အန ၁.၄၈:

၄၈။ ရဟန္းတို႔ ဤစိတ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲသကဲ့သို႔ ဤအတူ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲ တတ္ေသာ အျခားတစ္ခုေသာ တရားကိုမွ်လည္း ငါမျမင္။ ရဟန္းတို႔ စိတ္သည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲတတ္၏၊ ဥပမာျပဳရန္ မလြယ္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
အ႒မသုတ္။