အန ၂.၃၅:

၃၅။ ထိုအခါ ပုဏၰားတစ္ေယာက္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ေျပာဆို၏။ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ စကားကို။ပ။ တခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီး လၽွင္ ထိုပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသၽွင္ေဂါတမသည္ အဘယ္ အယူဝါဒ ရွိပါသနည္း အဘယ္အက်င့္ကို ေဟာၾကားေလ့ ရွိပါသနည္း” ဟု ေလၽွာက္၏။ ပုဏၰား ငါသည္ ျပဳအပ္၏ဟူေသာ ကိရိယဝါဒလည္း ရွိ၏ မျပဳအပ္ ဟူေသာ အကိရိယဝါဒလည္း ရွိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသၽွင္ေဂါတမသည္ အဘယ္သို႔လၽွင္ ျပဳအပ္၏ဟူေသာ ကိရိယဝါဒ ရွိပါသနည္း၊ အဘယ္သို႔လၽွင္ မျပဳအပ္ဟူေသာ အကိရိယဝါဒ ရွိပါသနည္းဟု (ေလၽွာက္၏)။ ပုဏၰား ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယဒုစရိုက္’ ကို၎ ႏွုတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီဒုစရိုက္’ ကို၎ စိတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ ေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘မေနာဒုစရိုက္’ ကို၎ မျပဳအပ္ဟု ငါေဟာ၏။ မ်ားစြာကုန္ေသာယုတ္ညံ့ ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို မျပဳအပ္ဟု ငါေဟာ၏။

ပုဏၰားကိုယ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယသုစရိုက္’ ကို၎ ႏွုတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီသုစရိုက္’ ကို၎ ႏွုတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘၀စီသုစရိုက္’ ကို၎ စိတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘မေနာသုစရိုက္’ ကို၎ ျပဳအပ္၏ဟု ငါေဟာ၏ မ်ားစြာကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ျပဳအပ္၏ ဟု ငါေဟာ၏။ ပုဏၰား ငါသည္ ဤသို႔လၽွင္ ျပဳအပ္၏ဟူေသာ ကိရိယဝါဒ လည္းရွိ၏။ မျပဳအပ္ ဟူေသာ အကိရိယဝါဒလည္း ရွိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသၽွင္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္)အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြ။ပ။ အသၽွင္ေဂါတမည္ အကၽြန္ုပ္ကို ယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ ဆုံး ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါဟု (ေလၽွာက္၏)။ (၃)