အန ၂.၁၂၀:

၁၂၀။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ရနိုင္ခဲကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ိဳး တို႔တည္း။ အဘယ္ ႏွစ္မ်ိဳး
တို႔နည္း ဟူမူ – ေရွးဦးစြာ ေက်းဇူးျပဳ တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၁ လည္းေကာင္း၊ ျပဳဖူးေသာ ေက်းဇူးကို သိ၍
ေက်းဇူးတုံ႔ျပဳ တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၂ လည္းေကာင္း တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ရနိုင္ခဲေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔
သည္ ဤႏွစ္မ်ိဳးတို႔ေပတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၂)