အန ၁၁. ၉: သဒၶသုတ္

၉။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နာတိကရြာ အုတ္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္သဒၶသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္သဒၶအား ျမတ္စြာဘုရားသည္-သဒၶ အာဇာနည္ျမင္း၏ စဥ္းစားမႈမ်ဳိးကို စဥ္းစားေလာ့၊ ျမင္းယုတ္၏ စဥ္းစားမႈမ်ဳိးကို မစဥ္းစားလင့္၊ ျမင္းယုတ္၏ စဥ္းစားမႈဟူသည္ အဘယ္နည္း။

သဒၶ စားက်င္း၌ ခ်ည္ထားေသာ ျမင္းယုတ္သည္ ”ျမက္ ျမက္”ဟု စဥ္းစား၏။ ထိုသို႔ စဥ္းစားျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ သဒၶ စားက်င္း၌ ခ်ည္ထားေသာ ထိုျမင္းယုတ္အား ”ယေန႔ ငါ့အား ျမင္းထိန္းသည္ အဘယ္ျပဳဖြယ္မ်ဳိးကို ျပဳလုပ္ေစလိမ့္မည္နည္း၊ ငါသည္ ထိုျမင္းထိန္းအား အဘယ္ျပဳဖြယ္မ်ဳိးကို အတုံ႔အျပန္ျပဳရမည္နည္း”ဟု ဤသို႔ အၾကံမျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္တည္း။ စားက်င္း၌ ခ်ည္ထားေသာ ထိုျမင္းယုတ္သည္ ”ျမက္ ျမက္”ဟုသာ စဥ္းစား၏။ သဒၶ ဤအတူပင္ ဤေလာက၌ ေယာက္်ားယုတ္သည္ ေတာသို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ္လည္းေကာင္း ကာမရာဂ လႊမ္းမိုးေသာ ကာမရာဂႏွိပ္စက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာမရာဂ၏ ထြက္ေျမာက္ ေၾကာင္းကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိ။ ထိုသူသည္ ကာမရာဂကိုသာလွ်င္ အတြင္းျပဳ၍ စဥ္းစား၏၊ အေထြ ေထြ စဥ္းစား၏၊ အျမဲ စဥ္းစား၏၊ စူးစူးစိုက္စိုက္စိုက္ စဥ္းစား၏။

ဖ်က္ဆီးလိုမႈ လႊမ္းမိုးေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏။ ထိုင္းမႈိင္းမႈ လႊမ္းမိုးေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏။ ပ်ံ႕လႊင့္မႈ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္မႈ လႊမ္းမိုးေသာ စိတ္ ျဖင့္ ေန၏။ ယုံမွားမႈ လႊမ္းမိုးေသာ ယုံမွားမႈႏွိပ္စက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုံမွားမႈ၏ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိ။ ထိုသူသည္ ယုံမွားမႈကိုသာလွ်င္ အတြင္းျပဳ၍ စဥ္းစား၏၊ အေထြေထြစဥ္းစား၏၊ အျမဲစဥ္းစား၏၊ စူးစူးစိုက္စိုက္ စဥ္းစား၏။

ထိုသူသည္ ေျမကိုလည္း မွီ၍ စဥ္းစား၏၊ ေရကိုလည္း မွီ၍ စဥ္းစား၏၊ မီးကိုလည္း မွီ၍ စဥ္းစား၏၊ ေလကိုလည္း မွီ၍ စဥ္းစား၏၊ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္ဟူေသာ တည္ရာ ‘အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္’ကိုလည္း မွီ၍ စဥ္းစား၏၊ အဆုံးမရွိေသာ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာ ‘ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္’ကိုလည္း မွီ၍ စဥ္းစား၏၊ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ တည္ရာ ‘အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္’ကိုလည္း မွီ၍ စဥ္းစား၏၊ သညာရွိသည္လည္း မဟုတ္ သညာမရွိသည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ တည္ရာ ‘ေနဝသညာ နာသညာယတနစ်ာန္’ ကိုလည္း မွီ၍ စဥ္းစား၏၊ ဤေလာကကိုလည္း မွီ၍ စဥ္းစား၏၊ တစ္ပါးေသာ ေလာကကိုလည္း မွီ၍ စဥ္းစား၏၊ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ ေတြ႕အပ္ သိအပ္ ေရာက္အပ္ ရွာေဖြအပ္ စိတ္ျဖင့္ စုံစမ္းအပ္ေသာ အာရုံကိုလည္း မွီ၍ စဥ္းစား၏။ သဒၶ ဤသို႔လွ်င္ ေယာက္်ားယုတ္၏ စဥ္းစားမႈသည္ ျဖစ္၏။

