အန ၂.၂၅:

၂၅။ ရဟန္းတို႔ ဤသူႏွစ္မ်ိဳးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆို စြပ္စြဲတတ္ကုန္ ၏။
အဘယ္ ႏွစ္မ်ိဳး တို႔နည္း ဟူမူ- ေဆာင္၍ သိအပ္ေဟာ အနက္ရွိေသာ ‘ေနယ်တၳ’ သုတ္ကို ”တိုက္ရိုက္
သိအပ္ေသာ အနက္ရွိေသာ ‘နီတတၳ’ သုတ္” ဟု ျပေသာသူ၎ တိုက္ရိုက္ သိအပ္ေသာ အနက္ရွိေသာ
‘နီတတၳ’သုတ္” ဟု ျပေသာသူ၎ တိုက္ရိုက္ သိအပ္ေသာ အနက္ရွိေသာ ‘နီတတၳ’ သုတ္ကို ”ေဆာင္၍
သိအပ္ေသာ အနက္ရွိေသာ ‘ေနယ်တၱ’ သုတ္” ဟု ျပေသာသူ ၎တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသူ ႏွစ္မ်ိဳး
တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆို စြပ္စြဲတတ္ကုန္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္ မူ၏)။ (၄)