အန ၂.၂၂:

၂၂။ ရဟန္းတို႔ လူမိုက္တို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ိဳး တို႔တည္း။ အဘယ္ ႏွစ္မ်ိဳး တို႔နည္း ဟူမူ- မိမိ၏
အျပစ္ကို အျပစ္ဟု မရွုေသာသူ၎ ေတာင္းပန္၀န္ခ်သူ၏ အျပစ္ကို တရားသေဘာအတိုင္း လက္မခံ
ေသာ သူ၎တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ လူမိုက္တို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ိဳးတို႔ေပတည္း။ ရဟန္းတို႔ ပညာရွိတို႔သည္
ဤႏွစ္မ်ိဳးတို႔တည္း။ အဘယ္ ႏွစ္မ်ိဳး တို႔နည္း ဟူမူ- မိမိအျပစ္ကို အျပစ္ဟု ရွုေသာသူ၏၎ ေတာင္းပန္
၀န္ခ်သူ၏ အျပစ္ကို တရားသေဘာအတိုင္း လက္ခံေသာသူ ၎တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ပညာရွိတို႔သည္
ဤႏွစ္မ်ိဳး တို႔ေပတည္း ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၁)