သဒၶ အဘယ္သို႔လွ်င္ အာဇာနည္ျမင္း၏ စဥ္းစားမႈသည္ ျဖစ္သနည္း။ သဒၶ စားက်င္း၌ ခ်ည္ထားေသာ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ ”ျမက္ ျမက္”ဟု မစဥ္းစား၊ ထိုသို႔ မစဥ္းစားျခင္းသည္ အဘယ့္ ေၾကာင့္နည္း။ သဒၶ စားက်င္း၌ ခ်ည္ထားေသာ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းအား ”ယေန႔ ငါ့အား ျမင္းထိန္း သည္ အဘယ္ျပဳဖြယ္မ်ဳိးကို ျပဳလုပ္ေစလိမ့္မည္နည္း၊ ငါသည္ ထိုျမင္းထိန္းအား အဘယ္ျပဳဖြယ္မ်ဳိးကို အတုံ႔အျပန္ ျပဳရမည္နည္း”ဟု ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ စားက်င္း၌ ခ်ည္ထားေသာ ထို အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ ”ျမက္ ျမက္”ဟု မစဥ္းစား၊ သဒၶအာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ ေႂကြးၿမီႏွင့္ တူစြာ အေႏွာင္အဖဲြ႕ႏွင့္တူစြာ ဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္တူစြာ အျပစ္ႀကီးႏွင့္တူစြာ ႏွင္တံ၏ လႊမ္းမိုးက်ေရာက္ျခင္းကို ေကာင္းစြာ ၾကည့္႐ႈ၏။ သဒၶ ဤအတူပင္ (ဤေလာက၌) အာဇာနည္ ေယာက္်ားေကာင္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ္လည္းေကာင္း ကာမရာဂလႊမ္းမိုးေသာ ကာမရာဂႏွိပ္စက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ မေန၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာမရာဂ၏ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ ဖ်က္ဆီးလိုမႈ လႊမ္းမိုးေသာ စိတ္ျဖင့္ မေန၊ ထိုင္းမႈိင္းမႈ လႊမ္းမိုးေသာ စိတ္ျဖင့္ မေန၊ ပ်ံ႕လြင့္မႈ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္မႈ လႊမ္းမိုးေသာ စိတ္ျဖင့္ မေန၊ ယုံမွားမႈ လႊမ္းမိုးေသာ ယုံမွားမႈ ႏွိပ္စက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ မေန၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုံမွားမႈ၏ ထြက္ေျမာက္ ေၾကာင္းကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။

