အန ၂.၁၂၆ – ၁၂၇:

၁၂၆။ ရဟန္းတို႔ မိစၧာဒိ႒ိ ျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ိဳးတို႔တည္း။ အဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးတို႔
နည္း ဟူမူ- တစ္ပါးသူထံမွ မသူေတာ္ တရားသံကို ၾကားနာရျခင္း လည္းေကာင္း၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ
အေၾကာင္းအားျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းျခင္း လည္းေကာင္း တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ မိစၧာဒိ႒ိ ျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္း
တို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ိဳး တို႔ေပတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၈)
၁၂၇။ ရဟန္းတို႔ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ေပၚရန္ အေၾကာင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ိဳး တို႔တည္း။ အဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး
တို႔နည္း ဟူမူ- တစ္ပါးသူထံမွ သူေတာ္ေကာင္း တရားသံကို ၾကားနာရျခင္း လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္
ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းျခင္း လည္းေကာင္း တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ေပၚရန္
အေၾကာင္းတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ိဳး တို႔ေပတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၉)