိတက္’ကို။ ျဖစ္တိုင္း ျဖစ္တိုင္းေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္ တရားတို႔ကို လက္ခံထား၏၊ မပယ္စြန္႔၊ မေဖ်ာက္ဖ်က္၊ ကင္းေအာင္မျပဳ၊ ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေစ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ယင္ေခ်းဥကို မခြါတတ္သူ (မပယ္ရွားတတ္သူ) ျဖစ္၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အနာကို မဖံုးလႊမ္းတတ္သူ ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ ကို ျမင္ေသာ္ (မိန္းမေယာက္်ားစေသာ) အမွတ္ နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့ရွိ၏၊ (လက္ေျခစေသာ အဂၤါ ျပဳံးဟန္ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စြဲယူေလ့ရွိ၏၊ ယင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းမူ၍ ေနေသာ ထိုရဟန္းကို မက္ေမာမႈ ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုးမသာယာမႈ ‘ေဒါမနႆ’ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ အစဥ္လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ ထိုစကၡဳေႁႏၵကိုေစာင့္စည္းျခင္းငွါ မက်င့္၊ စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင့္ေရွာက္၊ စကၡဳေႁႏၵ၌ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ မေရာက္။ နားျဖင့္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ ကို ၾကားေသာ္။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ကို နမ္းေသာ္။ လွ်ာျဖင့္ အရသာ’ရသာ႐ံု’ကို လ်က္ေသာ္။ ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ကို ေတြ႕ထိေသာ္။ စိတ္ျဖင့္ သေဘာ ‘ဓမၼာ႐ံု’ ကိုသိေသာ္ (မိန္းမ ေယာက္်ားစေသာ) အမွတ္နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့ရွိ၏၊ (လက္ေျခစေသာ အဂၤါ ျပံဳးဟန္ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စြဲယူေလ့ ရွိ၏၊ ယင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းမူ၍ေနေသာ ထိုရဟန္းကို မက္ေမာမႈ ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုးမသာယာမႈ ‘ေဒါမနႆ’ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ အစဥ္လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ ထိုမနိေႁႏၵကိုေစာင့္စည္းျခင္းငွါ မက်င့္၊ မနိေႁႏၵကို မေစာင့္ေရွာက္၊ မနိေႁႏၵ၌ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ မေရာက္။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အနာကို မဖံုးလႊမ္းတတ္သူ ျဖစ္၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အခိုးကို မျပဳတတ္သူ ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ၾကားနာၿပီး သင္ယူၿပီးတိုင္းေသာ တရားကို အက်ယ္အားျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔ အား မေဟာ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အခိုးကို မျပဳတတ္သူ ျဖစ္၏။ (၅)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဆိပ္ကမ္းကို မသိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အၾကားအျမင္မ်ားကုန္ေသာ ႏႈတ္တက္အာဂံုေလ့လာၿပီးကုန္ေသာ သုတ္ အဘိဓမၼာကို ေဆာင္ကုန္ေသာ ဝိနည္းကို ေဆာင္ကုန္ေသာ မာတိကာကို ေဆာင္ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔ကို အခါ အားေလ်ာ္စြာ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အသွ်င္ဘုရား ဤသည္ကား အဘယ္သို႔ပါနည္း၊ ဤပုဒ္၏ အနက္ သေဘာကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု မေမးတတ္၊ ျပႆနာ မထုတ္တတ္။ ထိုရဟန္းအား ထိုအသွ်င္တို႔သည္ မဖြင့္ ေသးသည္ကိုလည္း မဖြင့္ျပကုန္၊ မေပၚလြင္ေသးသည္ကိုလည္း ေပၚလြင္ေအာင္ မျပဳကုန္၊ မ်ားစြာကုန္ေသာ ယံုမွားမႈ၏တည္ရာ အေၾကာင္းတရားတို႔၌ ယံုမွားမႈကို မပယ္ေဖ်ာက္ကုန္။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဆိပ္ကမ္းကို မသိ။ (၆)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေသာက္ရၿပီးသည္ကို မသိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားေတာ္မူေသာ သုတ္ အဘိဓမၼာ ဝိနည္းကို ေဟာ လတ္ေသာ္ အနက္ကို သိနားလည္မႈ မရ၊ ပါဠိကို သိနားလည္မႈ မရ၊ တရားႏွင့္စပ္ေသာ ဝမ္းေျမာက္မႈ ကို မရ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေသာက္ၿပီးကို မသိ။ (၇)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ လမ္းကို မသိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျမတ္ေသာအဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ မဂ္ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္း သည္ လမ္းကို မသိ။ (၈)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ စားက်က္၌ မလိမၼာသူ ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကိုဟုတ္တို္င္းမွန္စြာ မသိ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ စားက်က္၌ မလိမၼာသူ ျဖစ္၏။ (၉)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အႂကြင္းမဲ့ ညႇစ္ေလ့ရွိသူ ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ ရွိကုန္ေသာ ဒါယကာတို႔သည္ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္တို႔ျဖင့္ ေရွး႐ႈေဆာင္၍ ဖိတ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုဖိတ္ရာ၌ ရဟန္းသည္ ခံယူရန္ အတိုင္းအရွည္ကို မသိ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အႂကြင္းမဲ့ ညႇစ္ေလ့ ရွိသူ ျဖစ္၏။ (၁ဝ)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ရဟန္းဝါရင့္သူ ရဟန္းသက္ရွည္သူ ျဖစ္ကုန္ေသာ သံဃာ၏ မိဘ သံဃာ၏ေရွ႕ေဆာင္ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို ပိုလြန္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ မပူေဇာ္တတ္သူ ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ရဟန္းဝါရင့္သူ ရဟန္းသက္ရွည္သူ ျဖစ္ကုန္ေသာ သံဃာ၏မိဘ သံဃာ၏ ေရွ႕ေဆာင္ မေထရ္ရဟန္းတို႔၌ မ်က္ေမွာက္ မ်က္ကြယ္ ကာယကံ ေမတၱာကို ေရွး႐ႈ မတည္ေစ၊ ဝစီကံေမတၱာကို ေရွး႐ႈ မတည္ေစ၊ မေနာကံေမတၱာကို ေရွး႐ႈ မတည္ေစ၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ရဟန္းဝါရင့္သူ ရဟန္းသက္ရွည္သူ ျဖစ္ကုန္ေသာ သံဃာ၏မိဘ သံဃာ၏ေရွ႕ေဆာင္ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို ပိုလြန္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ မပူေဇာ္တတ္သူ ျဖစ္၏။ (၁၁)

ရဟန္းတို႔ ဤတရားတစ္ဆယ့္တစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာရဟန္းသည္ ဤဓမၼဝိနယ’သာသနာေတာ္’ ၌ ႀကီးပြါးျခင္း စည္ပင္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ရန္ မထိုက္။

ရဟန္းတို႔ အဂၤါတစ္ဆယ့္တစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႏြားအေပါင္းကို ထိန္းေက်ာင္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ တိုးပြါးေအာင္ ျပဳရန္ ထိုက္၏။ အဘယ္တစ္ဆယ့္တစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႐ုပ္ပံုသဏၭာန္ကို သိ၏၊ လကၡဏာတို႔၌ လိမၼာ၏၊ ယင္ေခ်းဥကို ခြါတတ္၏၊ အနာကို ဖံုးလႊမ္းတတ္၏၊ မီးခိုး တိုက္တတ္၏၊ ဆိပ္ကမ္းကို သိ၏၊ (ေရ) ေသာက္ၿပီး (မေသာက္ရေသး) ကို သိ၏၊ လမ္းခရီးကို သိ၏၊ စားက်က္၌ လိမၼာ၏၊ ခြၽင္းခ်န္၍ (ႏို႔) ညႇစ္ေလ့ရွိ၏၊ ႏြားတို႔၏မိဘ ႏြားတို႔၏အႀကီးအကဲ ေရွ႕ေဆာင္ျဖစ္ၾကေသာ ႏြားလားတို႔ကို ပိုလြန္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္တတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအဂၤါတစ္ဆယ့္ တစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ႏြားေက်ာင္းသား သည္ ႏြားအေပါင္းကို ထိန္းေက်ာင္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ တိုးပြါးေအာင္ျပဳရန္ ထိုက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ တရားတစ္ဆယ့္တစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’ ၌ ႀကီးပြါးျခင္း စည္ပင္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ရန္ ထိုက္၏။ အဘယ္တစ္ဆယ့္ တစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္ကို သိ၏၊ လကၡဏာ၌ လိမၼာ၏၊ ယင္ေခ်းဥကို ခြါတတ္၏၊ အနာကို ဖံုးလႊမ္းတတ္၏၊ အခိုးတိုက္တတ္၏၊ ဆိပ္ကမ္းကို သိ၏၊ ေသာက္ ရၿပီးကို သိ၏၊ လမ္းကို သိ၏၊ စားက်က္၌ လိမၼာ၏၊ ခြၽင္းခ်န္၍ (ႏို႔) ညႇစ္ေလ့ရွိ၏၊ ရဟန္းဝါရင့္သူ ရဟန္းသက္ရွည္သူျဖစ္ကုန္ေသာ သံဃာ့ မိဘ သံဃာ့ေရွ႕ေဆာင္ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို ပိုလြန္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္တတ္၏။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္ကို သိသူ ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာ ေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”မဟာဘုတ္ေလးပါးႏွင့္ မဟာဘုတ္ေလးပါးကို မွီေသာ ဥပါဒါ႐ုပ္”ဟူေသာ ႐ုပ္အားလံုးကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္ကို သိသူ ျဖစ္၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ လကၡဏာ၌ လိမၼာသူ ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”လူမိုက္သည္ (အကုသိုလ္) ကံဟူေသာ လကၡဏာရွိ၏၊ ပညာရွိသည္ (ကုသိုလ္) ကံဟူေသာ လကၡဏာရွိ၏”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ လကၡဏာ၌ လိမၼာသူ ျဖစ္၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ယင္ေခ်းဥကို ခြါတတ္သူ ျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာမအၾကံအစည္ ”ကာမဝိတက္”ကို လက္မခံ၊ ပယ္စြန္႔၏၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္၏၊ ကင္းေအာင္ ျပဳ၏၊ ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဖ်က္ဆီးလိုေသာ အၾကံအစည္ ‘ဗ်ာပါဒဝိတက္’ ကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ညႇဥ္းဆဲလိုေသာ အၾကံအစည္ ‘ဝိဟႎသာဝိတက္’ ကို။ ျဖစ္တိုင္း ျဖစ္တိုင္းကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို လက္မခံ၊ ပယ္စြန္႔၏၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္၏၊ ကင္းေအာင္ ျပဳ၏၊ ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ယင္ေခ်းဥကို ခြါတတ္သူ ျဖစ္၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အနာကို ဖံုးလႊမ္းတတ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ ကို ျမင္ေသာ္ (မိန္းမေယာက္်ားစေသာ) အမွတ္ နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့ မရွိ၊ (လက္ေျခစေသာ အဂၤါ ျပဳံးဟန္ ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စြဲယူေလ့ မရွိ၊ ယင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းမူ၍ ေနေသာ ထိုရဟန္းကို မက္ေမာမႈ ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုးမသာမႈ ‘ေဒါမနႆ’ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ အစဥ္ လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ ထိုစကၡဳေႁႏၵကိုေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ စကၡဳေႁႏၵကိုေစာင့္ေရွာက္၏၊ စကၡဳေႁႏၵ၌ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ နားျဖင့္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ ကို ၾကားေသာ္။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ ကို နမ္းေသာ္။ လွ်ာျဖင့္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ကို လ်က္ေသာ္။ ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ ကို ေတြ႕ထိေသာ္။ စိတ္ျဖင့္ သေဘာ ‘ဓမၼာ႐ံု’ ကို သိေသာ္ (မိန္းမေယာက္်ားစေသာ) အမွတ္နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့ မရွိ၊ (လက္ေျခစေသာ အဂၤါ ျပံဳးဟန္ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စြဲယူေလ့ မရွိ၊ ယင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းမူ၍ေနေသာ ထိုရဟန္းကို မက္ေမာမႈ ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုး မသာယာမႈ ‘ေဒါမနႆ’ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ အစဥ္လိုက္၍ႏွိပ္စက္ ကုန္ရာ၏၊ ထိုမနိေႁႏၵကိုေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ မနိေႁႏၵကိုေစာင့္ေရွာက္၏၊ မနိေႁႏၵ၌ေစာင့္စည္းျခင္း သို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အနာကို ဖံုးလႊမ္းတတ္သူ ျဖစ္၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အခိုးတိုက္တတ္သူ ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ၾကားနာၿပီး သင္ယူၿပီးတိုင္းေသာ တရားကို အက်ယ္အားျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔အား ေဟာတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အခိုးတိုက္တတ္သူ ျဖစ္၏။ (၅)

