အန ၁.၄၅-၄၆:

၄၅။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေရအိုင္သည္ ေနာက္က်ဳ၏၊ ေဘာက္ဘက္ခတ္၏၊ ၫြန္အနည္ ထ၏၊ မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ကမ္းနား၌ ရပ္၍ ထို ေရအိုင္၌ သြားေနသည္လည္းျဖစ္ေသာ ရပ္တည္ေနသည္လည္းျဖစ္ေသာ ေယာက္သြား ခ႐ုကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္စရစ္ အိုးျခမ္းကြဲကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးအေပါင္းကိုလည္းေကာင္း မျမင္ႏိုင္ရာ။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ေရ၏ ေနာက္က်ဳေနျခင္းေၾကာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ထိုရဟန္းသည္ ေနာက္က်ဳ ေသာ စိတ္ျဖင့္ စင္စစ္ မိမိအက်ဳိးကိုလည္း သိလတၱံ႕၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိးကိုလည္း သိလတၱံ႕၊ ႏွစ္ပါးစံု အက်ဳိးကိုလည္း သိလတၱံ႕၊ အရိယာတို႔အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ အထူးျဖစ္ေသာ လူတို႔၏ ကုသိုလ္ကမၼပထတရားဆယ္ပါးထက္ လြန္ျမတ္ေသာ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္)တရားကိုလည္း မ်က္ေမွာက္ျပဳ လတၱံ႕ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ မရွိ။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ စိတ္၏ ေနာက္က်ဳေနျခင္းေၾကာင့္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ပၪၥမသုတ္။
၄၆။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေရအိုင္သည္ ၾကည္လင္၏၊ သန္႔ရွင္း၏၊ ေနာက္က်ဳျခင္း ကင္း၏၊ မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ကမ္းနား၌ ရပ္၍ ထို ေရအိုင္၌ သြားေနသည္လည္းျဖစ္ေသာ ရပ္တည္ေနသည္လည္းျဖစ္ေသာ ေယာက္သြား ခ႐ုကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္စရစ္ အိုးျခမ္းကြဲကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးအေပါင္းကိုလည္းေကာင္း ျမင္ႏိုင္ရာ၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ေရ၏ မေနာက္က်ဳျခင္းေၾကာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ထိုရဟန္းသည္ မေနာက္က်ဳ ေသာ စိတ္ျဖင့္ စင္စစ္ မိမိအက်ဳိးကိုလည္း သိလတၱံ႕၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိးကိုလည္း သိလတၱံ႕၊ ႏွစ္ပါးစံု အက်ဳိးကိုလည္း သိလတၱံ႕၊ အရိယာပုဂိၢဳလ္တို႔အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္အထူးျဖစ္ေသာ လူတို႔၏ ကုသိုလ္ကမၼပထတရား ဆယ္ပါးထက္ လြန္ျမတ္ေသာ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္)တရားကိုလည္း မ်က္ေမွာက္ ျပဳလတၱံ႕ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ စိတ္၏ မေနာက္က်ဳျခင္းေၾကာင့္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ဆ႒သုတ္။