အန ၂.၁၉:

၁၉။ ရဟန္းတို႔ အကုသိုလ္ကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့ ရဟန္းတို႔ (သင္တို႔သည္)အကုသိုလ္ကို
ပယ္ျခင္းငွာ စြမ္းနိုင္ၾက ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ (သင္တို႔သည္) ဤအကုသိုလ္ကို ပယ္ျခင္းငွာ အကယ္၍
မစြမ္းနိုင္ျငားအံ့ ဤသို႔ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ”ရဟန္းတို႔ အကုသိုလ္ကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့” ဟု ငါမေဟာရာ။
ရဟန္းတို႔ အၾကင္ေၾကာင့္ (သင္တို႔သည္) အကုသိုလ္ကို ပယ္ျခင္ငွာ စြမ္းနိုင္ကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ”ရဟန္း
တို႔ အကုသိုလ္ကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ” ဟု ငါေဟာ၏။ ရဟန္းတို႔ အကုသိုလ္ကို ပယ္ျခင္းသည္
အစီးအပြါးမဲ့ျခင္းငွာ ဆင္းရဲျခင္ျငားအံ့ ဤသို႔ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ”ရဟန္းတို႔ အကုသိုလ္ကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့” ဟု ငါမေဟာရာ။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္ေၾကာင့္ အကုသိုလ္ကို ပယ္ျခင္းသည္ အစီးအပြား ရွိျခင္းငွာ
ခ်မ္းသာျခင္းငွာျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”ရဟန္းတို႔ အကုသိုလ္ကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့” ဟု ငါေဟာ၏။
ရဟန္းတို႔ ကုသိုလ္ကို ပြားမ်ားၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ (သင္တို႔သည္) ကုသိုလ္တရားကို ပြားမ်ား
ျခင္းငွာ စြမ္းနိုင္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔(သင္တို႔သည္) ဤကုသိုလ္ကို ပြားမ်ားျခင္းငွာ အကယ္၍ မစြမ္းနိုင္
ျငားအံ့ ဤသို႔ ျဖစ္သည္ ရွိေသာ္ ”ရဟန္းတို႔ ကုသိုလ္ကို ပြားမ်ားၾကကုန္ေလာ့” ဟု ငါမေဟာရာ။ ရဟန္း
တို႔ အၾကင္ေၾကာင့္ (သင္တို႔သည္) ကုသိုလ္ကို ပြားမ်ားျခင္းငွာ စြမ္းနိုင္ကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ”ရဟန္းတို႔
ကုသိုလ္ကို ပြားမ်ားၾကကုန္ေလာ့” ဟု ငါေဟာ၏။ ရဟန္းတို႔ ကုသိုလ္ကို ပြားမ်ားျခင္းသည္ အစီးအပြား
မဲ့ျခင္းငွာ ဆင္းရဲျခင္ငွာ ျဖစ္ျငားအံ့ ဤသို႔ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ”ရဟန္းတို႔ ကုသိုလ္ကို ပြားမ်ားၾကကုန္
ေလာ့” ဟု ငါမေဟာရာ ရဟန္းတို႔ အၾကင္ေၾကာင့္ ကုသိုလ္ကို ပြားမ်ားၾကကုန္ေလာ့” ဟု ငါေဟာ၏ ဟု
(မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၉)