ရဟန္းတို့ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဆိပ္ကမ္းကို သိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အၾကားအျမင္မ်ားကုန္ေသာ ႏႈတ္တက္အာဂံုေလ့လာၿပီးကုန္ေသာ သုတ္ အဘိဓမၼာကို ေဆာင္ကုန္ေသာ ဝိနည္းကို ေဆာင္ကုန္ေသာ မာတိကာကို ေဆာင္ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အသွ်င္ဘုရား ဤသည္ကား အဘယ္သို႔ပါနည္း၊ အသွ်င္ဘုရား ဤပုဒ္၏ အနက္ကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု ေမး၏၊ ျပႆနာ ထုတ္၏။ ထိုရဟန္းအား ထိုအသွ်င္တို႔သည္ မဖြင့္ေသးသည္ကို ဖြင့္ျပကုန္၏၊ မေပၚလြင္ေသးသည္ကိုလည္း ေပၚလြင္ေအာင္ ျပဳကုန္၏၊ မ်ားစြာကုန္ေသာ ယံုမွားမႈ၏ တည္ရာ အေၾကာင္းတရားတို႔၌လည္း ယံုမွားမႈကို ပယ္ေဖ်ာက္ေပးကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဆိပ္ကမ္းကို သိ၏။ (၆)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေသာက္ရၿပီးကို သိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာ ေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားေတာ္မူေသာ သုတ္ အဘိဓမၼာ ဝိနည္းကို ေဟာလတ္ေသာ္ အနက္ကို နားလည္မႈ ရ၏၊ ပါဠိကို နားလည္မႈ ရ၏၊ တရားႏွင့္စပ္ေသာ ဝမ္းေျမာက္မႈကို ရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေသာက္ရၿပီးကို သိ၏။ (၇)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ လမ္းကို သိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျမတ္ေသာ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ မဂ္ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ လမ္းကို သိ၏။ (၈)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ စားက်က္၌ လိမၼာသူ ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကိုဟုတ္တို္င္းမွန္စြာ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ စားက်က္၌ လိမၼာသူ ျဖစ္၏။ (၉)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ခြၽင္းခ်န္၍ ညႇစ္ေလ့ရွိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာ ေတာ္၌ ရဟန္းကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ ရွိကုန္ေသာ ဒါယကာတို႔သည္ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္တို႔ျဖင့္ ေရွး႐ႈေဆာင္၍ ဖိတ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ ဖိတ္ရာ၌ ရဟန္းသည္ ခံယူရန္ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ခြၽင္းခ်န္၍ ညႇစ္ေလ့ရွိ၏။ (၁ဝ)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ရဟန္းဝါရင့္သူ ရဟန္းသက္ရွည္သူ ျဖစ္ကုန္ေသာ သံဃာ၏ မိဘ သံဃာ၏ေရွ႕ေဆာင္ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို ပိုလြန္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္တတ္သူ ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ရဟန္းဝါရင့္သူ ရဟန္းသက္ရွည္သူ ျဖစ္ကုန္ေသာ သံဃာ၏မိဘ သံဃာ၏ေရွ႕ေဆာင္ မေထရ္ရဟန္းတို႔၌ မ်က္ေမွာက္ မ်က္ကြယ္ ကာယကံေမတၱာကို ေရွး႐ႈ တည္ေစ၏၊ ဝစီကံေမတၱာကို ေရွး႐ႈ တည္ေစ၏၊ မ်က္ေမွာက္မ်က္ကြယ္ မေနာကံေမတၱာကို ေရွး႐ႈတည္ေစ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းဝါရင့္သူ ရဟန္းသက္ရွည္သူ ျဖစ္ကုန္ေသာ သံဃာ၏မိဘ သံဃာ၏ ေရွ႕ေဆာင္ မေထရ္ရဟန္းတို႔ကို ပိုလြန္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္တတ္သူ ျဖစ္၏။ (၁၁)

ရဟန္းတို႔ ဤတရားတစ္ဆယ့္တစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာ ေတာ္’၌ ႀကီးပြါးျခင္း စည္ပင္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ရန္ ထိုက္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။