အန ၂.၂၃:

၂၃။ ရဟန္းတို႔ ဤသူႏွစ္မ်ိဳး တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆို စြပ္စြဲတတ္ကုန္
၏။ အဘယ္ ႏွစ္မ်ိဳး တို႔နည္း ဟူမူ- အတြင္း၌ ေဒါသကိန္း၍ ေဒါသသည္ ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာသူ၎
မေကာင္းေသာ ယူျခင္းျဖင့္ဟူေသာ သဒၵါလြန္ကဲသူ ၎တို႔တည္း ရဟန္းတို႔ ဤသူႏွစ္မ်ိဳးတို႔သည္
ျမတ္စြာဘုရားကို မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆို စြပ္စြဲတတ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။