အန ၂.၃၃-၃၄:

၃၃။ ရဟန္းတို႔ သူယုတ္မာတို႔၏ အေျခခံ သေဘာကို၎ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အေျခခံ
သေဘာကို၎ ေဟာၾကားအံ့၊ ထိုတရားကို နာၾကကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလုံးသြင္းကုန္ေလာ့၊
ေဟာၾကားေပအံ့ ဟု(မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”အသၽွင္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီဟု” ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား
အား ျပန္ၾကား ေလၽွာက္ထားၾက ကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏- ”ရဟန္းတို႔
သူယုတ္မာတို႔ ၏ အေျခခံသေဘာသည္ အဘယ္နည္း ရဟန္းတို႔ သူယုတ္မာသည္ ျပဳဘူးေသာ
သူ႔ေက်းဇူးကို မသိျခင္း ျပဳဘူးေသာ သူ႔ေက်းဇူးကို ထင္စြာျပဳ၍ မသိ။ ရဟန္းတို႔ ျပဳဘူးေသာ သူ႔ေက်းဇူး
ကို မသိျခင္း ျပဳဘူးေသာ သူ႔ေက်းဇူးကို ထင္စြာျပဳ၍ မသိျခင္းကို သူယုတ္မာတို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ ျပဳဘူးေသာ သူ႔ေက်းဇူးကို မသိျခင္း ျပဳဘူးေသာ သူ႔ေက်းဇူးကို ထင္စြာျပဳ၍ မသိျခင္းဟူေသာ
သူ႔ေက်းဇူးကို မသိျခင္း ျပဳဘူးေသာ သူ႔ေက်းဇူးကို ထင္စြာျပဳ၍ မသိျခင္းဟူေသာ ဤအလုံးစုံသည္
သူယုတ္မာတို႔၏ အေျခခံ သေဘာေပတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ကား ျပဳဘူးေသာ
သူ႔ေက်းဇူးကို သိ၏။ ျပဳဘူး ေသာ သူ႔ေက်းဇူးကို ထင္စြာျပဳ၍ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ျပဳဘူးေသာ သူ႔ေက်းဇူး
ကို သိျခင္း ျပဳဘူးေသာ သူ႔ေက်းဇူးကို ထင္စြာျပဳျခင္း သိျခင္းကို သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ခ်ီးမႊမ္းကုန္၏။
ရဟန္းတို႔ ျပဳဘူးေသာ သူ႔ေက်းဇူးကို သိျခင္း ျပဳဘူးေသာ ေက်းဇူးကို ထင္ရွားစြာျပဳ၍ ျပဳဘူးေသာ
သူ႔ေက်းဇူးကို (ထင္ရွားစြာ ျပဳ၍) သိျခင္းဟူေသာ ဤအလုံးစုံသည့္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အေျခခံ
သေဘာ ေပတည္း” ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၁)
၃၄။ ရဟန္းတို႔ ႏွစ္ဦးေသာ သူတို႔ကို လြယ္ကူစြာ ေက်းဇူးတုံ႔ျပဳနိုင္သည္ဟု ငါမေဟာ။ အဘယ္
ႏွစ္ဦး တို႔နည္း ဟူမူ- မိခင္၎ ဖခင္၎တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ သားသမီးျဖစ္ေသာ သူသည္ အသက္
တရာတန္း၌ ျဖစ္၍ အႏွစ္တရာ ပတ္လုံး အသက္ရွည္ကာ ပခုံးတဖက္ျဖင့္ အမိကို ေဆာင္ယူ၍
လုပ္ေကၽြး ျပဳစုရာ၏၊ ပခုံးတဖက္ျဖင့္ အဖကို ေဆာင္ယူ၍ လုပ္ေကၽြးျပဳစုရာ၏။ ထိုသားသမီးျဖစ္သူသည္
ထိုအမိအဖတို႔အား အနံ့အသက္ကင္းေအာင္ အေမႊးအႀကိဳင္လိမ္းေပးချခင္း အေညာင္းအညာေျပေအာင္
ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္း ေရပူေရေအးခ်ိဳးေပးျခင္း ေျခဆုပ္လက္နယ္ ျပဳျခင္းျဖင့္ လုပ္ေကၽြးျပဳရာ၏။ ထိုအမိအဖ
တို႔သည္ လည္း ထိုသားသမီးတို႔ ပခုံးေပၚ၌ပင္လၽွင္ က်င္းႀကီး က်င္ငယ္ကို စြန္႔ကုန္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔
ဤသို႔ပင္ ျပဳစုပါေစေသာ္လည္း အမိအဖတို႔အား ေက်းဇူးျပဳျခင္းသည္၎ ေက်းဇူး တုံ႔ျပဳျခင္းသည္၎
မျဖစ္နိုင္ ေသးသည္ သာတည္း။ ရဟန္းတို႔ (အၾကင္သူသည္ကား) မ်ားစြာေသာ ရတနာရွိေသာ ဤ
မဟာပထဝီ ေျမႀကီးကို အုပ္ခ်ဳပ္စိုးပိုင္ေသာ မင္းစည္းစိမ္၌ အမိအဖတို႔ကို တည္ေနေစရာ၏။ ရဟန္းတို႔
ဤသို႔ပင္ ျပဳစုပါေသာ္လည္း အမိအဖတို႔အား ေက်းဇူးျပဳျခင္းသည္၎ ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ျခင္းသည္၎
မျဖစ္ နိုင္ေသးသည္ သာတည္း။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ရဟန္းတို႔ အမိအဖ
တို႔သည္ သားသမီးတို႔အား မ်ားေသာ ေက်းဇူးကို ျပဳၾကသူ ႀကီးပြားလာေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကသူ
ေမြးေကၽြး ၾကသူ ဤေလာက၌ ျပသၾကသူ ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္သူသည္ကား
သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းငွာ ေဆာက္တည္ေစ၏။ သက္၀င္ေစ၏၊ တည္ေစ၏။ သီလမရွိေသာ
အမိအဖတို႔ကို သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းငွာ ေဆာက္တည္ ေစ၏။ သက္၀င္ေစ၏။ တည္ေစ၏၊ ၀န္တိုျခင္း
မစၧရိယ ရွိကုန္ေသာ အမိ အဖတို႔ကို စြန္႔ၾကဲ ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းငွာ ေဆာက္တည္ေစ၏၊
သက္၀င္ ေစ၏၊ တည္ေစ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ေသာ ျပဳစုျခင္းျဖင့္သာလၽွင္ အမိအဖတို႔အား ေက်းဇူး
ျပဳျခင္းသည္၎ ေက်းဇူးတုံ႔ျပဳျခင္း သည္၎ ျဖစ္နိုင္၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၂)