အန ၁၁. ၂: ေစတနာကရဏီယသုတ္

၂။ ရဟန္းတို႔ သီလရွိသူ သီလျပည့္စံုသူအား ”ငါ့အား ႏွလံုးသာရႊင္မႈျဖစ္ပါေစ”ဟုေစ့ေဆာ္၍ ျပဳဖြယ္ မရွိ၊ ရဟန္းတို႔ သီလရွိသူ သီလျပည့္စံုသူအား ႏွလံုးသာရႊင္မႈျဖစ္ျခင္းသည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ သေဘာပင္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ႏွလံုးသာရႊင္သူအား ”ငါ့အား ဝမ္းေျမာက္မႈျဖစ္ပါေစ”ဟုေစ့ေဆာ္၍ ျပဳဖြယ္ မရွိ၊ ရဟန္းတို႔ ႏွလံုးသာရႊင္သူအား ဝမ္းေျမာက္မႈျဖစ္ျခင္းသည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ သေဘာပင္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဝမ္းေျမာက္သူအား ”ငါ့အား ႏွစ္သက္မႈျဖစ္ပါေစ”ဟုေစ့ေဆာ္၍ ျပဳဖြယ္မရွိ၊ ရဟန္းတို႔ ဝမ္းေျမာက္သူအား ႏွစ္သက္မႈျဖစ္ျခင္းသည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ သေဘာပင္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ႏွစ္သက္ေသာစိတ္ ရွိသူအား ”ငါ၏ ကိုယ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ”ဟုေစ့ေဆာ္၍ ျပဳဖြယ္မရွိ၊ ရဟန္းတို႔ ႏွစ္သက္ေသာစိတ္ ရွိသူအား ကိုယ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈသည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ သေဘာပင္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ကိုယ္ၿငိမ္းခ်မ္းသူအား ”ခ်မ္းသာကို ခံစားအံ့”ဟုေစ့ေဆာ္၍ ျပဳဖြယ္ မရွိ၊ ရဟန္းတို႔ ကိုယ္ၿငိမ္းခ်မ္း သူအား ခ်မ္းသာကို ခံစားမႈသည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ သေဘာပင္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ခ်မ္းသာသူအား”ငါ၏စိတ္သည္ တည္ၾကည္ပါေစ”ဟုေစ့ေဆာ္၍ ျပဳဖြယ္ မရွိ၊ ရဟန္းတို႔ ခ်မ္းသာသူအား စိတ္တည္ ၾကည္မႈသည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ သေဘာပင္တည္း။ ရဟန္းတို႔ တည္ၾကည္သူအား ”ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိအံ့ ျမင္အံ့”ဟုေစ့ေဆာ္၍ ျပဳဖြယ္မရွိ၊ ရဟန္းတို႔ တည္ၾကည္သူအားဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိမႈျမင္မႈသည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ သေဘာပင္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ”ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိသူျမင္သူအား ၿငီးေငြ႕အံ့”ဟုေစ့ေဆာ္၍ ျပဳဖြယ္ မရွိ၊ ရဟန္းတို႔ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိသူျမင္သူအား ၿငီးေငြ႕မႈသည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ သေဘာပင္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ၿငီးေငြ႕သူအား ”တပ္စြန္းမႈကင္းအံ့”ဟုေစ့ေဆာ္၍ ျပဳဖြယ္ မရွိ၊ ရဟန္းတို႔ ၿငီးေငြ႕သူအား တပ္စြန္းျခင္း ကင္းမႈသည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ သေဘာပင္တည္း။ ရဟန္းတို႔ တပ္စြန္းျခင္း ကင္းသူအား လြတ္ေျမာက္မႈဝိမုတၱိႏွင့္ လြတ္ေျမာက္မႈကို သိေသာ ဉာဏ္အျမင္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳအံ့”ဟုေစ့ေဆာ္၍ ျပဳဖြယ္မရွိ၊ ရဟန္းတို႔ တပ္စြန္းျခင္း ကင္းသူအား လြတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ လြတ္ေျမာက္မႈကို သိေသာ ဉာဏ္အျမင္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းသည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ သေဘာပင္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ တပ္စြန္းျခင္းကင္းမႈသည္ လြတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ လြတ္ေျမာက္မႈကို သိေသာ ဉာဏ္အျမင္ အက်ဳိးရွိ၏၊ လြတ္ေျမာက္မႈႏွင့္လြတ္ေျမာက္မႈကို သိေသာဉာဏ္အျမင္အာနိသင္ ရွိ၏။ ၿငီးေငြ႕မႈသည္ တပ္စြန္းျခင္း ကင္းမႈအက်ဳိး ရွိ၏၊ တပ္စြန္းျခင္းကင္းမႈအာနိသင္ ရွိ၏။ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိျမင္မႈသည္ ၿငီးေငြ႕မႈအက်ဳိး ရွိ၏၊ ၿငီးေငြ႕မႈအာနိသင္ ရွိ၏၊ တည္ၾကည္မႈသည္ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိျမင္မႈ အက်ဳိး ရွိ၏၊ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိျမင္မႈ အာနိသင္ ရွိ၏။ ခ်မ္းသာမႈသည္ တည္ၾကည္မႈအက်ဳိး ရွိ၏၊ တည္ၾကည္မႈအာနိသင္ ရွိ၏၊ ၿငိမ္းေအးမႈသည္ ခ်မ္းသာမႈအက်ဳိး ရွိ၏၊ ခ်မ္းသာမႈအာနိသင္ ရွိ၏။ ႏွစ္သက္မႈသည္ ၿငိမ္းေအးမႈအက်ဳိး ရွိ၏၊ ၿငိမ္းေအးမႈအာနိသင္ ရွိ၏။ ဝမ္းေျမာက္မႈသည္ ႏွစ္သက္မႈ အက်ဳိး ရွိ၏၊ ႏွစ္သက္မႈအာနိသင္ ရွိ၏။ ႏွလံုးသာရႊင္မႈသည္ ဝမ္းေျမာက္မႈ အက်ဳိးရွိ၏၊ ဝမ္းေျမာက္မႈ အာနိသင္ ရွိ၏။ အျပစ္ကင္းေသာ သီလတို႔သည္ ႏွလံုးသာရႊင္မႈအက်ဳိး ရွိကုန္၏၊ ႏွလံုးသာရႊင္မႈ အာနိသင္ ရွိကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဤဘက္ကမ္း ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ထိုဘက္ကမ္း (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ (အျပစ္မရွိေသာ သီလအစရွိေသာ) တရားတို႔သည္ (ႏွလံုးသာရႊင္ျခင္းအစရွိေသာ) တရားတို႔ကိုျဖစ္ေစကုန္၏၊ (အျပစ္မရွိေသာ သီလအစရွိေသာ) တရားတို႔သည္ (ႏွလံုးသာရႊင္ျခင္းအစရွိေသာ) တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေစကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။