ထိုသူသည္ ေျမကို မွီ၍ မစဥ္းစား၊ ေရကို မွီ၍ မစဥ္းစား၊ မီးကို မွီ၍ မစဥ္းစား၊ ေလကို မွီ၍ မစဥ္းစား၊ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္ဟူေသာ တည္ရာ ‘အာကာသာနၪၥာ ယတနစ်ာန္’ကို မွီ၍ မစဥ္းစား၊ အဆုံးမရွိေသာ ဝိညာဏ္၏တည္ရာ ‘ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္’ကို မွီ၍ မစဥ္းစား၊ တစ္စုံတစ္ခုမွ်မရွိဟူေသာ တည္ရာ ‘အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္’ကို မွီ၍ မစဥ္းစား၊ သညာ ရွိသည္လည္း မဟုတ္ သညာမရွိသည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ တည္ရာ ‘ေနဝသညာ နာသညာယတနစ်ာန္’ ကို မွီ၍ မစဥ္းစား၊ ဤေလာကကို မွီ၍ မစဥ္းစား၊ တစ္ပါးေသာ ေလာကကို မွီ၍ မစဥ္းစား၊ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ ေတြ႕အပ္ သိအပ္ ေရာက္အပ္ ရွာေဖြအပ္ စိတ္ျဖင့္ စုံစမ္းအပ္ေသာ အာ႐ုံကိုလည္း မွီ၍ မစဥ္းစား၊ သို႔ေသာ္လည္း စဥ္းစားေနသည္သာတည္း၊ သဒၶ ဤသို႔ စဥ္းစားေလ့ရွိေသာ အာဇာနည္ ေယာက္်ားေကာင္းကို သိၾကားႏွင့္တကြ ျဗဟၼာႏွင့္တကြ ျဗဟၼာမင္းႀကီးႏွင့္တကြေသာ နတ္တို႔သည္ အေဝးကပင္- အို-ေယာက္်ားအာဇာနည္ အသွ်င္ဘုရားအား ရွိခိုးပါ၏။ အို-ေယာက္်ားျမတ္ အသွ်င္ဘုရားအား ရွိခိုးပါ၏။ အသွ်င္ဘုရားသည္ အၾကင္တရားကို မွီ၍ စဥ္းစား၏၊ အသွ်င္ဘုရား၏ (ထိုတရားကို) အကြၽႏု္ပ္တို႔ မသိၾကပါကုန္ဟု ရွိခိုးၾကကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူလတ္ေသာ္ အသွ်င္သဒၶသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား- အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔ စဥ္းစားေသာ ေယာက္်ားေကာင္းအာဇာနည္သည္ ေျမကို မွီ၍ မစဥ္းစားသနည္း၊ ေရကို မွီ၍ မစဥ္းစား သနည္း၊ မီးကို မွီ၍ မစဥ္းစားသနည္း၊ ေလကို မွီ၍ မစဥ္းစားသနည္း၊ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္ဟူေသာ တည္ရာ ‘အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္’ကို မွီ၍ မစဥ္းစားသနည္း၊ အဆုံးမရွိေသာ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာ ‘ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္’ကို မွီ၍ မစဥ္းစားသနည္း၊ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ တည္ရာ ‘အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္’ကို မွီ၍ မစဥ္းစားသနည္း၊ သညာရွိသည္လည္းမဟုတ္ သညာမရွိသည္လည္းမဟုတ္ဟူေသာ တည္ရာ ‘ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္’ကို မွီ၍ မစဥ္းစားသနည္း၊ ဤေလာကကို မွီ၍ မစဥ္းစား၊ တစ္ပါးေသာ ေလာကကို မွီ၍ မစဥ္းစားသနည္း၊ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ ေတြ႕အပ္ သိအပ္ ေရာက္အပ္ ရွာေဖြအပ္ စိတ္ျဖင့္ စုံစမ္းအပ္ေသာ အာ႐ုံကို မွီ၍လည္း မစဥ္းစားသနည္း၊ သို႔ေသာ္လည္း စဥ္းစားေနသည္သာ ျဖစ္သနည္း။ အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔ စဥ္းစားေသာ ေယာက္်ားေကာင္း အာဇာနည္ကို သိၾကားႏွင့္တကြ ျဗဟၼာႏွင့္တကြ ျဗဟၼာမင္းႀကီးႏွင့္ တကြေသာ နတ္တို႔သည္ အေဝးကပင္- အို ေယာက္်ားအာဇာနည္ အသွ်င္ဘုရားအား ရွိခိုးပါ၏။ အို ေယာက္်ားျမတ္ အသွ်င္ဘုရားအား ရွိခိုးပါ၏။ အၾကင္တရားကို မွီ၍ စဥ္းစား၏၊ အသွ်င္ဘုရား၏ (ထိုတရားကို) အကြၽႏု္ပ္ မသိၾကပါကုန္ဟု (ဆို၍) ရွိခိုးၾကပါကုန္သနည္းဟု ေလွ်ာက္၏။

