အန ၁၁. ၁: ကိမတၳိယသုတ္

၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ – အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား အျပစ္မရွိေသာ သီလတို႔သည္ အဘယ္အက်ဳိး ရွိပါကုန္သနည္း၊ အဘယ္အာနိသင္ရွိပါကုန္သနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။ အာနႏၵာ အျပစ္မရွိေသာ သီလတို႔ သည္ ႏွလံုးသာရႊင္ျခင္း ‘အဝိပၸဋိသာရ’ အက်ဳိးရွိကုန္၏၊ ႏွလံုးသာရႊင္ျခင္း ‘အဝိပၸဋိသာရ’ အာနိသင္ ရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ႏွလံုးသာရႊင္ျခင္း ‘အဝိပၸဋိသာရ’ သည္ကား အဘယ္အက်ဳိးရွိပါသနည္း၊ အဘယ္ အာနိသင္ ရွိပါသနည္း။ အာနႏၵာ ႏွလံုးသာရႊင္ျခင္း ‘အဝိပၸဋိသာရ’ သည္ကား ဝမ္းေျမာက္မႈ ‘ပါေမာဇၨ’ အက်ဳိးရွိ၏၊ ဝမ္းေျမာက္မႈ ‘ပါေမာဇၨ’ အာနိသင္ရွိ၏။ အသွ်င္ဘုရား ဝမ္းေျမာက္မႈ ‘ပါေမာဇၨ’ သည္ကား အဘယ္အက်ဳိးရွိပါသနည္း၊ အဘယ္အာနိသင္ ရွိပါသနည္း။

အာနႏၵာ ဝမ္းေျမာက္မႈ ‘ပါေမာဇၨ’ သည္ကား ႏွစ္သက္မႈ ‘ပီတိ’ အက်ဳိးရွိ၏၊ ႏွစ္သက္မႈ ‘ပီတိ’ အာနိသင္ ရွိ၏။ အသွ်င္ဘုရား ႏွစ္သက္မႈ ‘ပီတိ’ သည္ကား အဘယ္အက်ဳိးရွိပါသနည္း၊ အဘယ္အာနိသင္ ရွိပါ သနည္း။ အာနႏၵာ ႏွစ္သက္မႈ ‘ပီတိ’ သည္ကား ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ‘ပႆဒၶိ’ အက်ဳိးရွိ၏၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ‘ပႆဒၶိ’ အာနိသင္ရွိ၏။ အသွ်င္ဘုရား ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ‘ပႆဒၶိ’ သည္ကား အဘယ္အက်ဳိးရွိပါသနည္း၊ အဘယ္အာနိသင္ ရွိပါ သနည္း။ အာနႏၵာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ‘ပႆဒၶိ’ သည္ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ အက်ဳိးရွိ၏၊ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ အာနိသင္ရွိ၏။

အသွ်င္ဘုရား ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ သည္ကား အဘယ္အက်ဳိးရွိပါသနည္း၊ အဘယ္အာနိသင္ ရွိပါသနည္း။
အာနႏၵာ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ သည္ကား တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ အက်ဳိးရွိ၏၊ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ အာနိသင္ရွိ၏။

အသွ်င္ဘုရား တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ သည္ကား အဘယ္အက်ဳိးရွိပါသနည္း၊ အဘယ္အာနိသင္ ရွိပါသနည္း။
အာနႏၵာ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ သည္ကားဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိျမင္မႈ ‘ယထာဘူတဉာဏ ဒႆန’ အက်ဳိးရွိ၏၊ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိျမင္မႈ ‘ယထာဘူတဉာဏဒႆန’ အာနိသင္ရွိ၏။

အသွ်င္ဘုရားဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိျမင္မႈ ‘ယထာဘူတဉာဏဒႆန’ သည္ကား အဘယ္အက်ဳိး ရွိပါသနည္း၊ အဘယ္အာနိသင္ရွိပါသနည္း။
အာနႏၵာဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိျမင္မႈ ‘ယထာဘူတဉာဏ ဒႆန’ သည္ကား ၿငီးေငြ႕မႈ ‘နိဗၺိဒါ’ အက်ဳိးရွိ၏၊ ၿငီးေငြ႕မႈ ‘နိဗၺိဒါ’ အာနိသင္ရွိ၏။

