အန ၂.၂၄:

၂၄။ ရဟန္းတို႔ ဤသူႏွစ္မ်ိဳးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆို စြပ္စြဲတတ္ကုန္
၏။ အဘယ္ ႏွစ္မ်ိဳးတို႔နည္း ဟူမူ- ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္ မေျပာအပ္သည္ကို ”ျမတ္စြာဘုရား ေဟာ
အပ္ ေျပာအပ္သည္” ဟု ျပေသာသူ၎ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္ေျပာအပ္သည္ကို ”ျမတ္စြာဘုရား
မေဟာအပ္ မေျပာအပ္” ဟု ျပေသာသူ၎ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္ေျပာအပ္သည္ကို ”ျမတ္စြာဘုရား
မေဟာအပ္ မေျပာအပ္” ဟု ျပေသာသူ၎ တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသူႏွစ္မ်ိဳးတို႔တည္ ျမတ္စြာဘုရားကို
မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆို စြပ္စြဲတတ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏) ရဟန္းတို႔ ဤသူႏွစ္မ်ိဳးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား
ကို မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆို မစြပ္စြဲတတ္ကုန္။ အဘယ္ ႏွစ္မ်ိဳး တို႔နည္း ဟူမူ- ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္
မေျပာအပ္သည္ကို ”ျမတ္စြာဘုရား မေဟာအပ္ မေျပာအပ္သည္” ဟု ျပေသာသူ ၎တို႔တည္း။ ရဟန္း
တို႔ ဤသူႏွစ္မ်ိဳးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို မဟုတ္မမွန္ မေျပာဆို မစြပ္စြဲတတ္ကုန္ဟု။ (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။