သဒၶ ဤေလာက၌ ေယာက္်ားေကာင္းအာဇာနည္အား ေျမ၌ ေျမဟူေသာ အမွတ္သည္ ထင္ရွား၏၊ ေရ၌ ေရဟူေသာ အမွတ္သည္ ထင္ရွား၏၊ မီး၌ မီးဟူေသာ အမွတ္သည္ ထင္ရွား၏၊ ေလ၌ ေလဟူေသာ အမွတ္သည္ ထင္ရွား၏၊ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္ဟူေသာ တည္ရာ ‘အာကာသနၪၥာ ယတနစ်ာန္’ ၌ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္ဟူေသာ တည္ရာ ‘အာကာသာနၪၥယတနစ်ာန္’ဟူေသာ အမွတ္သည္ ထင္ရွား၏၊ အဆုံးမရွိေသာ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာ ‘ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္’၌ အဆုံးမရွိေသာ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာ ‘ဝိညာဏၪၥာယတန စ်ာန္’ဟူေသာ အမွတ္သည္ ထင္ရွား၏၊ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ တည္ရာ ‘အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္’၌ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ တည္ရာ ‘အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္’ဟူေသာ အမွတ္သည္ ထင္ရွား၏၊ သညာရွိသည္လည္း မဟုတ္ သညာမရွိသည္လည္း မဟုတ္ဟူေသာ တည္ရာ ‘ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္’၌ သညာရွိသည္လည္း မဟုတ္ သညာမရွိသည္ လည္း မဟုတ္ဟူေသာ တည္ရာ ‘ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္’ဟူေသာ အမွတ္သည္ ထင္ရွား၏၊ ဤေလာက၌ ဤေလာကဟူေသာ အမွတ္သည္ ထင္ရွား၏၊ တစ္ပါးေသာ ေလာက၌ တစ္ပါးေသာ ေလာကဟူေသာ အမွတ္သည္ ထင္ရွား၏၊ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ ေတြ႕အပ္ သိအပ္ ေရာက္အပ္ ရွာေဖြအပ္ စိတ္ျဖင့္ စုံစမ္းအပ္ေသာ အာ႐ုံ၌လည္း အမွတ္သည္ ထင္ရွား၏။ သဒၶ ဤသို႔ စဥ္းစားေလ့ရွိေသာ ေယာက္်ား ေကာင္းအာဇာနည္သည္ ေျမကို မွီ၍ မစဥ္းစား။ပ။ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ ေတြ႕အပ္ သိအပ္ ေရာက္အပ္ ရွာေဖြအပ္ စိတ္ျဖင့္ စုံစမ္းအပ္ေသာ အာ႐ုံကိုလည္း မွီ၍ မစဥ္းစား၊ သို႔ေသာ္လည္း (ဖလသမာပတ္ျဖင့္ နိဗၺာန္ကိုကား) စဥ္းစားေနသည္သာတည္း။ သဒၶ ဤသို႔ စဥ္းစားေနေသာ ေယာက်္ားေကာင္း အာဇာနည္ကို သိၾကားႏွင့္တကြ ျဗဟၼာႏွင့္တကြ ျဗဟၼာမင္းႀကီးႏွင့္ တကြေသာ နတ္တို႔သည္ အေဝးကပင္- အို ေယာက္်ား အာဇာနည္ အသွ်င္ဘုရားအား ရွိခိုးပါ၏။ အို ေယာက္်ားျမတ္ အသွ်င္ဘုရားအား ရွိခိုးပါ၏။ အသွ်င္ဘုရားသည္ အၾကင္တရားကို မွီ၍ စဥ္းစား၏၊ အသွ်င္ဘုရား၏ (ထိုတရားကို) အကြၽႏု္ပ္တို႔ မသိၾကပါကုန္ဟု (ဆို၍) ရွိခိုးကုန္၏။

နဝမသုတ္။