အသွ်င္ဘုရား ၿငီးေငြ႕မႈ ‘နိဗၺိဒါ’ သည္ကား အဘယ္အက်ဳိးရွိပါသနည္း၊ အဘယ္အာနိသင္ ရွိပါ သနည္း။
အာနႏၵာ ၿငီးေငြ႕မႈ ‘နိဗၺိဒါ’ သည္ကား တပ္စြန္းျခင္း ကင္းမႈ ‘ဝိရာဂ’ အက်ဳိး ရွိ၏၊ တပ္စြန္းျခင္း ကင္းမႈ ‘ဝိရာဂ’ အာနိသင္ရွိ၏။

အသွ်င္ဘုရား တပ္စြန္းျခင္းကင္းမႈ ဝိရာဂ’သည္ကား အဘယ္အက်ဳိးရွိပါသနည္း၊ အဘယ္ အာနိသင္ ရွိပါသနည္း။
အာနႏၵာ တပ္စြန္းျခင္းကင္းမႈ ‘ဝိရာဂ’သည္ကား လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္မႈ ကို သိျမင္မႈ ‘ဝိမုတၱိဉာဏဒႆန’ အက်ဳိးရွိ၏၊ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္မႈကို သိျမင္မႈ ‘ဝိမုတၱိဉာဏဒႆန’ အာနိသင္ရွိ၏။

အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ အျပစ္မရွိေသာ သီလတို႔သည္ ႏွလံုးသာရႊင္မႈ အက်ဳိးရွိကုန္၏၊ ႏွလံုးသာရႊင္မႈ အာနိသင္ရွိကုန္၏၊ ႏွလံုးသာရႊင္မႈသည္ ဝမ္းေျမာက္မႈ အက်ဳိးရွိ၏၊ ဝမ္းေျမာက္မႈ အာနိသင္ ရွိ၏၊ ဝမ္းေျမာက္မႈသည္ ႏွစ္သက္မႈအက်ဳိးရွိ၏၊ ႏွစ္သက္မႈ အာနိသင္ရွိ၏၊ ႏွစ္သက္မႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အက်ဳိးရွိ၏၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အာနိသင္ရွိ၏၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈသည္ ခ်မ္းသာမႈအက်ဳိးရွိ၏။ ခ်မ္းသာမႈအာနိသင္ ရွိ၏။ ခ်မ္းသာမႈသည္ တည္ၾကည္မႈ အက်ဳိးရွိ၏၊ တည္ၾကည္မႈအာနိသင္ရွိ၏၊ တည္ၾကည္မႈသည္ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိျမင္မႈ အက်ဳိးရွိ၏၊ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိျမင္မႈ အာနိသင္ရွိ၏။ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိျမင္မႈသည္ ၿငီးေငြ႕မႈ အက်ဳိးရွိ၏၊ ၿငီးေငြ႕မႈ အာနိသင္ရွိ၏။ ၿငီးေငြ႕မႈသည္ တပ္စြန္းျခင္း ကင္းမႈ အက်ဳိးရွိ၏၊ တပ္စြန္းျခင္းကင္းမႈ အာနိသင္ရွိ၏၊ တပ္စြန္းျခင္းကင္းမႈသည္ လြတ္ေျမာက္မႈ ဝိမုတၱိႏွင့္ လြတ္ေျမာက္မႈကို သိျမင္မႈ ဝိမုတၱိဉာဏ ဒႆန အက်ဳိးရွိ၏၊ လြတ္ေျမာက္မႈဝိမုတၱိႏွင့္ လြတ္ေျမာက္မႈကို သိျမင္မႈ ဝိမုတၱိဉာဏဒႆန အာနိသင္ရွိ၏၊ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ အျပစ္မရွိေသာ သီလတို႔သည္ အစဥ္ အတိုင္း အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။